Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Statut ZSS

ROZDZIAŁ I:   NAZWA  I  STRUKTURA  SZKOŁY


§ 1

1. Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie jest szkołą publiczną.
2. Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie pracuje na podstawie aktu założycielskiego wydanego przez Wojewodę Olsztyńskiego w Olsztynie.
3. Siedzibą Szkoły jest budynek położony na posesji leżącej w Mrągowie przy ulicy Mrongowiusza 13 C oraz użyczone pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie przy ulicy Młodkowskiego 19.
4. W skład Zespołu wchodzą:
     1) Szkoła Podstawowa Specjalna w Mrągowie,
     2) skreślony
     3) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna,
     4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
5) Przedszkole Specjalne.

4a. W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mrągowie organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Nazwa Szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy tej Szkoły i nazwy Zespołu.
6. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
7. Tryb kwalifikowania i kierowania dzieci i młodzieży do szkół określają odrębne przepisy.
8. Szkoła nie posiada wyznaczonego obwodu szkolnego.
9. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o :

   1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie;
   2) Szkole - należy przez to rozumieć szkoły i przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie;
   3) organ prowadzący - należy przez to rozumieć: Powiat Mrągowski;
   4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty;
   5) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież szkół i przedszkola wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie;
   6) dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci objete zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
   7) uczestnikach - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi;
   8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
   9) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego ZSS.


§ 2

1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Mrągowski.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 

§ 3

1. Szkoła jest koedukacyjna.
2. Nauka w Szkole jest bezpłatna.
3. Szkoła podstawowa jest szkołą ośmioletnią.
4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest szkołą trzyletnią.
5. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna jest szkołą trzyletnią.
5a. Przedszkole obejmuje edukacja dzieci od ukończenia trzeciego roku życia do czasu podjęcia edukacji w szkole podstawowej.
6. Szkoła wydaje świadectwa, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.
7. Na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymacje szkolne, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.


§ 4

1. Na tablicach szkolnych umieszcza się nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu, w nazwach szkół nie umieszcza się określenia „specjalna”.
2. Szkoły używają pieczęci z godłem państwowym oraz napisami w otoku: „Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie”; „Szkoła Podstawowa w ZSS w Mrągowie”; Branżowa Szkoła I Stopnia w ZSS w Mrągowie „Szkoła Przysposabiająca do Pracy w ZSS w Mrągowie” a także stempla prostokątnego z nazwą, adresem i NIP Zespołu.
3. Poszczególne szkoły i przedszkole używają piecz stempla prostokątnego z nazwą, adresem szkoły lub przedszkola i numerem telefonu.

ROZDZIAŁ II:   CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

1. Cele i zadania Szkoły są określone w statutach przedszkola oraz szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.
Punkt 2 skreślony

§ 6

Punkt 1 skreślony

Punkt 2 skreślony

§ 6 a

przeniesiony do § 17 i otrzymuje numerację pkt 1 - 4


R O Z D Z I A Ł III:   ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 7

1. Organami Szkoły są:

   1) Dyrektor Szkoły,
   2) Rada Pedagogiczna,
   3) Rada Rodziców,
   4) Samorząd Uczniowski.

2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 8

1. Dyrektor Szkoły w szczególności:

   1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
   2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
   3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
   4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
   5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
   6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
   7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
   8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
   9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów,
   10) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
   11) ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Rady Pedagogicznej o wprowadzonych zmianach w przypadku ich dokonania w planie nadzoru pedagogicznego opracowanego na dany rok szkolny.

2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, dokonuje powierzania i odwołania ze stanowiska wicedyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych.

3. Dyrektor Szkoły, w drodze decyzji, może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Przepis ten nie dotyczy ucznia objętego  obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach;

   1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
   2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
   3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

6. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę i po zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna.

7. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.


§ 9


1. W Zespole funkcjonuje Rada Pedagogiczna, mająca kompetencje rad pedagogicznych szkół tworzących Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

   1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
   2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
   3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
   4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
   5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
   6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

   1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   2) projekt planu finansowego Szkoły,
   3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
   4) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
10. Rada Pedagogiczna opracowuje i aktualizuje statuty szkół wchodzących w skład ZSS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły
15. Obecność nauczycieli na zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie Rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu Rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy.


§ 10

1. W Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców/opiekunów prawych uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców/opiekunów prawych uczniów danego oddziału.
3. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic/opiekun prawny. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

    1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym, profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli z udziałem rodziców,
    2) skreślony
    3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
    4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.

9. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie wyżej wymienionych programów, programy ustala dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez dyrektora Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.                                                                                    10. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.


§ 11

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, z wyjątkiem przedszkola.
3. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

   1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
   2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
   3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
   4) skreślony,
   5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
   6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
   7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia. Pracę rzecznika określa Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia ZSS w Mrągowie .

5. Samorząd zajmuje również stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
6. Samorząd, w porozumieniu z dyrektorem Szkoły, może podejmować działania z zakresu wolontariatu.


§ 12

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują ze sobą, każdy z organów Szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe.
2. Rodzice i uczniowie mogą przedstawiać wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
5. Dyrektor Szkoły powiadamia Radę Rodziców lub Samorząd Uczniowski o sposobie rozpatrzenia wniosku lub opinii w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia.


§12a

1. Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami Szkoły określa statut Zespołu.
2. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców:

   1) dyrektor Szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje;
   2) dyrektor Szkoły, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk;
   3) dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – stron sporu;
   4) dyrektor Szkoły informuje zainteresowanych na piśmie o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ppkt. 3.

3. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest dyrektor Szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły a dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w tym zespole.
4. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
5. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
6. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia na powyższe rozwiązanie do organu prowadzącego.R O Z D Z I A Ł I V:   ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 13

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Zespół Szkół Specjalnych.


§ 14

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego regulują odrębne przepisy.
2. Organizację roku szkolnego opracowuje dyrektor Szkoły w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
Punkt 3 skreślony
4. Zajęcia szkolne i przedszkolne odbywają się w ciągu 5 dni w tygodniu.
5. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład Zespołu jest oddział.
5a. Szczegółową organizację oddziałów Szkół i przedszkola wchodzących w skład Zespołu określają statuty: Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej , Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Przedszkola Specjalnego.
6. Godzina lekcyjna w oddziałach szkół trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
Punkty od 6a. do 24.- skreślone
25. Godzina zajęć w oddziałach przedszkola trwa 60 minut.
26. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.
27. Godzina zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej może trwać dłużej lub krócej niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.


§ 14 a

1. W Szkole prowadzi się zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.
2. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze odbywają się w formie indywidualnej lub zespołowej.
3. Liczba uczestników zajęć na zespołowych zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych wynosi od 2 do 4.
4. Godzina zajęć rewalidacyjno - wychowawczych trwa 60 minut.
5. Minimalny wymiar zajęć wynosi:

   1) 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie – w przypadku zajęć zespołowych,
   2) 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie – w przypadku zajęć indywidualnych.

6. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w domu rodzinnym.
7. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają rodzice.


§ 14 b

1. W Szkole prowadzi się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
3. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor Szkoły.
4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
5. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.
6. Szczegółową organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zawiera Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie.


paragraf § 15 skreślony

§ 15 a

1. Dyrektor może powołać na czas określony lub nieokreślony, stałe lub doraźne zespoły nauczycieli do realizacji zadań.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący – nauczyciel powoływany przez dyrektora lub nauczyciel zaproponowany przez członków tego zespołu.
3. Zespół określa zadania oraz plan pracy do realizacji w danym roku szkolnym. 4. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.


paragraf § 16 skreślony

§ 17

1. W Szkole działają zespoły, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych uczniów oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
2. Do zadań zespołu należy:

   1) dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
   2) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,
   3) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   4) dokonanie oceny efektywności pomocy udzielonej uczniowi,
   5) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i sposobu ich realizacji dla uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej.

3. Opracowany przez zespół Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla każdego ucznia określa:

   1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
   2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym,
   3) formy i metody pracy z uczniem,
   4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
   7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia.

4. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
5. Zespół nauczycieli i specjalistów co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Dyrektor na podstawie zaleconych przez zespół form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej ustala uczniom formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej z początkiem każdego roku szkolnego.
7. Uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi i na jej podstawie dyrektor decyduje o jej zakończeniu.
9. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej na warunkach i zasadach określonych w przepisach prawa oświatowego.
10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielna w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.


§ 18

1. W celu utrwalania wiadomości uczniów, rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień, kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu, Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia pozalekcyjne.
2. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych jest dobrowolny.
3. Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych nie może być mniejsza niż 5 uczniów.

Punkt 4 skreślony

Punkt 5 skreślony

§ 19

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZSS określają odrębne przepisy oraz Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZSS w Mrągowie zawarte w statutach szkół wchodzących w skład ZSS.
2. Zasady wydawania świadectw szkolnych określają odrębne przepisy.


§ 20

1. Organizację lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli.


§ 21

Punkt 1 skreślony

Punkt 2 skreślony

3. Działalność edukacyjna Szkoły określona jest przez:
   1) szkolny zestaw programów nauczania;
   2) program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły.
4. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, obowiązującymi dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowych zasad oceniania.


§ 22

1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne, tzn. nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej Szkole lub w oddziale lub grupie.


§ 23

1. Za bezpieczeństwo uczniów są odpowiedzialni nauczyciele Szkoły:
   1) w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia,
   2) w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący,
   3) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza Szkołą – ustalony nauczyciel,
   4) w czasie zajęć wychowawczo - opiekuńczych – nauczyciel.

Punkt 2 skreślony

Punkt 3 skreślony

4. Zasady bezpiecznego korzystania z pracowni, klasopracowni oraz innych pomieszczeń określają odrębne regulaminy.
5. Zasady, organizacja i harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw między lekcjami określa Regulamin dyżurów nauczycieli.
6. Zasady organizowania wycieczek szkolnych określa odrębny regulamin.


paragraf § 24 skreślony

§ 25

1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna dla wszystkich chętnych uczniów, a w szczególności dla tych, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców i dojazd uczniów do Szkoły.
2. Zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w świetlicy organizuje i sprawuje nauczyciel świetlicy i inni nauczyciele.
3. Godziny pracy świetlicy są uwarunkowane organizacją pracy Szkoły w danym roku szkolnym.


§ 25 a

1. Szkoła organizuje dożywianie dla wszystkich chętnych uczniów w formie odpłatnych obiadów.


§ 26

1. Szkoła prowadzi bibliotekę wraz z czytelnią, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły, rodzice/opiekunowie prawni.
2. Profil gromadzonych zbiorów wyznaczają programy nauczania oraz potrzeby uczniów i nauczycieli.
3. Biblioteka umożliwia czytelnikom codzienny dostęp do swoich zbiorów.
4. W budżecie Szkoły na każdy rok kalendarzowy ustala się kwoty przeznaczone na potrzeby biblioteki.


§ 27

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza określają statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.
Punkt 2 skreślony

§ 28

1. Zasady korzystania z biblioteki szczegółowo określa jej regulamin.


§ 29

1. W Szkole zatrudniony jest psycholog, pedagog szkolny oraz specjaliści zgodnie z potrzebami uczniów.
Punkt 2 skreślony

Punkt 3 skreślony§ 30

1. Zadania psychologa i pedagoga szkolnego określają statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.


Punkt 2 skreślony

§ 31

1. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada:
   1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
   2) bibliotekę z czytelnią,
   3) świetlicę,
   4) gabinet medycyny szkolnej,
   5) możliwość korzystania z sali gimnastycznej w ZS Nr 2,
   6) boisko sportowe,
   7) archiwum,
   8) szatnie.


§ 32

1. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, zwane dalej "indywidualnym nauczaniem", organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, na wniosek rodziców /opiekunów prawnych.
2. Dyrektor Szkoły organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.


§ 32a

1. Szkoła może przyjmować studentów zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Praktyka jest prowadzona w oparciu o program zakładu lub uczelni kierujących na praktykę pedagogiczną. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada szkolny opiekun praktyk wyznaczony przez dyrektora.ROZDZIAŁ V: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 33


1. W Szkole zatrudnia się :
   1) pracowników pedagogicznych,

   2) pracowników administracyjnych,

   3) pracowników obsługi.
2. Pracownikami pedagogicznymi są: dyrektor Szkoły, wicedyrektor, nauczyciele, nauczyciel świetlicy, nauczyciel biblioteki, psycholog, pedagog, logopeda.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
3a. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Prawa i obowiązki nauczycieli określają aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
5. W swojej działalności nauczyciel ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, ich zdrowiem, szanować ich godność osobistą.
6. Zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów są określone w statutach przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu.
6a. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści realizują swoje zadania poprzez: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 1) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 2) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, Szkoły; 3) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 4) współpracę z poradniami w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, Szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły klasowe, których zadaniem jest m.in. ustalenie zestawów programów nauczania dla określonego oddziału oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących w danym oddziale opracowuje indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne oraz planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.
8. Wicedyrektor Szkoły:
   1) opracowuje roczny plan pracy Szkoły w części dotyczącej nauczania w zespołach edukacyjno -terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim,
   2) przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
   3) przygotowuje informacje o stanie pracy Szkoły w zakresie mu przydzielonym,
   4) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej zespołów edukacyjno-terapeutycznych i grup rewalidacyjno - wychowawczych, wychowawców zespołów, nauczycieli grup rewalidacyjno-wychowawczych,
   5) utrzymuje kontakty z rodzicami /opiekunami prawnymi uczniów zespołów i grup,
   6) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi poradniami specjalistycznymi i instytucjami wspomagającymi,
   7) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
   8) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad powierzoną mu częścią szkoły funkcjonującą w użyczonych pomieszczeniach w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie przy ul. Młodkowskiego 19.
9. Uprawnienia i odpowiedzialność Wicedyrektora:
   1) jest przełożonym służbowym nauczycieli i innych osób zatrudnionych w zespołach edukacyjno - terapeutycznych i grupach rewalidacyjno - wychowawczych w powierzonej mu części Szkoły,
   2) ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń podległym mu pracownikom. Przejmuje obowiązki dyrektora ZSS w razie jego nieobecności,
   3) ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo -opiekuńczej podległych mu nauczycieli i wychowawców,
   4) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest przełożonym,
   5) ma prawo do używania pieczątki osobistej z tytułem Wicedyrektor ZSS oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.


Paragraf § 34 skreślony

§ 35

1. Zadania wychowawców oddziałów wchodzących w skład poszczególnych szkół określają statuty tych szkół i statut przedszkola.


§ 36

1. Statuty szkół wchodzących w skład ZSS określają szczegółowe zasady rozwiązywania konfliktów miedzy uczniem a innymi członkami społeczności szkolnej.
Punkt 2 skreślony


ROZDZIAŁ VI: OKRES KSZTAŁCENIA UCZNIÓW


§ 37


1. Kształcenie dzieci i młodzieży w Szkole może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
   1) 20 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej,
   2) 21 rok życia – w przypadku klas gimnazjalnych,
   3) 24 rok życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej,
   4) 25 rok życia - w przypadku grup rewalidacyjno – wychowawczych,
   5) w przypadku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.
2. Dla uczniów można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.


ROZDZIAŁ VII: WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 38

Punkt 1 skreślony

2. W Szkole organizowane są spotkania z rodzicami stwarzające możliwości wymiany informacji.
3. Spotkania z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb.
Punkt 4 skreślony
5. Rodzice współpracują z nauczycielami i specjalistami w sprawach wychowania, kształcenia i udzielania przez Szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.


§ 39

1. Prawa rodziców są określone w statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu i w statucie przedszkola.


§ 40

1. Obowiązki rodziców są określone w statutach poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu i w statucie przedszkola


ROZDZIAŁ VIII: PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 41

Punkt 1 skreślony
2. Prawa i obowiązki ucznia są zawarte w poszczególnych statutach szkół wchodzących w skład ZSS.
Punkt 3 skreślony

paragraf § 42 skreślony

paragraf § 43 skreślony

paragraf § 44 skreślony

ROZDZIAŁ IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

1. Szkoła jest jednostką budżetowa. Obsługę finansową Szkoły prowadzi SZEAPO.


§ 46

1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo - materiałową w/g zasad określonych w odrębnych przepisach.


paragraf § 47 skreślony

§ 48

1. Dokumentacja szkolna jest przechowywana.


§ 49

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian Statutu jest Rada Pedagogiczna, która upoważnia Dyrektora do wydawania, w drodze obwieszczenia, tekstu jednolitego Statutu w przypadku wprowadzenia w nim więcej niż trzech zmian.


§ 50

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.ROZDZIAŁ X:    WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZSS określają odrębne przepisy oraz Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZSS w Mrągowie zawarte w statutach szkół wchodzących w skład ZSS.
Punkty od 2 do 10 - skreślone

Paragrafy od § 2 do §10 skreślone

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-27 12:56przez:
Opublikowano:2021-04-27 12:56przez:
Zmodyfikowano:2021-04-27 12:55przez:
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
Odwiedziny:1030

Rejestr zmian

  • [2021-04-27 12:55:29]budowa strony

Banery/Logo