[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 
 Nowe publikacje

 "Terapie behawioralne "


                     Zobacz więcej

 "Co o dziecku mówią jego rysunki"


                     Zobacz więcej

 "Media w edukacji"


                     Zobacz więcej

 "ROK 2009 ROKIEM POLSKIEJ DEMOKRACJI"


                     Zobacz więcej

 "Rola i miejsce twórczości
plastycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo"

                     Zobacz więcej

 "Rodzaje twórczości plastycznej preferowane przez osoby upośledzone
w stopniu umiarkowanym i znacznym"

                     Zobacz więcej

Program edukacji ekologicznej
"Program Ekozespołów  w mojej
szkole i społeczności lokalnej"

                     Zobacz więcej

"Wykorzystanie metody WebQest
w pracy z uczniem niepełnosprawnym
umysłowo w stopniu lekkim
"

                     Zobacz więcej

"Scenariusz lekcji chemii - kl.II
gimnazjum dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
"

                     Zobacz więcej

"Zachowania nauczyciela sprzyjające nawiązaniu interakcji komunikacyjnej
z uczniem głęboko upośledzonym umysłowo
"

                     Zobacz więcej

"Wykorzystanie programu
Ch. Knilla Dotyk i Komunikacja
w nawiązaniu interakcji
komunikacyjnej nauczyciela
z uczniem głęboko
niepełnosprawnym intelektualnie "
-
doświadczenia własne

                     Zobacz więcej

"Rola nauczyciela - terapeuty
w procesie rewalidacji ucznia
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną"

                     Zobacz więcej

"Ćwiczenia sprzyjające odnajdywaniu kanałów porozumiewania się z osobą upośledzoną intelektualnie w stopniu głębokim"
                     Zobacz więcej

"Mazury-mój dom, moja mała ojczyzna"- program edukacyjno-wychowawczy
dla uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu
umiarkowanym lub znacznym

                     Zobacz więcej

"Chromoterapia w rewalidacji
uczniów głęboko upośledzonych
umysłowo
"
                     Zobacz więcej
 
 
  PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

ZASADY ZAMIESZCZANIA PUBLIKACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ ZSS W MRĄGOWIE

 1. Wszelkie publikacje zamieszczone na stronie internetowej ZSS w Mrągowie są publikacjami dobrowolnymi. Oznacza to, iż materiał przekazany został przez autora z własnej i nieprzymuszonej woli.

 2. Wymagane jest, aby artykuły publikowane na stronie ZSS w Mrągowie były podpisane imieniem i nazwiskiem przez autora. Ponadto autor wyraża zgodę na umieszczenie w serwisie swojego imienia i nazwiska oraz sygnowanie nim własnych publikacji.

 3. Wszelkie publikacje zamieszczone na stronie internetowej ZSS w Mrągowie są mieszczenie publikacji nauczycieli na stronie ZSS w Mrągowie jest nieodpłatne.

 4. Prawa autorskie do zamieszczonych publikacji należą do ich autorów. Administratorzy strony internetowej ZSS w Mrągowie zastrzegają sobie jednak prawo do dokonywania drobnych i niezbędnych zmian edycyjnych w dostarczonym przez nauczycieli materiałach w celu przystosowania ich do opublikowania np.: przeformatowanie; przekonwertowanie dokumentu; korekta dostrzeżonych błędów.

 5. Materiały zwierające treści niezgodne z prawem, powszechnie uznawane za obraźliwe, niemoralne albo uwłaczające ludzkiej godności lub etyce nauczyciela nie będą publikowane.

 6. Publikacje zamieszczane na stronie internetowej ZSS w Mrągowie nie będą sprawdzane pod względem posiadanych praw autorskich. Przyjmuje się, iż autorem publikowanych na stronie materiałów jest osoba, która się pod nimi podpisuje. Administratorzy strony internetowej ZSS w Mrągowie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej z tytułu praw autorskich publikowanych materiałów. Odpowiedzialnością obciążony jest autor publikacji.

 7. Materiały do publikacji należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej na powszechnie używanych nośnikach danych (dyskietka 3,5 cala, płyty CD-R,  CD‑RW albo na dyskach typu „PEN-DRIVE”) lub poprzez e-mail.

 8. Materiały przeznaczone do publikacji na stronie internetowej ZSS w Mrągowie należy dostarczyć osobom odpowiedzialnym za zamieszczanie publikacji: Pan Krzysztof Błachnio ).

 9. Zalecane jest, aby dostarczany dokument tekstowy (przeznaczony do publikacji na stronie internetowej ZSS w Mrągowie) zapisany był w najprostszym i ogólnodostępnym edytorze tekstu, takimi jak: Notatnik (dla systemu Windows) lub VI (dla systemów Unix, Linux). Możliwe jest także korzystanie z edytora tekstowego WordPad lub StarOffice

 10. Dołączona do tekstu grafika (np. fotografie, rysunki, wykresy) powinna być zapisana w formatach: .jpg; .jpeg; .gif.

 11. W przypadku zgłaszania materiałów zapisanych w innych formatach niż wymienione w punkcie 9 i 10 (.doc ‑ Microsoft Word, .pdf ‑ Acrobat Reader) należy skonsultować się z osobą odpowiedzialną za umieszczanie publikacji na stronie internetowej ZSS w Mrągowie

 12. Materiały, które nie spełniają powyższych zasad nie będą publikowanie na stronie internetowej ZSS w Mrągowie. Administratorzy zastrzegają sobie prawo odmowy umieszczenia materiałów z innych przyczyn, o których autor zostanie poinformowany (ustnie lub pisemnie).

 13. Czas emisji publikacji umieszczanych na stronie ZSS w Mrągowie trwa w terminie wyznaczonym przez autora, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.

Opracowały: Alicja Deptuła, Janina Papiernik, Elżbieta Szymborska

 

 

informacje wprowadził K. Błachnio