[Rozmiar: 125806 bajtów]

alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 
 

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ
PRZYSPOSABIAJĄCEJ 
DO PRACY W MRĄGOWIE

                        Zobacz więcej

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE

ROZDZIAŁ I

N A Z W A  I  O R G A N I Z A C J A  S Z K O Ł Y

 

§ 1

1.     Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie (zwany dalej Zespołem lub Szkołą) jest szkołą publiczną.

2.     Szkoła pracuje na podstawie aktu założycielskiego wydanego przez Wojewodę Olsztyńskiego w Olsztynie.

3.     Siedzibą Szkoły jest budynek położony na posesji leżącej w Mrągowie przy ulicy Mrongowiusza 13C oraz użyczone pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie przy ulicy Młodkowskiego 19.

4.     W skład Zespołu wchodzą:

a)     Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna w Mrągowie

b)    Gimnazjum nr 5 Specjalna w Mrągowie

c)     Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 Specjalna w Mrągowie

5.     Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły.

6.     Szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

7.     Tryb kwalifikowania i kierowania dzieci i młodzieży do szkół określają odrębne przepisy.

8.     Szkoła nie posiada wyznaczonego obwodu szkolnego.

§ 2

1.      Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Mrągowski.

2.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

§ 3

1.      Szkoła jest koedukacyjna.

2.      Nauka w szkole jest bezpłatna.

3.      Szkoła podstawowa jest szkołą sześcioletnią.

4.      Gimnazjum jest szkołą trzyletnią.

5.      Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest szkołą dwuletnią; prowadzi klasy wielozawodowe o różnym cyklu kształcenia.

6.      Szkoła wydaje świadectwa, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

7.      Na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymacje szkolne, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

§ 4

1.      Na tablicy szkolnej umieszcza się nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu.

2.      Szkoły używają pieczęci z godłem państwowym oraz napisami w otoku: „Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie”; „Szkoła Podstawowa nr 2 w Mrągowie”; „Gimnazjum nr 5 w Mrągowie”; „Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Mrągowie” a także stempla prostokątnego z nazwą, adresem i regonem Zespołu.

ROZDZIAŁ II

C E L E   I   Z A D A N I A   S Z K O Ł Y

§ 5

1.     Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Zadaniem nauczania i wychowania w szkołach wchodzących w skład Zespołu jest osiągnięcie wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi oraz przygotowanie ich do życia w społeczeństwie i przyszłej pracy zawodowej w warunkach poszanowania godności osobistej. W realizacji tego zadania szkoły respektują zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa państwowego, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r.

2.     Szkoła w szczególności:

a)     zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

b)    zapewnia realizowanie indywidualnej nauki uczniom zakwalifikowanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do odpowiedniej formy kształcenia,

c)     ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów,

d)    nauczanie i wychowanie opiera na pracy nauczyciela z uczniem,

e)     udziela uczniom pomocy pedagogicznej i rewalidacyjnej,

f)      zapewnia naukę religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci,

g)     opracowuje strategię działań wychowawczych, zapobiegawczych, interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz opracowuje procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń z tym związanych,

h)     umożliwia rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych uczniów poprzez organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych,

i)       zapewnia opiekę pedagogiczną i wychowawczą w czasie pobytu dziecka w szkole oraz podczas wycieczek,

j)       zapewnia w miarę możliwości opiekę psychologiczną, medyczną oraz pomoc materialną uczniom najuboższym,

k)     udziela uczniom szkoły zawodowej pomocy w znalezieniu praktyki zawodowej, a także umożliwia teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy robotników wykwalifikowanych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów,

l)       rozbudza i utrwala poczucie obowiązku i dyscypliny społecznej oraz potrzeby poszanowania mienia społecznego.

§ 6

1.     Szkoła realizuje swoje zadania w toku pracy dydaktyczno – wychowawczej i rewalidacyjnej prowadzonej w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych we współdziałaniu z zakładami pracy, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Radą Rodziców (Komitetem Rodzicielskim) a także przedstawicielami organizacji uczniowskich i młodzieżowych.

2.     Szkoła realizuje:

a)     podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez MENiS,

b)    szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły,

c)     Wewnątrzszkolny System Oceniania – uchwalony przez Radę Pedagogiczną – będący załącznikiem do niniejszego statutu,

d)    Szkolny Program Wychowawczy, obejmujący w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym. Program Wychowawczy Szkoły stanowi załącznik do niniejszego Statutu,

e)     Szkolny Program Profilaktyki, obejmujący w sposób całościowy treści i działania o charakterze profilaktycznym. Szkolny Program Profilaktyki stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

R O Z D Z I A Ł   III

ORGANY SZKOŁY I  ICH KOMPETENCJE

§ 7

1.     Organami Szkoły są:

a)     Dyrektor Szkoły,

b)    Rada Pedagogiczna,

c)    Rada Rodziców zwana Komitetem Rodzicielskim,

d)    Samorząd Uczniowski.

2.     Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Komitet Rodzicielski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i stanowią załączniki do niniejszego statutu.

§ 8

1.     Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2.     Dyrektor szkoły w szczególności:

a)     sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami,

b)    przewodniczy Radzie Pedagogicznej szkoły,

c)     informuje Radę Pedagogiczną o działalności szkoły,

d)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących i zasięga jej opinii zgodnie z przepisami szczegółowymi,

e)     sprawuje nadzór nad realizacją programu rozwoju szkoły oraz innych rocznych planów pracy szkoły,

f)      zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania,

g)     dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h)     sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju psychicznego i fizycznego – na miarę ich możliwości,

i)       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

j)       współpracuje z innymi organami szkoły,

k)     występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organizacji związkowych w sprawie nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,

l)       wprowadza zmiany w ciągu roku szkolnego w organizacji szkoły, jeżeli istnieje taka potrzeba,

m)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3.       W Zespole tworzy się stanowisko Wicedyrektora Zespołu. Zakres obowiązków osoby pełniącej funkcję Wicedyrektora ustala Dyrektor Szkoły.

4.      Dyrektor powołuje i odwołuje Wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego Szkołę 

5.      Powołanie i odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej następuje także zgodnie z art. 36a Ustawy o systemie oświaty.

§ 9

1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, której Przewodniczącym jest Dyrektor. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

2.     Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala Statut Szkoły lub jego zmiany.

3.     Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

a)     zatwierdzenie organizacji pracy szkoły na dany rok,

b)    opiniowanie i zatwierdzenie planów pracy szkoły,

c)     zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

d)    podejmowanie wniosków i uchwał w sprawach funkcjonowania szkoły oraz organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego,

e)     podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

f)      podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia uczniów do innej szkoły,

g)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4.     Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)     organizację pracy szkoły,

b)    tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c)     projekt planu finansowo – gospodarczego szkoły,

5.     Rada Pedagogiczna wyraża opinię dotyczącą spraw personalnych, związanych z powierzeniem funkcji Wicedyrektora lub wniosków Dyrektora o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków.

6.     Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. W przypadku podjęcia uchwały niezgodnej z przepisami Dyrektor zawiesza wykonanie uchwały i postępuje zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty,

7.     Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę lub, co najmniej 1/3 członków Rady.

8.     Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w celu zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

9.     Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rad Pedagogicznych, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego.

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane

12. W Szkole działa Komisja Socjalna reprezentująca wszystkich pracowników szkoły. Komisja ta powołana jest na wniosek Dyrektora po zaopiniowaniu i zatwierdzeniu składu osobowego przez Radę Pedagogiczną. Komisja działa w oparciu o swoje zadania i regulamin wewnętrzny.

§ 10

1.      Rada Rodziców zwana Komitetem Rodzicielskim, będąca reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów uczniów, wspiera działalność statutową szkoły.

2.      Komitet Rodzicielski jest wybierany z ogółu rodziców na zebraniu ogólnym.

3.      Komitet Rodzicielski działa w oparciu o ustalony regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.      Komitet Rodzicielski może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.

5.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki Komitet Rodzicielski może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Komitetu Rodzicielskiego określa jego regulamin.

§ 11

1.     W szkole działa Samorząd Uczniowski. Tworzą go wszyscy uczniowie Szkoły.

2.     Samorząd Uczniowski działa w oparciu o ustalony regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3.     Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)     prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

f)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 12

1.      Wszystkie organy Szkoły współpracują ze sobą, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.      Rodzice i uczniowie mogą przedstawiać wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski.

3.      Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4.      Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

5.      Dyrektor Szkoły powiadamia Komitet Rodzicielski lub Samorząd Uczniowski o sposobie rozpatrzenia wniosku lub opinii w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia.

R O Z D Z I A Ł  I V

§ 13

1.     Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest:

a)     Arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

b)    Plany pracy szkoły uchwalone przez radę pedagogiczną.

c)     Przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych nauczycieli na dany rok szkolny.

d)    Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych.

2.     Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:

a)     zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym i rewalidacyjno-wychowawczym

b)    zajęcia rewalidacyjne.

c)     inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów.

§ 14

1.     Rok szkolny rozpoczyna się l września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku. Rok dzieli się na dwa semestry.

2.     Dokładną organizację roku szkolnego opracowuje i przedkłada dyrektor szkoły w oparciu o rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.     Szkoła w swej strukturze prowadzi:

a)     klasy I-VI szkoły podstawowej,

b)    zespoły edukacyjno-terapeutyczne I-VI szkoły podstawowej,

c)     grupy rewalidacyjno-wychowawcze,

d)    klasy I-III gimnazjum,

e)     zespoły edukacyjno-terapeutyczne I-III gimnazjum,

f)      klasy I-II zasadniczej szkoły zawodowej (dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim).

4.     Zajęcia odbywają się w ciągu 5 dni w tygodniu.

5.     Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Zajęcia odbywają się także w zespołach edukacyjno – terapeutycznych i grupach rewalidacyjno – wychowawczych.

6.     Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Zajęcia w zespołach edukacyjno-terapeutycznych i grupach rewalidacyjno-wychowawczych odbywają się bez przerw międzylekcyjnych.

7.     Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć w tych klasach i w grupach rewalidacyjno-wychowawczych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

8.     Liczba uczniów w oddziale dla upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim wynosi od 10 do 16 uczniów.

9.     Liczba uczniów w zespołach edukacyjno-terapeutycznych od 6 do 8.

10. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z autyzmem i niepełno-
sprawnościami sprzężonymi grupach rewalidacyjno-wychowawczych - od 2 do 4.

11. W gimnazjum /oddziale/ dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim - od 10 do 16

12. W gimnazjum /oddziale/ dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8.

13. W gimnazjum /oddziale/ dla uczniów z autyzmem i z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4.

14. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale
występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w pkt.
10,11,12,13,14,15 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć
o 2 osoby.

15. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego,
liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej w
pkt. 10,11.12,13,14,15,16.

16. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI i gimnazjum
specjalnym prowadzone są w grupach, w których liczba
uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej i gimnazjum, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, zajęcia prowadzi się w grupach międzyoddziałowych, w tym międzyklasowych.

17. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.

18. Zajęcia z techniki dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowany i znacznym od poziomu klasy V mogą być prowadzone z podziałem na 3 - 4 osobowe grupy.

19. W szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. Zespół klasowy stanowią wtedy uczniowie różnych klas. W klasach łączonych dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania, z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania

20. Liczba uczniów w klasie łączonej nie może być mniejsza od minimalnej normy tj. 10 uczniów i większa od górnej granicy tej normy tj. 16 uczniów.

21. W oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V i VI szkoły podstawowej i w gimnazjum.

22. Praktyczna nauka zawodu w ZSZ stanowi integralną cześć programu nauczania i wychowania. Odbywa się w zakładach pracy i u prywatnych rzemieślników na podstawie umowy zawartej miedzy zakładem pracy /rzemieślnikiem/, a rodzicem ucznia.

23. Zasady odbywania przez młodocianych pracowników nauki zawodu
w zakładach pracy oraz w zakładach rzemieśliniczych regulują
przepisy w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników.

24. Nauczanie języków obcych w szkole zawodowej może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów."

§ 15

1.     Szkoła organizuje dla uczniów pomoc w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

2.     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają trudności z opanowaniem materiału programowego z poszczególnych przedmiotów. Liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 5.

3.     Zajęcia rewalidacyjne, których celem jest kompensowanie i korygowanie odchyleń oraz w miarę możliwości eliminowanie przyczyn lub przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój i uczenie się, mogą być organizowane grupowo lub indywidualnie.

4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenie komunikacji językowej oraz utrudniają naukę szkolną. Liczba uczestników tych zajęć wynosi od 2 do 4. W szczególnych przypadkach prowadzący zajęcia logopedyczne może zakwalifikować ucznia do zajęć indywidualnych

§ 16

 

1.     Kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rewalidacyjne dokonuje nauczyciel danego przedmiotu.

2.     Kwalifikacji uczniów na zajęcia specjalistyczne dokonuje nauczyciel specjalista prowadzący określone formy zajęć na terenie szkoły.

 

§ 17

 

1.     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne są organizowane z początkiem roku szkolnego i w miarę potrzeb w ciągu roku szkolnego.

2.     Uczestnictwo w tych zajęciach trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy.

3.     O kontynuacji lub zakończeniu udzielania pomocy decyduje dyrektor szkoły na wniosek osób dokonujących kwalifikacji i prowadzących te zajęcia.

§ 18

1.     W celu pogłębienia wiadomości uczniów, rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień, dla przygotowania ich do udziału w życiu społecznym i wdrażania do spędzania wolnego czasu w sposób kulturalny, szkoła organizuje i prowadzi zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zespół muzyczny, zajęcia sportowe, itp.).

2.     Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych jest dobrowolny.

3.     Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 5.

4.     Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się w przydzielonych izbach lekcyjnych, gabinetach, sali gimnastycznej, boisku szkolnym oraz innych przystosowanych pomieszczeniach.

5.     Zajęcia odbywające się w terenie (poza szkołą) winny być uzgodnione z dyrektorem szkoły.

6.     Liczba zajęć nadobowiązkowych zależna jest od posiadanych środków finansowych.

7.     Doboru zajęć pozalekcyjnych dokonuje rada pedagogiczna w zależności od potrzeb.

 

§ 19

1.       Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz wydawania świadectw szkolnych określają odrębne przepisy oraz WSO, będący załącznikiem do niniejszego Statutu.

§ 20

1.       Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli.

§ 21

1.      Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć w tych klasach i w grupach rewalidacyjno-wychowawczych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

2.      Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają programy nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MENiS lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnych programów nauczania.

3.      Szkolny zestaw programów nauczania do użytku szkolnego dopuszcza w formie zarządzenia Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4.      Nauczyciele gimnazjum oraz szkoły zawodowej podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodnie z zapisami Szkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania.

§ 22

1.      Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 23

1.      Opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel.

2.      Na zajęciach poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek,
osobą odpowiedzialną za opiekę i bezpieczeństwo jest tylko
nauczyciel tej szkoły. Dodatkowymi opiekunami mogą być
inne osoby dorosłe (pracownicy szkoły, rodzice).

3.      Organizacja wycieczek szkolnych odbywa się zgodnie z przepisami o szkolnym ruchu turystycznym.

 

§ 24

 

1.      Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel w ramach ustalonego planu dyżurów nauczycielskich.

2.      Pomoc w pełnieniu dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych
mogą świadczyć uczniowie klas gimnazjum i I-III ZSZ wyznaczeni przez samorząd uczniowski i nauczyciela opiekuna.

3.      Dyżury nauczyciela obejmują wszystkie miejsca, gdzie przebywa młodzież: korytarze, boisko itp.

§ 25

1.      W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dla wszystkich chętnych uczniów, a w szczególności dla tych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców i dojazd uczniów do szkoły.

2.      Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy organizuje i sprawuje nauczyciel świetlicy.

3.      Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych.

4.      Szczegółowe zasady funkcjonowania i korzystania ze świetlicy określa wewnętrzny regulamin.

§ 26

1.      Szkoła prowadzi bibliotekę wraz z czytelnią, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, a także rodzice.

2.      Profil gromadzonych zbiorów wyznaczają programy nauczania oraz potrzeby uczniów i nauczycieli.

3.      Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym
na miejscu-kąciku czytelniczym (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma) oraz do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową).

4.      Biblioteka umożliwia czytelnikom codzienny dostęp do swoich zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.      W budżecie szkoły na każdy rok kalendarzowy ustala się kwoty
przeznaczone na potrzeby biblioteki (w szczególności na zakup zbiorów i ich konserwację).

§ 27

1.     Zadania nauczyciela bibliotekarza.

a)     Praca pedagogiczna:

·        udostępnianie zbiorów,

·        poradnictwo w wyborach czytelniczych,

·        nauka korzystania z katalogów,

·        prowadzenie lekcji bibliotecznych,

·        informowanie nauczycieli i rodziców o stanie czytelnictwa uczniów.

·        propagowanie książek oraz rozwijanie kultury czytelniczej uczniów poprzez: pasowanie na czytelnika, gazetki, wystawki, apele, inscenizacje, prowadzenie dzienniczków lektur i konkursy czytelnicze.

·        gromadzenie literatury poświęconej problemom niepełnosprawnych.

b)    Prace organizacyjne:

·        gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów,

·        selekcja i konserwacja zbiorów,

·        organizacja warsztatu informacyjno-bibliograficznego,

·        organizacja udostępniania zbiorów,

·        planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna .

§ 28

1.     Zasady korzystania z biblioteki szczegółowo określa jej regulamin,

§ 29

1.     W szkole zatrudniony jest psycholog szkolny na 1/2 etatu.

2.     Celem pomocy psychologicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania.

3.     Pomoc psychologiczna jest udzielana na wniosek nauczyciela i rodziców (opiekunów prawnych).

§ 30

1.     Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:

a)     badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci,

b)    prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

c)     współpraca z wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu
skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom
zachowania oraz inicjowaniu różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

d)    nadzór nad dziećmi z zaburzeniami, nieprzystosowanymi i
niedostosowanymi społecznie.

2.     Psycholog szkolny swoje zadania realizuje ;

a)     we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi),

b)    we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi w zakresie metod i form pomocy udzialanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

c)     psycholog szkolny prowadzi dziennik zajęć.

§ 31

1.     Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

a)     pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

b)    bibliotekę z czytelnią,

c)     świetlicę,

d)    gabinet medycyny szkolnej,

e)     salę gimnastyczną,

f)      boisko sportowe,

g)     archiwum,

h)     szatnie,

i)       działkę szkolną.

§ 32

1.      Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zwane dalej "indywidualnym nauczaniem", organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

2.      Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania

ROZDZIAŁ V


 ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 33

1.     W szkole zatrudnia się :

a)     pracowników pedagogicznych,

b)    pracowników administracyjnych,

c)     pracowników obsługi.

2.     Pracownikami pedagogicznymi są: dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele, nauczyciel świetlicy, nauczyciel biblioteki, psycholog, logopeda, rehabilitanci.

3.     Zasady zatrudniania i wynagradzania kadry kierowniczej i innych pracowników określają odrębne przepisy.

4.     Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Prawa i obowiązki nauczycieli określają aktualnie obowiązujące przepisy ustaw i akty wykonawcze wydane na ich podstawie

5.     W swojej działalności nauczyciel ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, ich zdrowiem, a także szanować godność osobistą.

6.     Wicedyrektor szkoły

a)     Przygotowuje:

·        roczny plan pracy szkoły w części dotyczącej nauczania w zespołach edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim,

·        tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

·        informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym ,

·        organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej zespołów edukacyjno-terapeutycznych i grup rewalidacyjno-wychowawczych wychowawców zespołów, nauczycieli grup rewalidacyjno-wychowawczych, psychologa, nauczycieli terapeutów,

·        utrzymuje kontakty z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów zespołów i grup

·        współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi   poradniami specjalistycznymi i instytucjami wspomagającymi.

·        Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

·        Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad powierzoną mu częścią szkoły funkcjonującą w wynajmowanych pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie przy ul. Młodkowskiego 19 według ustalonego harmonogramu.

b)    Uprawnienia i odpowiedzialność Wicedyrektora:

·        Jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli i innych osób zatrudnionych w zespołach edukacyjno-terapeutycznych i grupach rewalidacyjno-wychowawczych.

·        Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji wicedyrektora zespołu ma, więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń. Przejmuje obowiązki dyrektora ZSS w razie jego nieobecności.

·        Ma prawo pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców.

·        Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym.

·        Ma prawo do używania pieczątki osobistej z tytułem Wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

7.     Do podstawowych zadań nauczyciela należą:

a)     systematyczne przygotowywanie się do lekcji i innych zajęć,

b)    realizowanie obowiązującej podstawy programowej,

c)     prowadzenie procesu nauczania w/g najnowszych osiągnięć nauki i wskazań metodycznych,

d)    systematyczne kontrolowanie i ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów,

e)     stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

f)      dbanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy,

g)     sprawiedliwe i bezstronne traktowanie i ocenianie uczniów,

h)     organizowanie zajęć pozalekcyjnych i opiekuńczych,

i)       udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizacja jej uchwał.

8.     Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawów programów nauczania dla określonego oddziału oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb.

§ 34

 

1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z uczących tam nauczycieli, zwanym wychowawcą.

2.      Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania w klasach I ­III, IV-VI, gimnazjum i ZSZ.

3.      Na wniosek rodziców i uczniów, po zbadaniu jego słuszności i zasadności dyrektor może dokonać zmiany lub doboru wychowawcy .

4.      Wychowawca jest odpowiedzialny za pracę wychowawczą w powierzonym mu oddziale.

§ 35

 

1.      Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, zgodnie z programem wychowawczym szkoły.

§ 36

1.     Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole.

a)     Sytuacje konfliktowe między uczniem a innymi członkami społeczności szkolnej powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy.

b)    Konflikt pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy rozwiązuje wychowawca klasy

c)     Jeżeli decyzja wychowawcy nie skończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy - rozwiązuje to dyrektor szkoły.

2.     W razie zaistniałego konfliktu między wychowawcą, nauczycielem a uczniem dyrektor szkoły:

a)     wysłuchuje przebiegu wydarzeń przedstawionych przez ucznia,

b)    wysłuchuje przebiegu wydarzeń przedstawionych przez nauczyciela - wychowawcę,

c)     w czasie wyjaśnienia przyczyny konfliktu, dyrektor może odwołać się do grupy klasowej lub innych uczniów,

d)    jeżeli w postępowaniu wyjaśniającym ustali się winę ucznia, dyrektor udziela uczniowi kary zgodnej z regulaminem szkoły postanowieniami Statutu.

e)     jeżeli winę za konflikt ponosi nauczyciel, dyrektor zleca pisemne wytłumaczenie konfliktu,

f)      po udowodnieniu winy, dyrektor może wymierzyć nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy,

g)     od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do odpowiednich organów.

ROZDZIAŁ VI

 

§ 37

1.     Do szkoły uczęszczają uczniowie:

a)     szkoła podstawowa od 6 do 18 roku życia, w tym grupy rewalidacyjno-wychowawcze od 3 do 25 roku życia

b)    gimnazjum do 21 roku życia

c)     ZSZ do 24 roku życia.

2.     Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym, co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.

3.     Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka są zobowiązani do;

a)     zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

b)    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

c)     Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

d)    Szczegółowe zasady wypełniania obowiązku szkolnego i zasady rekrutacji reguluje Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy.

ROZDZIAŁ VII

 

WSPÓŁPRACA  SZKOŁY  Z  RODZICAMI

§ 38

 

1.     Rodzice (opiekunowie prawni) tworzą w szkole rady klasowe i Komitet Rodzicielski.

2.     W szkole organizowane są spotkania z rodzicami i ich działającymi organami stwarzające możliwości wymiany informacji i dyskusji na tematy szkolne.

3.     Spotkania z rodzicami odbywają wychowawcy, dyrektor szkoły, psycholog, pielęgniarka.

4.      Liczba spotkań z rodzicami:

a)     dwa spotkania śródokresowe,

b)    jedno spotkanie semestralne,

c)     dodatkowe spotkania z rodzicami uczniów kl. VI i gimnazjum, klasy programowo najwyższej,

d)    indywidualne spotkania z wychowawcami i nauczycielami
przedmiotów w/g potrzeb.

 

§ 39

1.     Rodzice mają prawo do:

a)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,

b)    znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania.

c)     rzetelnej informacji na temat osobowości ucznia, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

d)    uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

e)     wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.

§ 40

1.     Rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowania i
kształcenia dzieci.

a)     Współpraca i współdziałanie szkoły z rodzicami i opiekunami polega na:

·        wzajemnym, wnikliwym poznaniu środowiska rodzinnego i szkoły, ustaleniu zakresu wymagań: rodzice muszą orientować się w zadaniach szkoły i wymaganiach, jakie ona im stawia, szkoła w oparciu o znajomość środowiska rodzinnego, jakiego rodzaju współpracy może wymagać od rodziców, na jaką pomoc z ich strony może liczyć,

·        ujednoliceniu zasad i metod oddziaływania wychowawczego,

·        kształtowaniu właściwego stosunku środowiska domowego do dziecka z odchyleniami od normy rozwojowej,

·        pomoc rodzicom w zrozumieniu przyczyn i istoty zaburzenia rozwojowego dziecka, w poznaniu jego trudności i możliwości rozwojowych,

·        zapobieganie błędom wychowawczym, udzielanie rodzicom wskazówek i porad w przypadku specyficznych trudności w postępowaniu z dzieckiem,

·        uczulenie rodziców na konieczność stałego kontaktu z
lekarzem, a w niektórach przypadkach z psychologiem.

b)    Formy współpracy i współdziałania:

·        zebrania rodziców, na których wygłaszane są prelekcje o tematyce psychologicznej i pedagogicznej przygotowanej przez wychowawcę lub innego specjalistę,

·        indywidualne kontakty nauczyciela, dyrektora, lekarza, pielęgniarki, psychologa z rodzicami,  w tym wizyty   nauczyciela w domu rodzinnym ucznia,

·        organizowanie wystawek książek przydatnych dla rodziców w czasie zebrań z rodzicami,

·        powiadamianie listowe bądź telefoniczne o funkcjonowaniu ucznia.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 41

1.     Zadaniem ucznia w szkole jest, systematycznie uczęszczać na zajęcia, brać udział w życiu społecznym szkoły, przestrzegać regulaminu uczniowskiego.

2.     Prawa i obowiązki ucznia określa regulamin szkoły.

3.     Zgodnie z regulaminem szkoły uczeń ma prawo do:

a)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej,

b)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

c)     korzystanie z pomocy doraźnej,

d)    szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, rewalidacyjnym i resocjalizacyjnym,

e)     swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

f)      rozwijania zainteresowań,

g)     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

h)     korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

i)       wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

j)        pomocy w przypadku trudności w nauce,

k)     opieki lekarskiej oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego.

§ 42

1.     Regulamin szkoły określa obowiązki ucznia, a w szczególności:

a)     systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

b)    dbanie o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół szkoły oraz o jej mienie, a w razie celowego zniszczenia ponoszenie odpowiedzialności materialnej,

c)     godne reprezentowanie szkoły,

d)    wypełnianie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły oraz odnoszenie się do nich z szacunkiem,

e)     przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów oraz innych osób na terenie i poza szkołą,

f)      dbałość o czystość i higienę osobistą.

g)     przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

h)     dbanie o kulturę języka w szkole i poza szkołą

§ 43

1.     Nagradzanie i karanie uczniów

a)     Nagroda może być przyznawana indywidualnie za:

·        bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej wzorowe zachowanie,

·        wysoką frekwencję

·        pracę na rzecz klasy (w tym pomoc koleżeńską) lub szkoły

·        udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

·        osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.

b)    Zbiorowe nagrody dla klasy lub zespołów uczniów mogą być przyznane za:

·        najlepsze wyniki osiągnięte przez klasę w klasyfikacji półrocznej i rocznej

·        najlepszą frekwencję osiągniętą przez klasę w półroczu i na koniec roku szkolnego

·        udział uczniów klasy w organizowaniu imprez szkolnych

·        osiągnięcia zespołowe w dziedzinie sporu, kultury, wiedzy z zakresu różnych dziedzin w ramach konkursów i olimpiad organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych i poza placówką.

2.     Nagrody mogą być udzielane w formie indywidualnej i zbiorowej.

a)     Nagrody indywidualne to:

·        pochwała wychowawcy wobec klasy,

·         pochwała dyrektora wobec klasy lub wobec uczniów szkoły,

OBOWIĄZEK SZKOLNY

·         list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców,

·         nagroda rzeczowa, dyplom uznania.

b)    Nagrody zbiorowe to:

·        pochwała wychowawcy,

·        pochwała dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych wobec Rady - dyplom uznania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych,

·        nagroda rzeczowa, puchar dyrektora.

3.     Wnioski o przyznanie nagród po odpowiednim udokumentowaniu mogą składać: wychowawcy, uczniowie danej klasy, organizacje działające w szkole i inni członkowie społeczności szkolnej

4.     Uczeń otrzymuje karę za:

a)     nieprzestrzeganie postanowień Statutu ZSS,

b)    naruszanie dobra, godności i nietykalności cielesnej człowieka w szkole i poza nią,

c)     przejawy wandalizmu, niszczenia mienia społecznego,

d)    chuligaństwo, wulgarność,

e)     picie alkoholu, palenie tytoniu,

f)      lekceważenie obowiązków,

g)     destrukcyjny wpływ na społeczność klasy,

h)     nieprzestrzeganie poleceń osób upoważnionych do ich wydawania,

i)       zaistnienie zdarzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz odpowiednim orzeczeniem

5.     Formy kary udzielonej uczniowi mogą być następujące:

a)      upomnienie wychowawcy klasy,

b)     pozbawienie pełnionych funkcji w klasie,

c)      nagana wychowawcy klasy,

d)     upomnienie lub nagana dyrektora ZSS,

e)      nagana dyrektora ZSS z podaniem do wiadomości na forum ZSS,

f)       pozbawienie pełnionych w ZSS funkcji,

g)      przeniesienie ucznia decyzją Rady Pedagogicznej do równoległej klasy,

h)     wystąpienie z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły – jeśli uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu,

i)       skreślenie z listy uczniów – jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.  

6.     Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność lub godność osobistą ucznia.

7.     Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać na piśmie za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców (opiekunów prawnych) do dyrektora ZSS w terminie 7 dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze.

8.     Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, psychologiem i przedstawicielami samorządu uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:

a)     oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

b)    odwołać karę,

c)     zawiesić warunkowo wykonanie kary.

9.     Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

10. Nałożone kary oraz data przedstawienia uczniowi decyzji o karze muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

11. Uczeń, który sprawia trudności wychowawcze, stosuje przemoc wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, systematycznie w sposób rażący narusza normy współżycia społecznego, wpływa demoralizująco na innych uczniów szkoły, nagminnie wagaruje - jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu - może być skreślony z listy uczniów na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 44

1.     Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej karze.

2.     Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o nagrodzie lub karze ucznia należy do obowiązków jego wychowawcy.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

1.      Szkoła jest jednostką budżetowa. Obsługę finansową szkoły prowadzi SZEAPO.

§ 46

1.      Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową w/g zasad określonych w odrębnych przepisach.

 § 47

 

1.      Czynności biurowe i kancelaryjne reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu /Dz.U.Nr 160,p. l074 z późniejszymi zmianami/.

 

§ 48

1.      Dokumentacja szkolna przechowywana jest w archiwum.

 

§ 49

1.           Statut wchodzi w życie z dniem 17 marca 2005 roku.

§ 50

1.           Wszelkie sprawy nieuregulowane w Statucie Szkoły rozstrzyga
się na podstawie stosownych przepisów.

 

 

 

----------------------------