Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Samorząd uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH w MRĄGOWIE

Niniejszy regulamin powstał w oparciu o Ustawę z dnia 7.09.2001 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 95, art. 55) i Statut Szkoły.

§1

Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego
1. Wszyscy uczniowie ZSS w Mrągowie należą do samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych.
2. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest ogólne zebranie członków.
3. Władzą wykonawczą samorządów są samorządy klasowe, reprezentujące klasy oraz samorząd uczniowski.
4. Kadencja samorządu uczniowskiego trwa przez okres jednego roku. Uczeń może pełnić tę samą funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż 2 lata.
5. Skład Samorządu Uczniowskiego:
    - przewodniczący,
    - z-cy przewodniczącego ( 2 uczniów),
    - członkowie będący przewodniczącymi powołanych sekcji.
6. Samorząd Uczniowski ma prawo do powołania sekcji zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi uczniów:
- sekcja kulturalna (organizowanie życia kulturalnego uczniów, eksponowanie prac na forum szkoły, gazetka szkolna – ścienna, zdjęcia, ogłoszenia),
- sekcja sportowa (zawody sportowe),
- sekcja organizacyjno-porządkowa (zapewnienie porządku na imprezach szkolnych, organizowanie prac porządkowych),
- sekcja regulaminowa (rzecznicy uczniowscy).

§2

Zasady wybierania Samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego
1. Samorządy klasowe wybierane są do 15.09. W ich skład wchodzą:
    - przewodniczący,
    - z-ca przewodniczącego,
    - skarbnik.
2. Samorządy klasowe wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego. Z tego grona, na drodze tajnych i powszechnych wyborów wybierany jest przewodniczący S.U. Wybory S.U. mogą być przeprowadzone nie później niż do 30.09. każdego nowego roku szkolnego.
3. Wybrany przewodniczący S.U. przedstawia proponowanych przez siebie 2 zastępców i przewodniczących sekcji ( spośród uczniów, którzy otrzymali największą ilość głosów podczas wyborów ).
4. Podczas wyborów Samorządu Uczniowskiego i przewodniczącego, dokonuje się wyboru spośród nauczycieli szkoły opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§3

Zasady Samorządów Klasowych i Samorządu Uczniowskiego
1. Plan pracy wychowawczej uwzględniający zadania z planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły na dany rok akceptuje cała klasa wraz z wychowawcą podczas godzin pozostających do dyspozycji wychowawcy.
2. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego opracowany wspólnie z opiekunem S.U. musi być spójny z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły i zatwierdzony przez dyrektora.
3. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należą:
    - organizowanie kulturalnego, sportowego, turystycznego życia szkoły,
    - koordynowanie pracy samorządów klasowych,
    - zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów regulaminowych miedzy uczniami oraz między nauczycielami i uczniami (poprzez rzeczników uczniowskich ),
    - przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów oraz spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
    - dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do prac społeczno-użytecznych w środowisku,
    - organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

§4

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
    - wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży, udziału w formułowaniu przepisów wewnętrznych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,
    - udziału w ocenianiu uczniów zgodnie z regulaminem i statutem szkoły,
    - wydawanie gazetki szkolno-ściennej, prowadzenia apeli w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,
    - zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, udzielania opinii i poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymienionej kary,
    - odwoływanie się od ocen z zachowania,
    - zgłaszanie skarg na postępowanie nauczycieli niezgodne z Regulaminem Szkoły, skargi te są kierowane przez sekcję regulaminową do opiekuna S.U., który przekazuje je dyrektorowi.

 

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-16 09:01przez:
Opublikowano:2021-04-16 05:27przez:
Zmodyfikowano:2021-05-07 05:27przez:
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
Odwiedziny:2799

Rejestr zmian

  • [2021-05-07 05:27:22]budowa strony
  • [2021-05-07 05:18:15]budowa strony
  • [2021-04-16 09:06:20]budowa strony
  • [2021-04-16 09:03:08]budowa strony
  • [2021-04-16 09:01:38]budowa strony
  • [2021-04-16 08:58:58]budowa strony

Banery/Logo