Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Statut BS I stopnia

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ W MRĄGOWIE

ROZDZIAŁ I:  N A Z W A   I   S T R U K T U R A   S Z K O Ł Y

§ 1

1. Nazwa Szkoły brzmi: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie.
2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.
3. Siedziba szkoły mieści się w budynku ZSS w Mrągowie przy ulicy Mrongowiusza 13C .
4. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Mrągowie jest szkołą publiczną.
5. Szkoła jest przeznaczona dla uczniów :
    1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
    2) z autyzmem;
    3) z niepełnosprawnością sprzężoną.
6. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej do czasu zakooczenia nauki w tych klasach - do roku 2019.
7. Szkoła przyjmuje absolwentów szkoły podstawowej specjalnej oraz dotychczasowego gimnazjum, a także tych absolwentów szkół, którzy na podstawie odrębnych przepisów mogą odbywad naukę w Branżowej Szkole I Stopnia. Tryb kwalifikowania i kierowania młodzieży do szkoły określają odrębne przepisy.
8. Kształcenie w szkole jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia.
9. Szkoła nie posiada wyznaczonego obwodu szkolnego.
10. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:
    1) szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie;
    2) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Branżowej Szkoły          I stopnia Specjalnej oraz w klasach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
    3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
    4) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły.

§ 2

1. Szkoła została utworzona na podstawie Uchwały nr XXXVIII/225/2017 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 16 października 2017 r stwierdzającej przekształcenie dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Mrągowie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie.
2. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Mrągowski.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

§ 3

1. Szkoła jest koedukacyjna.
2. Nauka w szkole jest bezpłatna.
3. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna jest szkołą trzyletnią.
4. Szkoła prowadzi klasy jednozawodowe i wielozawodowe – kształci w zawodach:
    1) Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej;
    2) Mechanik Monter Maszyn i Urządzeń;
    3) Kucharz.
5. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.
6. Szkoła wydaje świadectwa, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 4

1. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna”.


ROZDZIAŁ II:  C E L E    I    Z A D A N I A    S Z K O Ł Y

§ 5

1. Celem edukacji w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata, na miarę indywidualnych możliwości uczniów.
2. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
3. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:
    1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
    2) ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów;
    3) zapewnianie nauczania i wychowania poprzez pracę nauczyciela z uczniem;
    4) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
    5) zapewnianie nauki religii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
    6) opracowanie strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych, interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeo z tym związanych;
    7) rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych;
    8) zapewnianie opieki pedagogicznej i wychowawczej w czasie pobytu ucznia w szkole oraz podczas wycieczek;
    9) udzielanie uczniom pomocy w znalezieniu praktyki zawodowej, a także umożliwianie teoretycznego przygotowania do wykonywania pracy w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów;
   10) pracę dydaktyczno – wychowawczą i rewalidacyjną prowadzoną w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, we współdziałaniu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, radą rodziców, przedstawicielami organizacji uczniowskich i młodzieżowych, a także zakładami pracy.

§ 6

1. Szkoła zapewnia realizację:
    1) podstawy programowej przedmiotów obowiązkowych według obowiązujących przepisów prawa;
    2) szkolnego planu nauczania ustalonego przez dyrektora szkoły;
    3) oceniania uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej opisanymi w rozdziale IX Statutu.
    4) programu wychowawczo - profilaktycznego, obejmującego:
       a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
       b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 7

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:
    1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
    2) bibliotekę z czytelnią;
    3) świetlicę;
    4) gabinet medycyny szkolnej;
    5) salę gimnastyczną;
    6) boisko sportowe;
    7) archiwum;
    8) szatnie.


 R O Z D Z I A Ł III:  ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 8

1. Organami Szkoły są:
    1) Dyrektor Szkoły;
    2) Rada Pedagogiczna;
    3) Rada Rodziców;
    4) Samorząd Uczniowski.

§ 9

1. Szczegółowe informacje o działaniu powyższych organów zawiera Statut ZSS w Mrągowie.

§ 10

1. Wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Rodzice i uczniowie mogą przedstawiać wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.
3. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
5. Dyrektor szkoły powiadamia radę rodziców lub samorząd uczniowski o sposobie rozpatrzenia wniosku lub opinii w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia.


R O Z D Z I A Ł IV:  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 11

1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest:
    1) arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę;
    2) plany pracy szkoły uchwalone przez radę pedagogiczną;
    3) przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych nauczycieli na dany rok szkolny;
    4) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:
    1) zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno – wychowawczym;
    2) zajęcia rewalidacyjne;
    3) inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów.

§ 12

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego regulują odrębne przepisy.
2. Organizację roku szkolnego opracowuje dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
3. Szkoła w swej strukturze prowadzi:
    1) klasy I-III Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej;
    2) klasy II-III dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej - do czasu ich wygaśnięcia w roku 2019.
4. Zajęcia szkolne odbywają się w ciągu 5 dni w tygodniu.
5. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
6. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych trwa 45 minut.
7. Liczba uczniów w oddziale Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nie więcej niż 16 uczniów.
8. W oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności - nie więcej niż
5, zgodnie z odnośnymi przepisami prawa.
9. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach I-III branżowej szkoły i klasach II-III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzone są w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
10. W klasach I-III szkoły branżowej i klasach II-III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej na zajęciach z języków obcych nowożytnych, informatyki można tworzyć grupy oddziałowe i międzyoddziałowe, międzyklasowe liczące nie mniej niż 5 uczniów, zgodnie z odnośnymi przepisami prawa.
11. Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia i w oddziałach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej stanowi integralną część programu nauczania i wychowania. Odbywa się w zakładach pracy i u prywatnych rzemieślników na podstawie umowy zawartej miedzy zakładem pracy/rzemieślnikiem/ a rodzicem/pełnoletnim uczniem lub umowy zawartej miedzy dyrektorem a podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
12. Zasady odbywania przez młodocianych pracowników nauki zawodu w zakładach pracy oraz w zakładach rzemieślniczych regulują przepisy w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
13. Kształcenie uczniów w szkole może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia.
14. Dla uczniów można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia.
15. Indywidualne nauczanie młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zwane dalej "indywidualnym nauczaniem", organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, na wniosek rodziców.
16. Dyrektor szkoły organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

§ 13

1. Szkoła zapewnia uczniom:
    1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
    2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
    3) zajęcia specjalistyczne: logopedyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
    4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z doradztwa zawodowego;
    5) integrację ze środowiskiem;
    6) przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym, na miarę indywidualnych możliwości.
2. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów:

§ 14

1. W szkole działają zespoły nauczycieli, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla poszczególnych uczniów oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych.
2. Do zadań zespołu należy:
    1) dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
    2) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;
    3) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
    4) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i sposobu ich realizacji.
3. Uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięń edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

§ 15

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel.
2. Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia pozalekcyjne w celu rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień, kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu.
3. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny.
4. Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych nie może być mniejsza niż 5 uczniów.
5. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się w przydzielonych pomieszczeniach.
6. Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele.
7. Dyżury nauczycieli podczas przerw obejmują wszystkie miejsca w szkole, gdzie przebywają uczniowie.
8. Na zajęciach poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek, osobą odpowiedzialną za opiekę i bezpieczeństwo jest tylko nauczyciel tej szkoły.
9. Organizacja wycieczek szkolnych odbywa się zgodnie ze szkolnym regulaminem wycieczek.
10. Zajęcia odbywające się w terenie (poza szkołą) powinny być uzgodnione z dyrektorem szkoły.

§ 16

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz wydawania świadectw szkolnych określają odrębne przepisy.

§ 17

1. Organizację lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć

§ 18

1. Szkoła prowadzi bibliotekę wraz z czytelnią, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice.
2. Profil gromadzonych zbiorów wyznaczają programy nauczania oraz potrzeby uczniów i nauczycieli.
3. Biblioteka umożliwia czytelnikom codzienny dostęp do swoich zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
4. Zasady korzystania z biblioteki szczegółowo określa jej regulamin.

§ 19

1. Szkoła może korzystać z pomocy wolontariuszy w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.
2. Szkoła umożliwia uczniom działalność na rzecz wolontariatu.
3. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów niepełnoletnich wymaga zgody rodziców.


ROZDZIAŁ V:   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 20

1. W szkole zatrudnia się:
    1) pracowników pedagogicznych;

    2) pracowników administracji;

    3) pracowników obsługi.
2. Pracownikami pedagogicznymi są: dyrektor szkoły, wicedyrektor, nauczyciele, nauczyciel świetlicy, nauczyciel biblioteki, psycholog, pedagog, logopeda.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece. Prawa i obowiązki nauczycieli określają obowiązujące przepisy prawa.
5. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciel ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
6. Do zadań nauczyciela należy:
    1) systematyczne przygotowywanie się do lekcji i innych zajęć;
    2) realizowanie obowiązującej podstawy programowej;
    3) opracowywanie cyklicznych planów pracy zgodnych z obowiązującymi dokumentami szkoły;
    4) prowadzenie procesu nauczania w/g najnowszych osiągnięć nauki i wskazań metodycznych;
    5) systematyczne kontrolowanie i ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów;
    6) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
    7) doskonalenie swojego warsztatu pracy;
    8) sprawiedliwe i bezstronne traktowanie i ocenianie uczniów;
    9) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i opiekuńczych;
   10) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizacja jej uchwał.
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły klasowe, których zadaniem jest m.in. wybór zestawów programów nauczania oraz zestawów podręczników dla określonego oddziału oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb.
8. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących w danym oddziale opracowuje indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne oraz planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

§ 21

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z uczących tam nauczycieli, zwanym wychowawcą.
2. Wychowawca jest odpowiedzialny za pracę wychowawczą w powierzonym mu oddziale.
3. Na wniosek rodziców i uczniów, po zbadaniu jego słuszności i zasadności, dyrektor może dokonać zmiany lub doboru wychowawcy.

§ 22

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
    1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły;
    2) poznanie uczniów i ich środowiska, a także stały kontakt i współpraca z rodzicami uczniów w sprawach dotyczących opieki wychowawczej i osiągnięć uczniów w nauce;
    3) zapoznawanie uczniów, rodziców ze statutem szkoły;
    4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, celem koordynowania działań dydaktyczno - wychowawczych wobec uczniów;
    5) przekazywanie informacji i współpraca w relacjach : klasa – nauczyciel – dyrektor - rodzic,- opiekun praktycznej nauki zawodu;
    6) kształtowanie wzajemnych relacji między uczniami na zasadach życzliwości, współdziałania i poszanowania praw każdego ucznia;
    7) rozwijanie społecznej aktywności uczniów w klasie, w szkole i w środowisku;
    8) organizowanie imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów w uroczystościach ogólnoszkolnych;
    9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
    10) zapewnianie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej poprzez organizowanie pomocy w tym zakresie;
    11) prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji dydaktyczno- wychowawczej klasy;
    12) monitorowanie frekwencji i badanie przyczyn absencji uczniów;
    13) współpraca z sądem, policją w sprawach dotyczących uczniów.

§ 23

1. W szkole pracuje nauczyciel bibliotekarz.
2. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej :
    1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
    2) poradnictwo w wyborach czytelniczych;
    3) nauka korzystania z katalogów;
    4) prowadzenie lekcji bibliotecznych;
    5) informowanie nauczycieli i rodziców o stanie czytelnictwa uczniów;
    6) propagowanie książek oraz rozwijanie kultury czytelniczej.
2. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy organizacyjnej:
    1) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów;
    2) selekcja i konserwacja zbiorów;
    3) organizacja warsztatu informacyjno-bibliograficznego;
    4) organizacja udostępniania zbiorów;
    5) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna.

§ 24

1. W szkole pracuje psycholog szkolny.
2. Celem pomocy psychologicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy oraz eliminowanie przyczyn i zaburzeń zachowania.
3. Pomoc psychologiczna jest udzielana na wniosek nauczyciela i rodziców lub pełnoletniego ucznia.
4. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:
    1) badanie diagnostyczne uczniów;
    2) prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
    3) prowadzenie działań w zakresie współpracy z wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym pozaszkolnym ucznia;
    4) wspieranie wychowawców klas i innych zespołów problemowo - zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego w szkole.
    5) Psycholog szkolny swoje zadania realizuje:
        a) we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi;
        b) we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.


§ 25

1. W szkole pracuje pedagog szkolny.
2. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego:
    1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
    2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
    3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,;
    4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
    5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego;
    6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 26

1. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:
    1) sytuacje konfliktowe między uczniem a innymi członkami społeczności szkolnej powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności z udziałem wychowawcy;
    2) konflikt pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy rozwiązuje wychowawca klasy;
    3) jeżeli decyzja wychowawcy nie rozwiązała konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy - w rozwiązaniu jej bierze udział dyrektor szkoły.
2. Dyrektor szkoły w razie zaistniałego konfliktu między wychowawcą, nauczycielem a uczniem:
    1) zapoznaje się z relacją przebiegu wydarzeń przedstawionych przez ucznia,
    2) zapoznaje się z relacją przebiegu wydarzeń przedstawionych przez nauczyciela - wychowawcę,
    3) w czasie wyjaśnienia przyczyny konfliktu może uzyskać informacje na temat okoliczności zaistniałego konfliktu, odwołać od innych uczniów,
    4) jeżeli w postępowaniu wyjaśniającym ustali winę ucznia -może udzielić uczniowi kary zgodnej z postanowieniami statutu.
    5) jeżeli winę za konflikt ponosi nauczyciel może wymierzyć nauczycielowi kary przewidziane przepisami prawa.
3. Od decyzji dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do odpowiednich organów odwoławczych: organu prowadzącego lub Kuratorium oświaty.

ROZDZIAŁ VI:  WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 27

1. Rodzice tworzą w szkole Radę Rodziców.
2. W szkole organizowane są spotkania z rodzicami stwarzające możliwości wzajemnej wymiany informacji.
3. Spotkania z dyrektorem, wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów organizowane są wg potrzeb.
4. Rodzice współpracują z nauczycielami i specjalistami w sprawach wychowania, kształcenia i udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

§ 28

1. Rodzice mają prawo do:
    1) zapoznania się ze Statutem, programem wychowawczo - profilaktycznym, indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym ucznia, zestawem programów nauczania i podręczników, obowiązującymi w szkole zasadami postępowania w sytuacjach trudnych ;
    2) zapoznania się z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
    3) otrzymania informacji na temat zachowania ucznia, postępów i przyczyn trudności w nauce;
    4) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia uczniów.

§ 29

1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
    1) dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem ucznia do szkoły;
    2) zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia edukacyjne i praktycznej nauki zawodu;
    3) zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych;
    4) obowiązkowej obecności na zebraniach rodziców w szkole.

ROZDZIAŁ VII:  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 30

1. Statut szkoły określa prawa i obowiązki ucznia.
2. Uczeń ma prawo do:
    1) informacji o działalności szkoły;
    2) zapoznawania się z programem nauczania;
    3) kształcenia oraz wychowania i opieki;
    4) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
    5) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
    6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;
    7) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
    8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
    9) zajęć pozalekcyjnych i rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia;
    10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową za pośrednictwem samorządu uczniowskiego;
    11) informacji o przewidywanych dla niego ocenach z poszczególnych przedmiotów na 14 dni przed półrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
3. Uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu może być zwolniony z zajęć lekcyjnych przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu:
    1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców; 2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
4. W przypadku nieobecności wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć lekcyjnych podejmuje dyrektor ZSS.

§ 31

1. Obowiązkiem ucznia jest:
    1) systematyczne i uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach praktycznej nauki zawodu;
    2) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół szkoły oraz o mienie szkoły, a w razie celowego zniszczenia mienia szkoły ponoszenie odpowiedzialności materialnej;
    3) godne reprezentowanie szkoły;
    4) wypełnianie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły oraz odnoszenie się do nich z szacunkiem;
    5) przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów oraz innych osób na terenie i poza szkołą;
    6) przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa;
    7) dbanie o kulturę języka;
    8) dostarczenie, w terminie 7 dni w formie pisemnej (z podpisem rodzica) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu;
    9) usprawiedliwiania, na bieżąco, w formie ustnej lub pisemnej, nieobecności na zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach praktycznej nauki zawodu ucznia dorosłego;
    10) wyciszanie i niekorzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych;
    11) dbanie o schludny wygląd oraz noszenia stosownego stroju w bez wulgarnych i obraźliwych nadruków, bez ozdób stwarzających zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

§ 32

1. Uczniowie otrzymują nagrody:
    1) indywidualnie za: bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej wzorowe zachowanie lub wysoką frekwencję lub pracę na rzecz klasy (w tym pomoc koleżeńską), szkoły lub udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych lub osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu;
    2) zbiorowo za: najlepsze wyniki osiągnięte przez klasę w klasyfikacji półrocznej i rocznej lub najlepszą frekwencję osiągniętą przez klasę w półroczu i na koniec roku szkolnego lub udział uczniów klasy w organizowaniu imprez szkolnych lub osiągnięcia zespołowe w dziedzinie sportu, kultury, wiedzy z zakresu różnych dziedzin w ramach konkursów i olimpiad organizowanych przez ZSS i poza placówką.
2. Uczniowie otrzymują nagrody:
    1) indywidualne: pochwała wychowawcy wobec klasy lub pochwała dyrektora wobec klasy lub wobec uczniów szkoły lub nagroda rzeczowa, dyplom uznania;
    2) zbiorowe: pochwała wychowawcy lub pochwała dyrektora ZSS, dyplom uznania dyrektora ZSS lub nagroda rzeczowa.
3. Wnioski o przyznanie nagród po odpowiednim udokumentowaniu mogą składać: wychowawcy, uczniowie danej klasy, i inni członkowie społeczności szkolnej.
4. Uczeń otrzymuje karę za:
    1) nieprzestrzeganie postanowień Statutu ZSS;
    2) naruszanie dobra, godności i nietykalności cielesnej innych osób w szkole i poza nią;
    3) przejawy wandalizmu, niszczenia mienia społecznego;
    4) chuligaństwo, wulgarność;
    5) picie alkoholu, palenie tytoniu, stosowanie innych używek;
    6) lekceważenie obowiązków szkolnych;
    7) destrukcyjny wpływ na innych uczniów;
    8) nieprzestrzeganie poleceń osób upoważnionych do ich wydawania.
5. Kara może być udzielona uczniowi w formie:
    1) upomnienia wychowawcy klasy;
    2) pozbawienia pełnionych funkcji w klasie i w szkole;
    3) nagany wychowawcy klasy;
    4) upomnienia lub nagany dyrektora ZSS;
    5) wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły – jeśli uczeo podlega obowiązkowi szkolnemu;
    6) skreślenia z listy uczniów – jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia i zgodna ze szkolnymi zasadami udzielania kar uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie. Kary nie mogą byd stosowane w sposób naruszający nietykalnośd lub godnośd osobistą ucznia.
7. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać na piśmie za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców) do dyrektora ZSS w terminie 7 dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze.
8. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, psychologiem i przedstawicielami samorządu uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:
    1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
    2) odwołać karę;
    3) warunkowo zawiesić wykonanie kary.
9. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
10. Nałożone kary oraz data przedstawienia uczniowi decyzji o karze muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
11. Uczeń, który sprawia trudności wychowawcze, stosuje przemoc wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, systematycznie w sposób rażący narusza normy współżycia społecznego, wpływa demoralizująco na innych uczniów szkoły, nagminnie wagaruje - jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu - może być skreślony z listy uczniów na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.


§ 33

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej karze.
2. Informowanie rodziców o nagrodzie lub karze ucznia należy do obowiązków jego wychowawcy.

ROZDZIAŁ VIII:  SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

§ 34

1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

§ 35

1. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest:
    1) rozwijanie świadomości zawodowej uczniów;
    2) wyzwalanie własnej aktywności uczniów w kierunku samopoznania, odkrycie zainteresowań; uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu;
    3) kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie i autoprezentacji;
    4) rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, wyrabianie szacunku dla samego siebie;
    5) nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy;
    6) poznanie rynku pracy;
    7) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i adaptacji do nowych warunków pracy;
    8) przygotowanie ucznia do roli pracownika.

§ 36

1. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów, w zakresie doradztwa zawodowego należy:
    1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
    2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

§ 37

1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
    1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
    2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla uczniów szkoły branżowej I stopnia;
    3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
    4) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
    5) wspieranie nauczycieli, wychowawców, i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
    6) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.

§ 38

1. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Rozdział IX:  WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

§ 39

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie odnoszą się do uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej oraz uczniów klasy II i III dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej do czasu zakończenia nauki w tych klasach – czyli do roku 2019.
2. Ocenianiu podlegają dwa obszary:
    1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
    2) zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: wymagań określonych podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu:
    1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego postępach w tym zakresie oraz jego zachowaniu;
    2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
    3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
    4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia;
    5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej;
    6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
    1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
    2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
   3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
   4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych zgodnie z § 47 i § 48;
   5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć praktycznej nauki zawodu oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 41;
   6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć praktycznej nauki zawodu oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
   7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia;
   8) ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen zgodnie z § 41 statutu.
7. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: pierwszy semestr - od rozpoczęcia roku szkolnego do rozpoczęcia ferii zimowych, drugi semestr – od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego. Daty rozpoczęcia i zakończenia pierwszego i drugiego semestru ustalone są na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ostateczny termin wystawiania ocen tzn. wpisania ocen klasyfikacyjnych do dziennika ustala się – 2 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

§ 40

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
    1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
    2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
    3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznych oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
    1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
    2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
    3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych w procedurach udostępniania prac pisemnych uczniów uczniom i ich rodzicom w ZSS.
5. Oceny dzielą się na:
    1) bieżące - określające poziom wiadomości, umiejętności i działań praktycznych, oceniające wszystkie formy aktywności ucznia
    2) śródroczne i roczne określające osiągnięcia edukacyjne i umiejętności ucznia za dany okres (rok szkolny)

§ 41

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

  Stopień           skrót literowy
  celujący           cel
  bardzo dobry           bdb
  dobry           db
  dostateczny           dst
  dopuszczający           dop
  niedostateczny           ndst


2. Oceny bieżące wyrażone są w formie cyfrowej:

    Ocena cyfrowa
6
5
4
3
2
1


3. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie symboli „+” , „-” .
4. Na prośbę ucznia, lub jego rodziców, nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
    1) prace klasowe pisemne obejmujące treść całego działu lub jego części;
    2) kartkówki najwyżej z trzech ostatnich tematów;
    3) prace domowe;
    4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów w czasie lekcji;
    5) wypowiedzi ustne;
    6) praca w grupie;
    7) prace długoterminowe;
    8) testy sprawnościowe;
    9) prace plastyczne i techniczne;
    10) aktywność ucznia na zajęciach praktycznej nauki zawodu;
    11) inne formy aktywności uczniów ustalone przez nauczyciela danego przedmiotu.
7. Prace klasowe pisemne są obowiązkowe dla uczniów. W wyjątkowych przypadkach potwierdzonych orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innego specjalisty, psychologa, lekarza prowadzącego uczeń może być zwolniony z pracy pisemnej. W takich przypadkach uczeń odpowiada ustnie.
8. Prace klasowe pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują swoim zakresem treści najwyżej z trzech ostatnich tematów. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie dwie prace klasowe pisemne, w ciągu dnia – jedną. Nauczyciel planujący przeprowadzenie pracy klasowej pisemnej wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym jej temat z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu dwóch prac klasowych pisemnych.
9. Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej pisemnej podaje uczniom punktację przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny.. Do kartkówek nauczyciel nie przygotowuje punktacji.
10. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbywać poza lekcjami danego przedmiotu w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz.
11. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, może to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem danego przedmiotu.
12. Szczegółowe wymagania do poszczególnych ocen przedmiotowych opracowują nauczyciele w przedmiotowych zasadach oceniania.

§ 42

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
5. Dyrektor szkoły ma możliwość zwolnienia ucznia Szkoły Branżowej I stopnia /ucznia dotychczasowych klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Szczegółowe informacje uzyskiwania zwolnień ucznia z zajęć wychowania fizycznego są zawarte w procedurze dotyczącej uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w ZSS.

§ 43

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych oraz zajęć praktycznej nauki zawodu określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen kwalifikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie z zapisem w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na koniec I semestru bieżącego roku szkolnego.
3. Klasyfikowanie roczne, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa w § 41.
4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
5. Na miesiąc przed rocznym, semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych. Wychowawca informuje rodziców na piśmie. Rodzic potwierdza podpisem zapoznanie się z przewidywanymi ocenami (informację przechowuje się w teczce ucznia).
6. Na dwa tygodnie przed rocznym, semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, zajęć praktycznej nauki zawodu i przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania. O przewidywanych ocenach wychowawca informuje rodziców pisemnie.
7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych
8. Uczeń kończy Branżową Szkołę I Stopnia jeżeli uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zajęć praktycznej nauki zawodu wyższe od oceny niedostatecznej.
9. W Szkole Branżowej I Stopnia, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala:
    1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;
    2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.
10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia , ocenę z praktycznej nauki zawodu ustalają opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu a ocenę zachowania - wychowawca klasy.
12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w § 43 pkt 10, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 44

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:
    1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
    2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
    3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
    4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
    5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
    6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
    7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

Stopień           skrót literowy
zworowy           wz
bardzo dobre           bdb
dobre           db
poprawne           pop
nieodpowiednie           ndp
naganne           nag


3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
    1) oceny z zajęć edukacyjnych;
    2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
6. Nauczyciele na bieżąco zgłaszają wychowawcom klas informacje i uwagi, które mogą mieć wpływ na oceny zachowania, dokonując wpisu do zeszytu uwag i spostrzeżeń.
7. Ocenę zachowania ustala wychowawca kierując się szczegółowymi kryteriami oceniania, uwzględniając opinię nauczycieli, rodziców, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
8. Na miesiąc przed rocznym, semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego nagannej ocenie zachowania. Wychowawca informuje rodziców, pełnoletniego ucznia na piśmie. Rodzic, pełnoletni uczeń potwierdza podpisem zapoznanie się z przewidywanymi ocenami (informację przechowuje się w teczce ucznia).
9. O przewidywanych ocenach zachowania śródrocznych i rocznych wychowawca informuje uczniów, rodziców/na 14 dni przed radą pedagogiczną. Uczniowie mogą zgłaszać ewentualne uwagi do proponowanych ocen.
10. Z ostateczną oceną zachowania wychowawca zapoznaje uczniów co najmniej na 3 dni przed radą pedagogiczną.
11. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
    1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
    2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
    3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
    4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
    5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
    6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
    7) okazywanie szacunku innym osobom;
    8) przestrzeganie zasady nie korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych;
    9) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
12. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt 14.
13. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą byd zgłoszone na piśmie w terminie nie później niż 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
14. W związku z zastrzeżeniem rodziców  pełnoletniego ucznia do tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
W skład komisji wchodzą:
    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
    2) wychowawca klasy;
    3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
    4) psycholog;
    5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
    6) przedstawiciel rady rodziców.
15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
16. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
17. prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności:
    1) skład komisji;
    2) termin posiedzenia komisji;
    3) wynik głosowania;
    4) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

§ 45

1. Ustala się następujące kryteria wymagane na poszczególne oceny zachowania.

     1) Ocena zachowania: WZOROWA
Ocenę wzorową otrzymuje uczeo, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto:
     a) uczeń ma wzorową frekwencję, nie ma nieusprawiedliwionych godzin, jest zawsze punktualny
     b) wykazuje wzorowy stosunek do nauki - jest systematyczny i sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,
      c) rozwija swoje zainteresowania i chętnie angażuje się do udziału w konkursach, zawodach oraz imprezach szkolnych,
     d) godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
     e) wykazuje dbałość o piękno mowy ojczystej,
     f) prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza szkołą - np.; wycieczki, wyjście do kina czy teatru; zawsze jest taktowny, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do wszystkich pracowników szkoły i kolegów,
     g) chętnie pomaga innym,
     h) uczestniczy w pracach samorządu szkolnego lub klasowego,
      i) dba o zdrowie własne i innych: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
      j) przestrzega zasad bezpieczeństwa,
      k) dba o zdrowie własne i innych: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
      l) przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

2) Ocena zachowania: BARDZO DOBRA
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej, a ponadto:
     a) uczeń ma wysoką frekwencję. dopuszcza się od 1 do 6 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze. nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień,
     b) wypełnia polecenia nauczyciela, ma pozytywny stosunek do przedmiotu, pilnie pracuje na lekcjach. jest zawsze przygotowany,
     c) terminowo i rzetelnie wykonuje powierzone mu prace i zadania,
     d) dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, składek klasowych, przekazuje w ustalonym terminie usprawiedliwienia),
     e) dodatkowo uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań,
     f) wyraża chęć uczestnictwa w apelach, akademiach i innych imprezach szkolnych,
    g) uczeń dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany,
    h) w codziennym życiu szkoły wykazuje się uczciwością, szanuje prace innych oraz mienie szkoły,
    i) jest koleżeński,
    j) dba o zdrowie własne i innych: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
    k) przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

3) Ocena zachowania : DOBRA
    a) uczeń ma dobra frekwencję, liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 12 godzin w semestrze,
    b) wykazuje pozytywny stosunek do nauki. nie utrudnia prowadzenia zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych,
    c) pracuje systematycznie, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania dobrych stopni,
    d) jest taktowny, życzliwie usposobiony, stara się o zachowanie kultury słowa,
    e) dba o swój wygląd, higienę osobistą,
    f) zwykle dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, składki, usprawiedliwienia itp.), wykonuje powierzone mu prace i zadania,
    g) postępuje uczciwie,
    h) szanuje własną i cudza pracę, mienie publiczne i prywatne, pomaga kolegom,
    i) przestrzega zasad bezpieczeństwa,
    j) dba o zdrowie własne i innych,
    k) czasami nie przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

4) Ocena zachowania: POPRAWNA
    a) uczeń ma niewielką ilość godzin nieusprawiedliwionych (do 20-tu w semestrze),
    b) nie zawsze pracuje systematycznie, czasem unika sprawdzianów. zdarza się, że uczeń utrudnia prowadzenie zajęć. upomniany stosuje się do ustalonych zasad i wykonuje polecenia nauczyciela,
    c) samodzielnie nie wykazuje chęci uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
    d) ubiór ucznia czasami jest niestosowny,
    e) zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów (np. usprawiedliwienia, składki, zwrot książek do biblioteki),
    f) nie angażuje się w działalność klasy czy szkoły,
    g) uczniowi zdarza się nie przestrzegać norm kulturalnego zachowania,
    h) zdarza się, że zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla niego i dla innych,
    i) często nie przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

5) Ocena zachowania: NIEODPOWIEDNIA
    a) uczeń często wagaruje, ma do 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze. często się spóźnia. podrabia usprawiedliwienia,
    b) nie jest zainteresowany uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce. utrudnia prowadzenie zajęć,
    c) unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz klasy lub szkoły,
    d) stosunek ucznia do nauczycieli i innych pracowników szkoły bywa lekceważący,
    e) ubiera się niestosownie, nie dba o higienę osobistą,
    f) nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu zadań, prac,
    g) nie przestrzega norm kulturalnego zachowania się,
    h) nie szanuje innych oraz mienia szkolnego i prywatnego,
    i) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i nie reaguje na uwagi,
    j) nie przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

6) Ocena zachowania: NAGANNA
    a) uczeń wagaruje, podrabia usprawiedliwienia. ma bardzo niską frekwencję, powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze. bardzo często się spóźnia,
    b) wykazuje lekceważący stosunek do nauki, stale utrudnia prowadzenie zajęć,
    c) często łamie zasady współżycia społecznego. nie przestrzega obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły,
    d) narusza własność szkoły i własność prywatną,
    e) narusza nietykalność cielesną innych osób,
    f) narusza godność osobista innych, używa wulgarnych słów i obraźliwych gestów,
    g) stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia swojego i innych,
    h) nie przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

§ 46

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany:
1) z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego,
2) na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:
1) z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,
2) z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

§ 47

1. Uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W szkole egzamin poprawkowy z obowiązkowych zajęć praktycznych lub innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń /doświadczeń/, ma formę zadań praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
    1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
    2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
    3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.
6. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej

§ 48

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o zakresie egzaminu klasyfikacyjnego.
9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach określonych w statucie szkoły.
10. Terminy egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
11. W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny wchodzą:
    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
    2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
    1) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji;
    2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
    3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
    4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
15. Dla ucznia szkoły, z powodu usprawiedliwionej nieobecności niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych, szkoła w porozumieniu z pracodawcą, umożliwia odpracowanie opuszczonych godzin praktycznej nauki zawodu i uzupełnienie wiedzy, celem przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego.
16. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
17. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
18. Termin sprawdzianu o którym mowa w pkt 17 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
19. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wchodzą:
    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
    2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
    3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
20. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
21. Z prac komisji sporządza się protokół, stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności: w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
    1) skład komisji;
    2) termin sprawdzianu;
    3) zadania (pytania) sprawdzające;
    4) wyniki sprawdzianu oraz ustaloną oceną.
22. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o udzielanych ustnych odpowiedziach ucznia.
23. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
24. Przepisy pkt 16 - 23 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

ROZDZIAŁ X: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy.
3. Pozostałe kwestie nie zawarte w tym statucie reguluje Statut Zespołu Szkół Specjalnych, w strukturach którego funkcjonuje szkoła.
4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy.
5. Organem kompetentnym do uchwalania zmian statutu jest rada pedagogiczna, która upoważnia Dyrektora do wydawania, w drodze obwieszczenia, tekstu jednolitego statutu w przypadku wprowadzenia w nim więcej niż trzech zmian.
6. Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2017r  i  wchodzi w życie z dniem 1.12.2017r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-22 10:24przez:
Opublikowano:2021-04-22 10:47przez:
Zmodyfikowano:2021-05-04 10:25przez:
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
Odwiedziny:942

Rejestr zmian

  • [2021-05-04 10:25:31]budowa strony
  • [2021-05-04 10:18:04]budowa strony
  • [2021-04-23 07:50:32]budowa strony
  • [2021-04-22 12:00:33]budowa strony
  • [2021-04-22 11:54:16]budowa strony
  • [2021-04-22 11:21:17]budowa strony
  • [2021-04-22 10:39:58]budowa strony
  • [2021-04-22 10:26:07]budowa strony
  • [2021-04-22 10:25:43]budowa strony
  • [2021-04-22 10:20:56]budowa strony

Banery/Logo