Scenariusz lekcji  chemii - klasa II gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

Opracowała Krystyna Janus - oligofrenopedagog, nauczyciel chemii

                              

 

 

Tytuł scenariusza: Gaz ziemny w życiu codziennym – ekologiczny – ekonomiczny – wygodny – bezpieczny.

Klasa  II  Gimnazjum Specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

PROGRAM NR DKW- 4014 – 57 / 00 WSiP

Dział programu: Bogactwa naturalne skorupy ziemskiej.

Ścieżki edukacyjne: edukacja obronna, edukacja prozdrowotna

Wyjaśnienie skrótów:

S – standard wymagań

(P )– poziom podstawowy

(PP) – poziom ponadpodstawowy

A, B, C, D – kategorie celów

Cele nauczania:

Poziom wiadomości:

 • B - wyszukuje w podręczniku wyjaśnienia pojęcia: era, okres, epoka, gaz ziemny, paliwo kopalne  – (P) S II1a
 • B - wyjaśnia, czym jest metan, propan, butan i wymienia jego zastosowanie – (PP), S II2b
 • A - wie jak zachować się w przypadku ulatniania się gazu z butli, pożaru lub poparzenia – (P), S II4b
 • A - wymienia właściwości gazu ziemnego – (P), S I1b

Poziom umiejętności:

 • C- wyszukuje w atlasie i określa na mapie Polski położenie obszarów występowania gazu ziemnego (P), S II1b, II2d
 • C – czytelnie prezentuje poznane wiadomości w formie posterów – (P), S II2f
 • D – próbuje dowieść, że gaz ziemny to paliwo bardziej ekonomiczne, wygodne i mniej szkodliwe od innych paliw kopalnych – (PP), S III 4a,b,c

 

Postawy:

 • Współpracuje w grupie

 

Metody realizacji: podające: wyjaśnienie, problemowe: poster, aktywizujące: ranking diamentowy, kreatywne pisanie, programowane: z użyciem podręcznika

Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach

Środki dydaktyczne: podręcznik, publikacja „Opowieść o gazie ziemnym”, czasopisma ekologiczne, słownik języka polskiego, atlasy, mapa Polski, magnesy, flamastry, arkusze papieru, kolorowy brystol, plansza „Dzieje Ziemi”, „zwoje historii”, koperty z napisami, klej

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

 

PRZEBIEG LEKCJI

PIERWSZA GODZINA LEKCYJNA

Faza wstępna

 1. Sprawdzenie obecności i pracy domowej.
 2. Wprowadzenie do tematu lekcji – wyjaśnienie procesu powstawania gazu ziemnego

Faza realizacji

 1. Definiowanie pojęć: era, okres, epoka, gaz ziemny, paliwo kopalne

Każdy z uczniów losuje jedno pojęcie do wyjaśnienia.

W dostępnych książkach, słownikach, czasopismach wyszukajcie znaczenia słów era, okres, epoka, gaz ziemny, paliwo kopalne

 1. Wyjaśnienie pojęć:

Wybrani uczniowie czytają wyszukane wyjaśnienia podanych pojęć.

3. Podział uczniów na dwie grupy.

Lider grupy losuje hasło:

I grupa – występowanie gazu ziemnego w Polsce oraz bezpieczeństwo

II grupa – właściwości gazu ziemnego i zastosowanie gazu ziemnego

Każda z grup ma do wykonania po dwa zadania. Macie do dyspozycji różne materiały pomocnicze zgromadzone przy waszych stanowiskach pracy. Po wyszukaniu, analizie i selekcji informacji wykonajcie postery do wylosowanych haseł.

 

DRUGA GODZINA LEKCYJNA

 1. Prezentowanie pracy grup.

Wybierzcie spośród siebie jedną osobę, która przedstawi nam wasze wyniki pracy.

 

2. Próba dowiedzenia, że gaz ziemny to wygodne, ekonomiczne i mniej szkodliwe  paliwo kopalne.

Każdy z was otrzyma kopertę z różnymi napisami, wśród których są napisy dotyczące gazu ziemnego. Wyobraź sobie że musisz zmienić sposób ogrzewania swojego domu.

Dlaczego wybrałbyś gaz ziemny?

Uszereguj wybrane kartki według wzoru. Obok numeru przyklej odpowiedni argument.

a)       Jest łatwy w wydobyciu

b)       Jest kaloryczny

c)       Jest najczystszym paliwem kopalnym

d)       Wykazuje małą ilość emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery

e)       Jest tani w eksploatacji

f)         Jest coraz częściej używany przez innych odbiorców

g)       Jest wygodny w codziennym życiu

h)       Umożliwia szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła

i)         Możesz sam regulować dostarczanie ciepła do pomieszczeń

                                                                     1….

2….                          2…..

3…                       3…                     3...

4…                            4…

     5….

 

Faza podsumowująca.

 1. Podsumowanie wiadomości za pomocą metody kreatywne pisanie.

Każdy uczeń otrzymuje kartkę papieru i pisze w rogu kartki jedną nazwę lub termin związany z określonym tematem (lub dowolny wyraz). Po napisaniu zagina róg kartki i odkłada na wspólnym stole, sam bierze inną i pisze inny wyraz w następnym rogu. Uczniowie powtarzają czynność tak długo, aż wszystkie rogi wszystkich kartek zostaną zapełnione. Nie wolno kartek odginać ani czytać. Każdy uczeń wybiera jedną dowolną kartkę, odgina rogi czyta zamieszczone wyrazy i układa zdania tak, aby się ze sobą wiązały tworząc opowiadanie. W każdym zdaniu musi użyć jeden z wyrazów ze swojej kartki.  Można zmienić formę gramatyczną wyrazu.

 1. Praca domowa.

Przepisz do zeszytu ostrzeżenie dotyczące prawidłowego użytkowania urządzeń gazowych.

 

  powrót

·       

 

 

informacje wprowadziła J. Papiernik - administrator strony