[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Kandydaci na patrona

 

JAN PAWEŁ II


                        Zobacz więcej

 

JANUSZ KORCZAK


                        Zobacz więcej

 

KRZYSZTOF CELESTYN MRONGOWIUSZ


                        Zobacz więcej

 

MARIA GRZEGORZEWSKA

                       Zobacz więcej

 

MARIA KONOPNICKA


                        Zobacz więcej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  WYNIKI WYBORÓW PATRONA SZKOŁY ZSS W MRĄGOWIE

 

W dniu 10.01.2008 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 42 odbyły się wybory patrona szkoły.

 Największą ilość głosów  uzyskał  Jan Paweł II.

   Zgodnie z opracowanymi procedurami wyboru patrona szkoły, w wyborach mogli uczestniczyć:

·         uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZSS  w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 42

·          wszyscy nauczyciele oraz  pracownicy administracji i obsługi

·         rodzice i opiekunowie uczniów ZSS w Mrągowie  

    Komisja wyborcza nadzorowała przebieg wyborów a także opracowała wyniki głosowania.

      W skład Komisji Wyborczej weszli:

  • Alicja Michalkiewicz  - przedstawiciel Rady Pedagogicznej
  • Agata Szlagier-Jabłońska – przedstawiciel Rady Rodziców
  • Milena Jonczak – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

Pracę Komisji Wyborczej wspierała p. Anna Gronańska – Dyrektor ZSS  w Mrągowie

 

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI WYBORÓW PATRONA SZKOŁY

 

  1.     NAUCZYCIELE I PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

 Uprawnionych do głosowania 47 osób

Głosowało  29 osób -  61,7%  

Tab.1 Wyniki głosowania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

Kandydat na patrona szkoły

ilość

oddanych głosów

%

oddanych głosów

Jan Paweł II

 

9

31

Janusz Korczak

 

13

44,85

K.Celestyn Mrongowiusz

 

2

6,9

Maria Konopnicka

 

3

10,35

Maria Grzegorzewska

 

2

6,9

RAZEM

29

100

  

2.     RODZICE / OPIEKUNOWIE

 Głosowało 19 osób

9 głosów oddanych osobiście w dniu 10.01.2008r.

10 głosów oddanych zaocznie, na kartach informacyjnych  ( załącznik do protokołu)

 

Tab.2 Wyniki głosowania rodziców/ opiekunów

Kandydat na patrona szkoły

ilość

oddanych głosów

%

oddanych głosów

Jan Paweł II

 

11

57,9

Janusz Korczak

 

4

21,1

K.Celestyn Mrongowiusz

 

2

10,5

Maria Konopnicka

 

1

5,25

Maria Grzegorzewska

 

1

5,25

RAZEM

19

100

  3.     UCZNIOWIE

Uprawnionych do głosowania 58  uczniów

Głosowało 43 uczniów  - 74,1 %

 

Tab. 3 Wyniki głosowania uczniów 

 

ilość

%

Jan Paweł II

 

25

56,15

Janusz Korczak

 

11

25,6

K.Celestyn Mrongowiusz

 

4

9,3

Maria Konopnicka

 

2

4,65

Maria Grzegorzewska

 

1

2,3

RAZEM

43

100

 OGÓŁEM

 

Kandydat na patrona szkoły

ilość

oddanych głosów

%

oddanych głosów

Jan Paweł II

 

45

49,45

Janusz Korczak

 

28

30,75

K.Celestyn Mrongowiusz

 

8

8,8

Maria Konopnicka

 

6

6,6

Maria Grzegorzewska

 

4

4,4

RAZEM

91

100

  

Największą ilość głosów  uzyskał  Jan Paweł II.

Zespól Szkół Specjalnych w Mrągowie będzie ubiegać się o nadanie imienia Jana Pawła II. Kolejnym etapem działań związanych z wyborem Patrona i nadaniem imienia ZSS w Mrągowie (Etap IV) będzie  opracowanie harmonogramu  działań związanych z promowaniem sylwetki kandydata na patrona szkoły. Harmonogram ten będzie uwzględniał propozycje nauczycieli, zgłoszone pisemnie (mogą to być propozycje konkursów, wernisaży, wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, prezentacji multimedialnych itp.).

 Zgodnie z opracowanymi „Procedurami …  „ końcowym etapem działań ( Etap V)    będzie przygotowanie wniosku, do Starostwa Powiatowego w Mrągowie o nadanie imienia Zespołowi Szkół Specjalnych w Mrągowie.

 

.............................................................................................................

PROCEDURY ZWIĄZANE Z WYBOREM PATRONA I NADANIEM IMIENIA ZSS W MRĄGOWIE

          I. Ustalenie składu  zespołu  do przeprowadzenia kampanii, mającej na celu wybór patrona i nadanie imienia Zespołowi Szkół Specjalnych  w Mrągowie. 

     Zadaniem zespołu będzie koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona, nadanie imienia szkole oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu  „Nadanie Imienia Szkole”.

W skład zespołu wchodzą:

§  Alicja Michalkiewicz

§  Bogusława Kuc

§  Magdalena Nowak 

II. Uzasadnienie potrzeby nadania imienia Zespołowi Szkół Specjalnych  w Mrągowie.                                                                                                              

  Poprzez nadanie imienia szkoła będzie mała możliwość: 

§  uzyskać swoistą indywidualną tożsamość

§  promować osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,

§  w naturalny sposób pozyskiwać do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,

§  wejść do rodziny szkół o tym samym imieniu, funkcjonujących w regionie, w kraju, a co za tym idzie - nawiązać kontakty  ze społecznością tych szkół (np. wymiana korespondencji)

§   oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona

§  wzbogacać swoją obrzędowość związaną z patronem.

 

Wybór patrona nie może być przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany. Przy wyborze społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele) muszą kierować się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku.

Imię szkoły – patron powinno/powinien nawiązywać do historii lub współczesności Mrągowa, regionu warmińsko-mazurskiego lub Polski. 

III. Regulamin wyboru patrona szkoły. 

§  W wyborach biorą udział nauczyciele,  rodzice i opiekunowie oraz  uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Zawodowej  Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

§  Wszyscy włączają się w realizację działań związanych z wyborem  patrona i nadaniem imienia szkole.

§  Wybory  są  pięcioetapowe.

§  Wybór kandydata na patrona szkoły jest tajny – nauczyciele, uczniowie                                       i rodzice/opiekunowie  oddają  swój głos na przygotowanych kartach do głosowania.

§  Nad przebiegiem wyboru patrona przez rodziców, uczniów, nauczycieli czuwa zespół koordynujący wspierany przez dyrektora szkoły, wychowawców poszczególnych klas, Samorząd Uczniowski.

§  Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§  Protokoły z realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole” zostaną przedstawione do wglądu Radzie Pedagogicznej i rodzicom/opiekunom.

§  Wniosek o nadanie szkole imienia wraz z protokołem realizacji działań zostanie skierowany do Starostwa Powiatowego w Mrągowie. 

ETAP I

marzec 2007r.  – czerwiec 2007

Wyłonienie kandydatów na patrona szkoły

         Nauczyciele, zapoznają się z projektem dokumentu dotyczącego procedur wyboru patrona i nadania imienia Zespołowi Szkół Specjalnych w Mrągowie.

        Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, nauczyciele przedstawiają swoje propozycje kandydatów na patrona szkoły.

W drodze tajnego głosowania wyłonionych zostanie pięciu kandydatów.

        Zespół koordynujący we współpracy z chętnymi nauczycielami, uczniami i rodzicami przygotowuje prezentację kandydatów wybranych przez członków Rady Pedagogicznej, mającą na celu przybliżenie ich postaci uczniom i rodzicom.     

ETAP II

wrzesień 2007r. - grudzień 2007r. 

Prezentacja sylwetek kandydatów na patrona szkoły  

Zespół koordynujący,  podczas apelu informacyjnego, przedstawia sylwetki pięciu postaci, kandydatów na patrona szkoły, wyłonionych przez Radę Pedagogiczną.

Zespół koordynujący będzie prowadził kampanię informacyjną dotyczącą sylwetek kandydatów.  Kampania informacyjna będzie polegała na wykonaniu tablic tematycznych i opracowaniu ulotek lub  plakatów przedstawiających poszczególnych kandydatów. 

Także nauczyciele, na lekcjach historii, wos, j.polskiego, religii,  na godzinach wychowawczych i innych lekcjach  będą przybliżać uczniom sylwetki kandydatów na patrona szkoły.

           Przez cały okres trwania kampanii informacyjnej, biblioteka szkolna będzie udostępniać chętnym  uczniom, nauczycielom, rodzicom/opiekunom materiały zawierające informacje dotyczące poszczególnych kandydatach na patrona.   

 

Zapoznanie rodziców/ opiekunów z sylwetkami kandydatów na patrona szkoły.

Na ogólnym zebraniu rodziców dyrektor szkoły informuje ich o podjętych działaniach dotyczących „Nadania imienia szkole”. 

Wychowawcy klas zapoznają rodziców z listą pięciu kandydatów na patrona szkoły wytypowanych przez członków Rady Pedagogicznej i poinformują o trwającej kampanii informacyjnej, mającej na celu przybliżenie rodzicom sylwetek kandydatów.

Ponadto na korytarzu szkolnym będą wisieć plakaty prezentujące sylwetki kandydatów.

            Zespół koordynujący przygotuje specjalną teczkę, zawierającą opis planowanych działań prowadzących  do wyboru patrona i nadania imienia Zespołowi Szkół Specjalnych w Mrągowie oraz dokładne prezentacje sylwetek kandydatów na patrona szkoły.

 Teczka ta zostanie udostępniona pracownikom Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i  Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie - opiekunom uczniów ZSS w Mrągowie. 

ETAP III

 Styczeń  2008r.

Ogólnoszkolne wybory

W styczniu 2008 r. odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły.

Spośród kandydatur wytypowanych przez Radę Pedagogiczną w I Etapie wyborów,  wyłoniona zostanie jedna kandydatura.

 Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska zdecydowaną większość głosów.

Jeżeli taką samą lub zbliżoną liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów

O terminie i przebiegu ogólnoszkolnych wyborów nauczyciele, rodzice i uczniowie zostaną poinformowani z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

Ostateczne głosowanie odbędzie się w wyznaczonym czasie i miejscu (np. , w sali nr 2 budynku szkolnego przy ul. Królewieckiej 42, w godz. 8 – 11).

Nad procedurą głosowania ( np. wydawanie i zbieranie kart do głosowania)  czuwać będzie zespół koordynujący i Samorząd Uczniowski .

Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja skrutacyjna w składzie: dyrektor, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciel rodziców                       i przedstawiciel uczniów.

Wyniki głosowania

O wynikach głosowania nauczyciele, rodzice i uczniowie zostaną poinformowani w następujący sposób:

  • nauczyciele – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej + informacja pisemna na tablicy  ogłoszeń

  • rodzice/opiekunowie – na zebraniu z rodzicami  + na tablicy ogłoszeń na korytarzu szkolnym

  • uczniowie – na apelu informacyjnym  +  na tablicy Samorządu Uczniowskiego

Ponadto wyniki wyboru patrona szkoły wraz z opisem przebiegu poszczególnych działań umieszczone będą na stronie internetowe Zespołu Szkól Specjalnych w Mrągowie. 

ETAP  IV

luty  2008r. – czerwiec 2008r.

Kampania informacyjna - Poznajemy patrona szkoły

         Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie „Poznajemy patrona szkoły”.

 Realizacja tego zadania będzie miała  na celu przybliżenie postaci patrona. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów.

Realizacji działań, których celem będzie  poznanie patrona szkoły towarzyszyć będzie akcja informacyjna. We wszystkich salach, na korytarzach wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty, zawierające informacje o patronie szkoły. Przygotuje je zespół koordynujący we współpracy z chętnymi nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Harmonogram działań związanych z promowaniem sylwetki kandydata na patrona szkoły będzie uwzględniał propozycje nauczycieli, zgłoszone pisemnie (mogą to być propozycje konkursów, wernisaży, wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, prezentacji multimedialnych itp.)

Harmonogram tych działań, jako odrębny dokument, opracuje zespół koordynujący.  

ETAP  V

czerwiec 2008r. 

Przygotowanie wniosku do Starostwa Powiatowego w Mrągowie o nadanie imienia Zespołowi Szkół Specjalnych w Mrągowie

 

Po przeprowadzeniu głosowania i ogłoszeniu wyniku wyborów patrona, zespół koordynujący sporządzi dokument/protokół z realizacji działań  „Nadanie imienia szkole” w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie. Znajdzie się w nim także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona i uzasadnienie wyboru patrona opracowane przez zespół koordynujący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Dokument ten wraz z wnioskiem o nadanie imienia Zespołowi Szkół Specjalnych  zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego w Mrągowie.  

Uroczystość nadania imienia

         Przebieg uroczystości nadania imienia Zespołowi Szkół Specjalnych w Mrągowie zostanie opracowany po akceptacji  wniosku przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie.

informacje wprowadziła J. Papiernik - administrator strony