[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY  W MRĄGOWIE

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYP SZKOŁY

§1

 1. Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Mrągowie, zwana dalej „Szkołą”.
 2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, zwanej dalej „Zespołem”.
 3. Siedzibą Szkoły jest Miasto Mrągowo, ul. Mrongowiusza 13C, 11-700 Mrągowo.
 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Mrągowie.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 6. W nazwie Szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna”.

§2

 1. Szkoła kształci uczniów w zakresie przysposobienia do pracy.
 2. Do Szkoły uczęszcza młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 3. Uczniowie przyjmowani są do Szkoły na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum
  i aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania organu prowadzącego Szkołę.
 4. Etap edukacyjny może być wydłużony dla ucznia co najmniej o jeden rok.
 5. Uczniowie mogą uczęszczać do Szkoły nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa a w szczególności:

  1. wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze,
  2. przysposabia uczniów do pracy, a w szczególności kształtuje określone umiejętności i nawyki praktyczne,
  3. kształtuje umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności współżycia
   w grupie i przygotowuje uczniów do integracji ze społeczeństwem,
  4. doskonali nabyte wiadomości i umiejętności przydatne w życiu codziennym
   i przysposabia do samodzielnego życia - na miarę indywidualnych możliwości uczniów.

 

 

§4

1. Szkoła realizuje zadania poprzez:

  1. uczestniczenie uczniów we właściwie zorganizowanym procesie dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i rewalidacyjnym,
  2. sprawowanie opieki pedagogicznej, psychologicznej lub innej specjalistycznej wspomagającej rozwój ucznia,
  3. umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej,
  4. rozwój zainteresowań i zdolności poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
  5. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

§ 5

 1. Szczegółowe cele i zadania kształcenia ogólnego określa podstawa programowa dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 2. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej.
 3. Rada Pedagogiczna opracowuje program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców.
 4. W Szkole mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne i eksperymenty zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 5. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności z zajęć dydaktycznych określonych w planie nauczania ocenia się zgodnie z przepisami dotyczącymi oceniania i klasyfikowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz opracowanym wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania.

 

Rozdział III

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 6

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany do dnia 30 kwietnia każdego roku przez dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania.
 2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, liczbę pracowników szkoły i liczbę zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

§ 7

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych Szkoły.

§ 8

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
 2. Liczba osób w oddziale wynosi od 6 do 8.
 3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów można obniżyć o 2.
 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2 i 3.

 

§ 9

 1. Zgodnie z ramowym planem nauczania w szkole są realizowane następujące zajęcia edukacyjne:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  2. zajęcia rewalidacji indywidualnej,
  3. zajęcia kształtujące kreatywność,
  4. zajęcia sportowe i inne pozalekcyjne, organizowane w miarę posiadanych środków
   i uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.
 2. Zajęcia edukacyjne stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy są organizowane w oddziałach.
 3. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się w przydzielonych salach szkolnych, gabinetach, sali gimnastycznej, boisku szkolnym oraz innych przystosowanych pomieszczeniach.

§ 10

 1. Godzina lekcyjna przedmiotów teoretycznych i zajęć przysposobienia do pracy trwa 45 minut.

§ 11

 1. Szkoła organizuje pomoc i opiekę uczniom w formie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych i innych.

§ 12

 1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie orzecznictwa i profilaktyki.
 2. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

§ 13

 1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie lekcji, przerw, zajęć rewalidacyjnych
  i pozalekcyjnych oraz w czasie zajęć prowadzonych poza szkołą.

§ 14

 1. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą korzystać z biblioteki Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY

§ 15

 1. Organami Szkoły są:
  1. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych,
  2. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych,
  3. Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych,
  4. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Specjalnych.

   § 16

   1. Szczegółowe kompetencje organów Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

 

ROZDZIAŁ V

PRACOWNICY SZKOŁY

§ 17

 1. Nauczyciele, pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudniani są przez Zespół.
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjnego, z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego w oparciu o podstawy programowe.

 

 

§ 18

  1. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawowych funkcji Szkoły: dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej. W swoich działaniach zobowiązany jest
   do kierowania się dobrem ucznia jako wartością nadrzędną.
  2. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczycieli Szkoły określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.
  3. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony sprzęt, pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal.

§ 19

  1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
  2. Formy realizowania zadań przez nauczyciela wychowawcę powinny być dostosowane do wieku uczniów, rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego uczniów oraz ich potrzeb.
  3. Wychowawca realizuje następujące zadania:
 1. realizuje program wychowania i opieki w powierzonym zespole uwzględniając cele
  i zadania statutowe Szkoły,
 2. poznaje warunki życia uczniów, ich stan zdrowotny i potrzeby,
 3. otacza opieką wychowawczą według indywidualnych potrzeb każdego ze swoich wychowanków,
 4. swoją postawą i działaniami wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności
  i zainteresowania,
 5. tworzy warunki sprzyjające przygotowaniu do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,
 6. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 7. rozwiązuje konflikty w zespole uczniów oraz między uczniami, a społecznością Szkoły,
 8. informuje rodziców o postępach uczniów w nauce i zachowaniu,
 9. wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 20

   1. Szkoła może korzystać z pomocy wolontariuszy w prowadzeniu zajęć nadobowiązkowych.

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE

§ 21

 1. Prawa i obowiązki uczniów określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

§ 22

 1. Regulamin kar i nagród uczniów określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA

§ 23

 1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności z zajęć dydaktycznych określonych w szkolnym planie nauczania, ocenia się zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

 2. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

 3. Uczniowie są klasyfikowani zgodnie z Wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

 4. Okresową ocenę z zachowania ustala się zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

ROZDZIAŁ VIII

RODZICE

§ 24

 1. Prawa i obowiązki rodziców określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Szkoła w chodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

§ 26

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą procesu dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28

 1. Kwestie nieustalone w niniejszym statucie reguluje Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

§ 29

 1. Postanowienia Statutu, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych nie mogą pozostawać
  w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

 

------------------