Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Statut SPDP

 STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY  MRĄGOWIE

ROZDZIAŁ I :   NAZWA I TYP SZKOŁY

§1

1. Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie.
2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, zwanego dalej „Zespołem”.
3. Siedziba szkoły mieści się w budynku ZSS w Mrągowie, przy ulicy Mrongowiusza 13C.
4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest szkołą publiczną.
5. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:
  1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie,
  2) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
  4) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły.

§ 2

1. Szkoła została utworzona na podstawie Uchwały nr XXXVIII/227/2017 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 16 października 2017 r. stwierdzającej przekształcenie z dniem 1 września 2017r. dotychczasowej SzkołySpecjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Mrągowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Mrągowie.
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Mrągowie.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
4. W nazwie Szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna”.


§ 3

1. Szkoła kształci uczniów w zakresie przysposobienia do pracy.
2. Do Szkoły uczęszcza młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
3. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na prośbę rodziców lub pełnoletniego ucznia posiadającego orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
4. Okres nauki w szkole może być przedłużony dla ucznia o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie
udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
5. Kształcenie uczniów w szkole może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

§ 4

1. Szkoła jest koedukacyjna.
2. Nauka w szkole jest bezpłatna.
3. Szkoła jest szkołą trzyletnią.
4. Szkoła wydaje świadectwa, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa

ROZDZIAŁ II:   CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

1. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest:
  1) przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/ chronionym rynku pracy,
  2) utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności, doskonalenie zdobytych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych oraz kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości poprzez:
    a) rozwijanie zaradności, niezależności życiowej uczniów,
    b) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych,
    c) przygotowanie do wykonywania indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia,
    d) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy w zakresie motywacji, kompetencji i zaangażowania w pracę,
    e) kształtowanie umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy,
     f) przygotowania ucznia do podejmowania decyzji w zakresie wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji w zależności od indywidualnych predyspozycji, i możliwości,
     g) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
2. Zadania szkoły to:
  1) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
  2) wspieranie aktywności i kreatywności, umożliwienie uczestnictwa ucznia w życiu klasy i szkoły.
  3) zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, z uwarunkowaniami prawnymi polskiego rynku pracy,
  4) wspomaganie ucznia w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy,
  5) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i kulturalnego,
  6) wykorzystanie naturalnych sytuacji życia codziennego do dalszego rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych przydatnych w codziennym życiu.
3. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:
  1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania
  2) ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów,
  3) zapewnianie nauczania i wychowania poprzez pracę nauczyciela z uczniem,
  4) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
  5) zapewnianie nauki religii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  6) opracowanie strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych, interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń z tym związanych,
  7) rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych,
  8) zapewnianie opieki pedagogicznej i wychowawczej w czasie pobytu ucznia w szkole,
  9) pracę dydaktyczno – wychowawczą i rewalidacyjną prowadzoną w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, we współdziałaniu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Radą Rodziców, przedstawicielami organizacji uczniowskich i młodzieżowych, a także zakładami pracy.

§ 6

1. Szczegółowe cele i zadania kształcenia ogólnego określa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej.
3. Rada Pedagogiczna opracowuje program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców.
4. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych w planie nauczania ocenia się zgodnie z przepisami dotyczącymi oceniania i klasyfikowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz zasadami oceniania i klasyfikowania zawartymi w statucie.

Rozdział III: ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 7

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora ZSS i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
2. W organizacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się jeden etap edukacyjny – kształcenie obejmuje trzy lata nauki.

§ 8

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Liczba uczniów w oddziale wynosi do 8.
3. W oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności liczba uczniów wynosi do 5.

§ 9

1. Zgodnie z ramowym planem nauczania w szkole są realizowane następujące zajęcia edukacyjne:
  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  2) zajęcia rewalidacyjne,
  3) zajęcia pozalekcyjne, organizowane w miarę posiadanych środków i uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.
2. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się w przydzielonych miejscach i salach szkolnych.

§ 10

1. Godzina lekcyjna w szkole trwa 45 minut.

§ 11

1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi. 
2. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

§ 12

1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, zajęć rewalidacyjnych i pozalekcyjnych oraz w czasie zajęć prowadzonych poza szkołą.

§ 13

1. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą korzystać z biblioteki Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

§ 14

1. Szkoła może korzystać z pomocy wolontariuszy w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.
2. Szkoła umożliwia uczniom działalność na rzecz wolontariatu.
3. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów niepełnoletnich wymaga zgody rodziców.

ROZDZIAŁ IV:   ORGANY SZKOŁY

§ 15

1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych,
2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych,
3) Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych,
4) Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Specjalnych.

§ 16

1. Szczegółowe kompetencje organów szkoły określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.

ROZDZIAŁ V:  PRACOWNICY SZKOŁY

§ 17

1. Nauczyciele, pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudniani są przez Zespół.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej a w szczególności ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, o którym mowa w oddzielnych przepisach.

§ 18

1. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej. W swoich działaniach zobowiązany jest do kierowania się dobrem ucznia, jako wartością nadrzędną.
2. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczycieli szkoły określa Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.
3. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony sprzęt, pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal.

§ 19

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Formy realizowania zadań przez nauczyciela wychowawcę powinny być dostosowane do wieku uczniów, rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej uczniów oraz ich potrzeb.
3. Wychowawca realizuje następujące zadania:
  1) program wychowania i opieki w powierzonym oddziale uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły,
  2) poznaje warunki życia uczniów, ich stan zdrowotny i potrzeby,
  3) otacza opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków według indywidualnych potrzeb,
  4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
  5) tworzy warunki sprzyjające przygotowaniu do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,
  6) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
  7) rozwiązuje konflikty w zespole uczniów oraz między uczniami a społecznością szkoły,
  8) informuje rodziców o postępach uczniów w nauce oraz o ich zachowaniu,
  9) jest odpowiedzialny za dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania.

§ 20

1. W szkole pracuje nauczyciel bibliotekarz.
2. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej:
  1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
  2) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
  3) nauka korzystania z katalogów,
  4) prowadzenie lekcji bibliotecznych,
  5) informowanie nauczycieli i rodziców o stanie czytelnictwa uczniów,
  6) propagowanie książek oraz rozwijanie kultury czytelniczej.
3. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy organizacyjnej:
  1) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów,
  2) selekcja i konserwacja zbiorów,
  3) organizacja warsztatu informacyjno - bibliograficznego,
  4) organizacja udostępniania zbiorów,
  5) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna.

§ 21

1. W szkole pracuje psycholog szkolny.
2. Celem pomocy psychologicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy oraz eliminowanie przyczyn i zaburzeń zachowania.
3. Pomoc psychologiczna jest udzielana na wniosek nauczyciela i rodziców lub pełnoletniego ucznia.
4. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:
   1) badanie diagnostyczne uczniów,
   2) prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
   3) prowadzenie działań w zakresie współpracy z wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy wychowawczej w środowisku ucznia,
   4) wspieranie wychowawców klas i innych zespołów problemowo - zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego w szkole.
5. Psycholog szkolny swoje zadania realizuje:
   1) we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,
   2) we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

§ 22

1. W szkole pracuje pedagog szkolny.
2. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego:
   1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
   2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
   3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
   4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
   5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego,
   6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

ROZDZIAŁ VI:  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 23

1. Obowiązkiem ucznia w szkole jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne i przestrzeganie regulaminu uczniowskiego.
2. Statut szkoły określa prawa i obowiązki ucznia.
3. Uczeń ma prawo do:
   1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
   2) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,
   3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
   4) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
   5) rozwijania zainteresowań,
   6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
   7) wpływania na życie szkoły przez działalność Samorządu Uczniowskiego oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
   8) pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 24

1. Obowiązkiem ucznia, na miarę jego możliwości, jest:
    1) systematyczne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych oraz w życiu szkoły,
    2) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół szkoły oraz o mienie szkoły, a w razie celowego zniszczenia ponoszenie odpowiedzialności materialnej,
    3) godne reprezentowanie szkoły,
    4) wypełnianie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły oraz odnoszenie się do nich z szacunkiem,
    5) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów oraz innych osób na terenie i poza szkołą,
    6) dbałość o higienę osobistą,
    7) przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa,
    8) dbanie o kulturę języka w szkole i poza szkołą,
    9) dostarczenie, w terminie 7 dni w formie pisemnej (z podpisem rodzica) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 
    10) wyciszanie i niekorzystnie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych i uroczystości szkolnych.

§ 25

1. Uczniowie otrzymują nagrody:
    1) indywidualnie za: wzorowe zachowanie, wysoką frekwencję lub pracę na rzecz klasy (w tym pomoc koleżeńską), szkoły lub udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych lub osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu,
    2) zbiorowo za: najlepszą frekwencję osiągniętą przez klasę w półroczu i na koniec roku szkolnego lub udział uczniów klasy w organizowaniu imprez szkolnych lub osiągnięcia zespołowe w dziedzinie sportu, kultury, wiedzy z zakresu różnych dziedzin w ramach konkursów i olimpiad organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych i poza placówką.
2. Uczniowie otrzymują nagrody:
    1) indywidualne: pochwała wychowawcy wobec klasy lub pochwała dyrektora wobec klasy lub wobec uczniów szkoły lub nagroda rzeczowa, dyplom uznania,
    2) zbiorowe: pochwała wychowawcy lub pochwała dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, dyplom uznania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych lub nagroda rzeczowa.
3. Wnioski o przyznanie nagród, po odpowiednim udokumentowaniu, mogą składać: wychowawcy, organizacje działające w szkole i inni członkowie społeczności szkolnej.
4. Uczeń otrzymuje karę za:
    1) nieprzestrzeganie postanowień Statutu ZSS,
    2) naruszanie dobra, godności i nietykalności cielesnej innych osób w Szkole i poza nią,
    3) przejawy wandalizmu, niszczenia mienia społecznego,
    4) chuligaństwo, wulgarność,
    5) picie alkoholu, palenie tytoniu, stosowanie innych używek,
    6) lekceważenie obowiązków szkolnych,
    7) destrukcyjny wpływ na innych uczniów,
    8) nieprzestrzeganie poleceń osób upoważnionych do ich wydawania.
6. Kara może być udzielona uczniowi w formie:
    1) upomnienia wychowawcy oddziału,
    2) pozbawienia pełnionych funkcji w klasie i w szkole,
    3) nagany wychowawcy oddziału,
    4) upomnienia lub nagany dyrektora ZSS,
    5) skreślenia z listy uczniów, jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
7. Zastosowania kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność lub godność osobistą ucznia.
8. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać na piśmie za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora ZSS w terminie 7 dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze.
9. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, psychologiem i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:
    1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
    2) odwołać karę,
    3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
10. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
11. Nałożone kary oraz data przedstawienia uczniowi decyzji o karze muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
12. Uczeń, który sprawia trudności wychowawcze, stosuje przemoc wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, systematycznie i w sposób rażący narusza normy współżycia społecznego, wpływa demoralizująco na innych uczniów szkoły, nagminnie wagaruje - jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu - może być skreślony z listy uczniów na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.
13. Pełnoletni uczeń, który nie chce kontynuować nauki w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, składa rezygnację do dyrektora ZSS.

§ 26

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej karze.
2. Informowanie rodziców o nagrodzie lub karze ucznia należy do obowiązków jego wychowawcy.

ROZDZIAŁ VII:   ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA

§ 27

1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności z zajęć dydaktycznych określonych w szkolnym planie nauczania, ocenia się zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawartymi w statucie ZSS.
2. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – na koniec I semestru bieżącego roku szkolnego.
5. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
7. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
8. Oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

ROZDZIAŁ VIII:   WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 28

1. Rodzice wybierają spośród siebie przedstawicieli, którzy wchodzą w skład Rady Rodziców ZSS.
2. W szkole organizowane są spotkania z rodzicami, stwarzające możliwości wymiany informacji.
3. Częstotliwość spotkań z rodzicami:
    1) spotkania z dyrektorem, wychowawcą oddziału i nauczycielami przedmiotów wg potrzeb.
4. Rodzice współpracują z nauczycielami i specjalistami w sprawach wychowania, kształcenia i udzielania przez
szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

§ 29

1. Rodzice mają prawo do:
    1) zapoznania się ze Statutem, programem wychowawczo – profilaktycznym, indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym, wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia, 10
    2) zapoznania się z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania,
    3) otrzymywania informacji na temat zachowania ucznia, jego postępów i przyczyn trudności w nauce,
    4) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

§ 30

1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
    1) dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem ucznia do szkoły,
    2) zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia,
    3) zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie do zajęd szkolnych,
    4) obowiązkowej obecności na zebraniach.

ROZDZIAŁ IX:   POSTANOWIENIA KOOCOWE

§ 31

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy.
3. Pozostałe kwestie, niezawarte w tym statucie reguluje Statut Zespołu Szkół Specjalnych, w strukturach którego funkcjonuje szkoła.

§ 32

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian Statutu jest Rada Pedagogiczna, która upoważnia Dyrektora do wydawania,  w drodze obwieszczenia, tekstu jednolitego Statutu w przypadku wprowadzenia w nim więcej niż trzech zmian.

§ 33

1. Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2017 r. i wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-21 06:35przez:
Opublikowano:2021-04-21 07:59przez:
Zmodyfikowano:2021-04-22 07:57przez:
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
Odwiedziny:941

Rejestr zmian

  • [2021-04-22 07:57:57]budowa strony
  • [2021-04-22 07:17:04]budowa strony
  • [2021-04-22 07:15:21]budowa strony
  • [2021-04-22 07:01:23]budowa strony
  • [2021-04-21 06:46:46]budowa strony
  • [2021-04-21 06:45:58]budowa strony
  • [2021-04-21 06:42:57]budowa strony
  • [2021-04-21 06:39:53]budowa strony
  • [2021-04-21 06:36:52]budowa strony
  • [2021-04-21 06:29:51]budowa strony

Banery/Logo