Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Statut SP

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE


ROZDZIAŁ I:  NAZWA I STRUKTURA SZKOŁY

§ 1

1. Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie.
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, zwanego dalej „Zespołem”.
3. Siedziba Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie mieści się w budynku ZSS w Mrągowie, przy ulicy Mrongowiusza 13C .
4. Szkoła Podstawowa Specjalna przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, dla uczestników z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§ 2

1. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o :
    1) szkole – należy przez to rozumieć „Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie”;
    2) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie;
    3) dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci objęte zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
    4) uczestnikach - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi;
    5) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
    6) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły.

§3

1. Szkoła została utworzona na podstawie Uchwały nr XXXVIII/226/2017 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 16 października 2017 r. stwierdzającej przekształcenie z dniem 1 września 2017r. dotychczasowej 6 - letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie w 8 - letnią Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie.
2. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Mrągowie.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
4. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna”.

§ 4

1. Szkoła kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, uczestników z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.
2. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest skierowanie organu prowadzącego szkołę sporządzone na podstawie wniosku rodzica oraz dołączonego przez niego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
3. Szkoła jest koedukacyjna.
4. Nauka w szkole jest bezpłatna.
5. Szkoła wydaje świadectwa, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.
6. W szkole organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
7. Podstawą przyjęcia dziecka na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest wniosek rodzica oraz opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
8. Szkoła nie posiada wyznaczonego obwodu szkolnego.

ROZDZIAŁ II:  CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w obowiązujących przepisach prawa oświatowego.
2. Celem nadrzędnym nauczania i wychowania w szkole jest osiągnięcie wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, oraz przygotowanie ich do podjęcia dalszego kształcenia.
3. Cele szczegółowe nauczania i wychowania to:
    1) nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności;
    2) kształtowanie, rozwijanie i wspieranie aktywności ucznia w obszarach jego rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły;
    3) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, i budowanie relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych;
    4) rozwijanie zaradności i niezależności życiowej uczniów, na miarę ich indywidualnych możliwości;
    5) rozwijanie u uczniów ich uzdolnień i zainteresowań.
4. Zadania Szkoły to:
    1) wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności potrzebne do dalszej edukacji;
    2) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów;
    3) stwarzanie uczniom warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
    4) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji;
    5) wspieranie aktywności i kreatywności, umożliwienie uczestnictwa ucznia w życiu klasy i szkoły;
    6) wykorzystanie naturalnych sytuacji życia codziennego do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych przydatnych w codziennym życiu;
    7) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i kulturalnego.
5. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:
    1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
    2) ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów;
    3) zapewnianie nauczania i wychowania poprzez pracę nauczyciela z uczniem;
    4) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
    5) zapewnianie nauki religii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
    6) opracowanie strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych, interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń z tym związanych;
    7) rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych;
    8) zapewnianie opieki pedagogicznej i wychowawczej w czasie pobytu ucznia w szkole oraz podczas wycieczek;
    9) pracę dydaktyczno – wychowawczą i rewalidacyjną prowadzoną w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, we współdziałaniu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, radą rodziców, przedstawicielami organizacji uczniowskich i młodzieżowych;
    10) zapewnianie w miarę możliwości opieki psychologicznej, medycznej oraz pomoc materialną uczniom najuboższym.
6. Szkoła zapewnia realizację:
    1) podstawy programowej przedmiotów obowiązkowych według obowiązujących przepisów prawa;
    2) szkolnego planu nauczania;
    3) zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
    4) wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w ZSS w Mrągowie;
    5) szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym;
    6) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

§ 6

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:
    1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
    2) bibliotekę z czytelnią;
    3) świetlicę;
    4) gabinet medycyny szkolnej;
    5) salę gimnastyczną;
    6) boisko sportowe;
    7) archiwum;
    8) szatnie.

R O Z D Z I A Ł III:   ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 7

1. Organami szkoły są:
    1) Dyrektor szkoły;
    2) Rada Pedagogiczna;
    3) Rada Rodziców;
    4) Samorząd Uczniowski.
2. Szczegółowe informacje o działaniu powyższych organów zawiera Statut ZSS w Mrągowie.

§ 8

1. Wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Rodzice i uczniowie mogą przedstawiać wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
5. Dyrektor szkoły powiadamia Radę Rodziców lub Samorząd Uczniowski o sposobie rozpatrzenia wniosku lub opinii w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia. R O Z D Z I A Ł IV:  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 9

1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest:
    1) arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę;
    2) plany pracy szkoły uchwalone przez radę pedagogiczną;
    3) przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych nauczycieli na dany rok szkolny;
    4) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są:
    1) zajęcia edukacyjne;
    2) zajęcia rewalidacyjno –wychowawcze;
    3) zajęcia rewalidacyjne;
   4) inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów.

§ 10

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego regulują odrębne przepisy.
2. Organizację roku szkolnego opracowuje dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
3. Szkoła podstawowa w swej strukturze prowadzi:
    1) klasy I-VIII Szkoły Podstawowej;
    2) zespoły edukacyjno - terapeutyczne klasy I-VIII Szkoły Podstawowej;
    3) grupy rewalidacyjno - wychowawcze;
    4) klasy II-III gimnazjalne;
    5) zespoły edukacyjno - terapeutyczne klasy II-III gimnazjalne.
4. Zajęcia szkolne odbywają się w ciągu 5 dni w tygodniu.
5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Zajęcia odbywają się także w grupach rewalidacyjno – wychowawczych.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
7. Godzina zajęć w grupach rewalidacyjno – wychowawczych trwa 60 minut.
8. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III Szkoły Podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć w tych klasach, zespołach edukacyjno-terapeutycznych i w grupach rewalidacyjno-wychowawczych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.
9. Liczba uczniów w oddziale dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim wynosi nie więcej niż 16 uczniów.
10. Liczba uczniów w zespołach edukacyjno – terapeutycznych wynosi nie więcej niż 8.
11. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w grupach rewalidacyjno - wychowawczych wynosi nie więcej niż 4.
12. Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi nie więcej niż 16
13. Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wynosi nie więcej 8.
14. W oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności - nie więcej niż 5, zgodnie z odnośnymi przepisami prawa.
15. Zajęcia z wychowania fizycznego mogą byd prowadzone w grupach oddziałowych, miedzyoddziałowych i międzyklasowych.
16. W klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej, w klasach gimnazjalnych podział na grupy jest możliwy na zajęciach: z języków obcych, informatyki, zajęciach komputerowych. Grupa powinna liczyd nie mniej niż 5 uczniów.
17. W szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Liczba uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie łączonej nie może być większa niż 16.
19. W oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V -VIII Szkoły Podstawowej i w klasach gimnazjalnych.

§ 11

1. Szkoła zapewnia uczniom:
    1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
    2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
    3) zajęcia specjalistyczne;
    4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
    5) integrację uczniów ze środowiskiem;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym, na miarę indywidualnych możliwości.
2. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy dydaktyczno -wychowawczej oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

§ 12

1. Kwalifikacji uczniów na zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne dokonuje zespół do udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej składający się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

§ 13

1. Zespół nauczycieli i specjalistów co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Dyrektor na podstawie zaleconych przez zespół form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej ustala uczniom formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej z początkiem każdego roku szkolnego.
3. Uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego i podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
4. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zwane dalej "indywidualnym nauczaniem", organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, na wniosek rodziców.
5. Dyrektor szkoły organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

§ 14

1. W celu pogłębienia wiadomości uczniów, rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień, kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu, szkoła organizuje i prowadzi zajęcia pozalekcyjne.
2. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny.
3. Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych nie może być mniejsza niż 5 uczniów.
4. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się w przydzielonych pomieszczeniach.
5. Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele.
6. Dyżury nauczycieli podczas przerw obejmują wszystkie miejsca, gdzie przebywają uczniowie.
7. Na zajęciach poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek, osobą odpowiedzialną za opiekę i bezpieczeństwo jest tylko nauczyciel tej szkoły.
8. Organizacja wycieczek szkolnych odbywa się zgodnie ze szkolnym regulaminem wycieczek.

§ 15

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz wydawania świadectw szkolnych określają odrębne przepisy.

§ 16

1. Organizację lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III Szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć w tych klasach i w grupach rewalidacyjno -wychowawczych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

§ 17

1. Nauczyciel ma prawo realizować własny program lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 18

1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dla wszystkich chętnych uczniów, a w szczególności dla tych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców i dojazd uczniów do szkoły.
2. Zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w świetlicy organizuje i sprawuje nauczyciel świetlicy i inni nauczyciele.
3. Godziny pracy świetlicy są uwarunkowane organizacją pracy szkoły w danym roku szkolnym.

§ 19

1. Szkoła prowadzi bibliotekę wraz z czytelnią, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice.
2. Profil gromadzonych zbiorów wyznaczają programy nauczania oraz potrzeby uczniów i nauczycieli.
3. Biblioteka umożliwia czytelnikom codzienny dostęp do swoich zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
4. Zasady korzystania z biblioteki szczegółowo określa jej regulamin.

§ 20

1. Szkoła może korzystać z pomocy wolontariuszy w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.
2. Szkoła umożliwia uczniom działalność na rzecz wolontariatu.
3. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów niepełnoletnich wymaga zgody rodziców.

ROZDZIAŁ V:  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 21

1. W szkole zatrudnia się :  
    1) pracowników pedagogicznych;  
    2) pracowników administracyjnych;   
    3) pracowników obsługi.

2. Pracownikami pedagogicznymi są: dyrektor szkoły, wicedyrektor, nauczyciele, nauczyciel świetlicy, nauczyciel biblioteki, psycholog, pedagog, logopeda.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzani pracowników określają odrębne przepisy.
4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Prawa i obowiązki nauczycieli określają obowiązujące przepisy prawa.
5. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciel ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
6. Do zadań nauczyciela należy:
     1) systematyczne przygotowywanie się do lekcji i innych zajęć;
     2) realizowanie obowiązującej podstawy programowej;
     3) opracowywanie cyklicznych i miesięcznych planów pracy zgodnych z obowiązującymi dokumentami szkoły;
     4) prowadzenie procesu nauczania w/g najnowszych osiągnięć nauki i wskazań metodycznych;
     5) systematyczne kontrolowanie i ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów;
     6) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
     7) doskonalenie swojego warsztatu pracy;
     8) sprawiedliwe i bezstronne traktowanie i ocenianie uczniów;
     9) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i opiekuńczych;
     10) udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizacja jej uchwał.
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły klasowe, których zadaniem jest m.in. wybór zestawów programów nauczania oraz zestawów podręczników dla określonego oddziału oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb.
8. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących w danym oddziale opracowuje indywidualne programy edukacyjno –terapeutyczne oraz planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

§ 22

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z uczących tam nauczycieli, zwanym wychowawcą.
2. Wychowawca jest odpowiedzialny za pracę wychowawczą w powierzonym mu oddziale.
3. Na wniosek rodziców i uczniów, po zbadaniu jego słuszności i zasadności, dyrektor może dokonać zmiany lub doboru wychowawcy.

§ 23

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
    1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, zgodnie z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły;
    2) poznanie uczniów i ich środowiska, a także stały kontakt i współpraca z rodzicami w sprawach dotyczących opieki wychowawczej i osiągnięć uczniów w nauce;
    3) zapoznawanie uczniów, rodziców ze Statutem szkoły;
    4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, celem koordynowania działań dydaktyczno-wychowawczych wobec uczniów;
    5) przekazywanie informacji i współpraca w relacjach: klasa – nauczyciel – dyrektor - rodzic;
    6) kształtowanie wzajemnych relacji między uczniami na zasadach życzliwości, współdziałania i poszanowania praw każdego ucznia;
    7) rozwijanie społecznej aktywności uczniów w klasie, w szkole i w środowisku;
    8) organizowanie imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów w uroczystościach ogólnoszkolnych;
    9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
    10) zapewnianie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej poprzez organizowanie pomocy w tym zakresie;
    11) prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji dydaktyczno- wychowawczej klasy;
    12) monitorowanie frekwencji i badanie przyczyn absencji uczniów;
    13) współpraca z Sądem, Policją w sprawach dotyczących uczniów.

§ 24

1. W szkole pracuje nauczyciel bibliotekarz.
2. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej :
    1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
    2) poradnictwo w wyborach czytelniczych;
    3) nauka korzystania z katalogów;
    4) prowadzenie lekcji bibliotecznych;
    5) informowanie nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych o stanie czytelnictwa uczniów;
    6) propagowanie książek oraz rozwijanie kultury czytelniczej.
3. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy organizacyjnej:
    1) gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów;
    2) selekcja i konserwacja zbiorów;
    3) organizacja warsztatu informacyjno-bibliograficznego;
    4) organizacja udostępniania zbiorów;
    5) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna.

§ 25

1. W szkole pracuje psycholog szkolny.
2. Celem pomocy psychologicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności poprzez korygowanie odchyleń od normy oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania.
3. Pomoc psychologiczna jest udzielana na wniosek nauczyciela i rodziców.
4. Zadania psychologa szkolnego:
    1) badanie diagnostyczne uczniów;
    2) prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
    3) prowadzenie działań w zakresie współpracy z wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
    4) wspieranie wychowawców klas i innych zespołów problemowo - zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego w szkole.
5. Psycholog szkolny swoje zadania realizuje:
    1) we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi;
    2) we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

§ 26

1. W szkole pracuje pedagog szkolny.
2. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego:
    1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
    2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
    3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
    4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
    5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego;
    6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 27

1. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:
    1) sytuacje konfliktowe między uczniem a innymi członkami społeczności szkolnej powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności z udziałem wychowawcy;
    2) konflikt pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy rozwiązuje wychowawca klasy;
    3) jeżeli decyzja wychowawcy nie rozwiązała konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy w rozwiązaniu jej bierze udział dyrektor szkoły.
2. Dyrektor szkoły w razie zaistniałego konfliktu między wychowawcą, nauczycielem a uczniem:
    1) zapoznaje się z relacją przebiegu wydarzeń przedstawionych przez ucznia;
    2) zapoznaje się z relacją przebiegu wydarzeń przedstawionych przez nauczyciela – wychowawcę;
    3) w czasie wyjaśnienia przyczyny konfliktu może uzyskać informacje na temat okoliczności zaistniałego konfliktu od innych uczniów;
    4) jeżeli w postępowaniu wyjaśniającym ustali winę ucznia - może udzielić uczniowi kary zgodnej z postanowieniami Statutu;
    5) jeżeli winę za konflikt ponosi nauczyciel, dyrektor może wymierzyć nauczycielowi kary przewidziane przepisami prawa;
    6) od decyzji dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do odpowiednich organów odwoławczych: organu prowadzącego lub Kuratorium oświaty.

ROZDZIAŁ VI:  OKRES KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

§ 28

1. Kształcenie dzieci i młodzieży w szkole może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń, uczestnik, dziecko kończy:
    1) 20 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej;
    2) 21 rok życia – w przypadku klas gimnazjalnych;
    3) 25 rok życia - w przypadku grup rewalidacyjno – wychowawczych;
    4) 9 rok życia - w przypadku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Dla uczniów można przedłużyć okres nauki zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia.

ROZDZIAŁ VII:  WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 29

1. Rodzice tworzą w szkole Radę Rodziców.
2. W szkole organizowane są spotkania z rodzicami stwarzające możliwości wymiany wzajemnej wymiany informacji.
3. Spotkania z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb.
4. Rodzice współpracują z nauczycielami i specjalistami w sprawach wychowania, kształcenia i udzielania przez Szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

§ 30

1. Rodzice mają prawo do:
    1) zapoznania się ze Statutem, programem wychowawczo - profilaktycznym, indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym ucznia, zestawem programów nauczania i podręczników, obowiązującymi w szkole zasadami postępowania w sytuacjach trudnych;
    2) zapoznania się z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
    3) otrzymania informacji na temat zachowania ucznia, postępów i przyczyn trudności w nauce;
    4) otrzymania kopii indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka;
    5) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia uczniów.

§ 31

1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
    1) dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem ucznia do szkoły;
    2) zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia edukacyjne;
    3) zapewnienia uczniowi, warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych;
    4) obowiązkowej obecności na zebraniach rodziców w szkole.

ROZDZIAŁ VIII:   PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 32

1. Statut szkoły określa prawa i obowiązki ucznia.
2. Uczeń ma prawo do:
    1) informacji o działalności szkoły;
    2) zapoznawania się z programem nauczania;
    3) kształcenia oraz wychowania i opieki;
    4) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
    5) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
    6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;
    7) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
    8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
    9) zajęć pozalekcyjnych rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia;
    10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową za pośrednictwem samorządu uczniowskiego,
    11) informacji o przewidywanych dla niego ocenach z poszczególnych przedmiotów na 14 dni przed półrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

§ 33

1. Obowiązkiem ucznia jest:
    1) systematyczne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych;
    2) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół szkoły oraz o mienie szkoły, a w razie celowego zniszczenia mienia szkoły ponoszenie odpowiedzialności materialnej;
    3) godne reprezentowanie szkoły;
    4) wypełnianie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły oraz odnoszenie się do nich z szacunkiem;
    5) przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów oraz innych osób na terenie i poza szkołą;
    6) przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa;
    7) dbanie o kulturę języka;
    8) dostarczenie, w terminie 7 dni w formie pisemnej (z podpisem rodzica), usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu;
    9) usprawiedliwiania, na bieżąco, w formie ustnej lub pisemnej, nieobecności na zajęciach edukacyjnych ucznia dorosłego;
    10) wyciszanie i niekorzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych;
    11) dbanie o schludny wygląd oraz noszenia stosownego stroju (bez wulgarnych i obraźliwych nadruków, bez ozdób stwarzających zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa).

§ 34

1. Uczniowie otrzymują nagrody:
    1) indywidualnie za: bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej wzorowe zachowanie lub wysoką frekwencję lub pracę na rzecz klasy (w tym pomoc koleżeńską), szkoły lub udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych lub osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu;
    2) zbiorowo za: najlepsze wyniki osiągnięte przez klasę w klasyfikacji półrocznej i rocznej lub najlepszą frekwencję osiągniętą przez klasę w półroczu i na koniec roku szkolnego lub udział uczniów klasy w organizowaniu imprez szkolnych lub osiągnięcia zespołowe w dziedzinie sportu, kultury, wiedzy z zakresu różnych dziedzin w ramach konkursów i olimpiad organizowanych przez ZSS i poza placówką.
2. Uczniowie otrzymują nagrody w formie:
   1) indywidualne to: pochwała wychowawcy wobec klasy lub pochwała dyrektora wobec klasy lub wobec uczniów szkoły lub nagroda rzeczowa, dyplom uznania;
   2) zbiorowe to: pochwała wychowawcy lub pochwała dyrektora szkoły – dyplom uznania dyrektora szkoły lub nagroda rzeczowa.
3. Wnioski o przyznanie nagród po odpowiednim udokumentowaniu mogą składać: wychowawcy, uczniowie danej klasy i inni członkowie społeczności szkolnej.
4. Uczeń otrzymuje karę za:
    1) nieprzestrzeganie postanowień Statutu szkoły;
    2) naruszanie dobra, godności i nietykalności cielesnej innych osób w szkole i poza nią;
    3) przejawy wandalizmu, niszczenia mienia społecznego;
    4) chuligaństwo, wulgarność;
    5) picie alkoholu, palenie tytoniu, stosowanie innych używek;
    6) lekceważenie obowiązków szkolnych;
    7) destrukcyjny wpływ na innych uczniów;
    8) nieprzestrzeganie poleceń osób upoważnionych do ich wydawania.
5. Kara może być udzielona uczniowi w formie:
    1) upomnienia wychowawcy klasy;
    2) pozbawienia pełnionych funkcji w klasie i w szkole;
    3) nagany wychowawcy klasy;
    4) upomnienia lub nagany dyrektora szkoły;
    5) wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły – jeśli uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu;
    6) skreślenia z listy uczniów – jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność lub godność osobistą ucznia.
7. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać na piśmie za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły terminie 7 dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze.
8. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, psychologiem i przedstawicielami samorządu uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:
    1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
    2) odwołać karę;
    3) warunkowo zawiesić wykonanie kary.
9. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
10. Nałożone kary oraz data przedstawienia uczniowi decyzji o karze muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
11. Uczeń, który sprawia trudności wychowawcze, stosuje przemoc wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, systematycznie w sposób rażący narusza normy współżycia społecznego, wpływa demoralizująco na innych uczniów szkoły, nagminnie wagaruje - jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu - może być skreślony z listy uczniów na mocy uchwały rady pedagogicznej.

§ 35

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej karze.
2. Informowanie rodziców o nagrodzie lub karze ucznia należy do obowiązków jego wychowawcy.

ROZDZIAŁ IX:   SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

§ 36

1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

§ 37

1. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest:
    1) rozwijanie świadomości zawodowej uczniów;
    2) wyzwalanie własnej aktywności uczniów w kierunku samopoznania, odkrycie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu;
    3) kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie i autoprezentacji;
    4) rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, wyrabianie szacunku dla samego siebie;
    5) nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy;
    6) poznanie rynku pracy;
    7) przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i adaptacji do nowych warunków pracy;
    8) przygotowanie ucznia do roli pracownika.

§ 38

1. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów, w zakresie doradztwa zawodowego należy:
    1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
    2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

§ 39

1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
    1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
    2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla uczniów szkoły podstawowej.
    3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
    4) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
    5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
    6) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.

§ 40

1. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego.

ROZDZIAŁ X:   WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE

§ 41

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkole podstawowej, w tym klas gimnazjalnych, odnoszą się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
3. Ocenianiu podlegają dwa obszary:
    1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
    2) zachowanie ucznia.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego postępów w tym zakresie w stosunku do:

    1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

    2) wymagań określonych w podstawie programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.
6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu:
    1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego postępach w tym zakresie oraz jego zachowaniu;
    2) udzielanie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
    3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
    4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia;
    5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej;
    6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
    1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
    2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
    3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
    4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych zgodnie z § 49 i § 50;
    5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 42, § 44, § 45, § 46;
    6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
    7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach uczni;
    8) ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen zgodnie z § 42 Statutu.
8. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: pierwszy- od rozpoczęcia roku szkolnego do rozpoczęcia ferii zimowych, drugi – od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego. Daty rozpoczęcia i zakończenia pierwszego i drugiego semestru ustalone są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ostateczny termin wystawiania ocen tzn. wpisania ocen klasyfikacyjnych do dziennika ustala się – 2 dni przed radą klasyfikacyjną.

§ 42

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
    1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
    2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
    3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
    1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
    2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych w procedurach udostępniania prac pisemnych uczniów uczniom i ich rodzicom.
5. Oceny dzielą się na:
    1) bieżące - określające poziom wiadomości, umiejętności i działań praktycznych, oceniające wszystkie formy aktywności ucznia;
    2) śródroczne i roczne określające osiągnięcia edukacyjne i umiejętności ucznia za dany okres (rok szkolny).
6. W klasach I-III Szkoły Podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych począwszy od IV klasy Szkoły Podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:

  Stopień           skrót literowy
  celujący           cel
  bardzo dobry           bdb
  dobry           db
  dostateczny           dst
  dopuszczający           dop
  niedostateczny           ndst


8. Oceny bieżące od I klasy szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wyrażone są w formie cyfrowej:

    Ocena cyfrowa
6
5
4
3
2
1


9. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie symboli „+” , „-” .
10. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
13. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
    1) prace klasowe pisemne obejmujące treść całego działu lub jego części;
    2) kartkówki najwyżej z trzech ostatnich tematów;
    3) prace domowe;
    4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów w czasie lekcji;
    5) wypowiedzi ustne;
    6) praca w grupie;
    7) prace długoterminowe;
    8) testy sprawnościowe;
    9) prace plastyczne i techniczne;
    10) inne formy aktywności uczniów ustalone przez nauczyciela danego przedmiotu.
14. Prace klasowe pisemne są obowiązkowe dla uczniów. W wyjątkowych przypadkach potwierdzonych orzeczeniem poradni psychologiczno -pedagogicznej lub innego specjalisty psychologa, lekarza prowadzącego - uczeń może być zwolniony z pracy pisemnej. W takich przypadkach uczeń odpowiada ustnie.
15. Prace klasowe pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują swoim zakresem treści najwyżej z trzech ostatnich tematów. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie dwie prace klasowe pisemne, w ciągu dnia – jedną. Nauczyciel planujący przeprowadzenie pracy klasowej pisemnej wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym jej temat z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu dwóch prac klasowych pisemnych.
16. Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej pisemnej podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Do kartkówek nauczyciel nie przygotowuje punktacji.
17. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbywać poza lekcjami danego przedmiotu w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz.
18. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, może to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem danego przedmiotu.
19. Szczegółowe wymagania do poszczególnych ocen przedmiotowych opracowują nauczyciele w przedmiotowych zasadach oceniania.

§ 43

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie orzeczenia publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznych poradni specjalistycznych, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, zajęć rozwijających kreatywność należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas określony w tej opinii.
4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
5. Dyrektor szkoły ma możliwość zwolnienia ucznia szkoły podstawowej z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Szczegółowe informacje uzyskiwania zwolnień ucznia z zajęć wychowania fizycznego są zawarte w procedurze dotyczącej uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w ZSS.

§ 44

ZASADY OCENIANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen kwalifikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie z zapisem w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkole podstawowej w ZSS w Mrągowie.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na koniec I semestru bieżącego roku szkolnego.
3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w kl. I-III szkoły podstawowej uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
5. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
6. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa w §42, § 46.
7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) pozytywne oceny klasyfikacyjne.
8. Na miesiąc przed rocznym, semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych. Wychowawca informuje rodziców na piśmie. Rodzic potwierdza podpisem zapoznanie się z przewidywanymi ocenami (informację przechowuje się w teczce ucznia).
9. Na 2 tygodnie przed rocznym, semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania. O przewidywanych ocenach wychowawca informuje rodziców na pisemnie.
10. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
11. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny najwyższej (w semestrze programowo najwyższym) i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (w semestrach programowo niższych) w szkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
12. W przypadku szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu.
13. Uczeń szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej specjalnej lub klas gimnazjalnych specjalnych uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
15. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia , a ocenę zachowania - wychowawca klasy.
16. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 45

ZASADY OCENIANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – na koniec I semestru bieżącego roku szkolnego.
3. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
6. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
7. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

§ 46

OCENY ZACHOWANIA

1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest także oceną opisową.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

Stopień           skrót literowy
zworowy           wz
bardzo dobre           bdb
dobre           db
poprawne           pop
nieodpowiednie           ndp
naganne           nag


3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
    1) oceny z zajęć edukacyjnych;
    2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
5. Nauczyciele na bieżąco zgłaszają wychowawcom klas informacje i uwagi, które mogą mieć wpływ na oceny zachowania, dokonując wpisu do zeszytu uwag i spostrzeżeń.
6. Ocenę zachowania ustala wychowawca kierując się szczegółowymi kryteriami oceniania, uwzględniając opinię nauczycieli, rodziców, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
7. Na miesiąc przed rocznym, semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego nagannej ocenie zachowania. Wychowawca informuje rodziców na piśmie. Rodzic potwierdza podpisem zapoznanie się z przewidywanymi ocenami (informację przechowuje się w teczce ucznia).
8. Przewidywanych ocenach zachowania śródrocznych i rocznych wychowawca informuje uczniów, rodziców na 14 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
9. Uczniowie mogą zgłaszać ewentualne uwagi do proponowanych ocen.
10. Z ostateczną oceną zachowania wychowawca zapoznaje uczniów co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
11. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
    1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
    2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
    3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
    4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
    5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
    6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
    7) okazywanie szacunku innym osobom.
13. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt 15.
14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie w terminie nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
16. W związku z zastrzeżeniem rodziców ucznia do tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
17. W skład komisji wchodzą:
    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
    2) wychowawca klasy;
    3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
    4) psycholog;
    5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
    6) przedstawiciel rady rodziców.
18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może byd niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
19.  Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności:
    1) skład komisji;
    2) termin posiedzenia komisji;
    3) wynik głosowania;
    4) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.
20. Ustala się następujące kryteria wymagane na poszczególne oceny zachowania:
    1) Ocena zachowania: WZOROWA
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto:
    a) uczeń ma wzorową frekwencję, nie ma nieusprawiedliwionych godzin, jest zawsze punktualny;
    b) wykazuje wzorowy stosunek do nauki - jest systematyczny i sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych;
    c) rozwija swoje zainteresowania i chętnie angażuje się do udziału w konkursach, zawodach oraz imprezach szkolnych;
    d) godnie reprezentuje szkołę w środowisku;
    e) wykazuje dbałość o piękno mowy ojczystej;
    f) prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza szkołą - np.; wycieczki, wyjście do kina czy teatru; zawsze jest taktowny, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do wszystkich pracowników szkoły i kolegów;
    g) chętnie pomaga innym;
    h) uczestniczy w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;
    i) dba o zdrowie własne i innych: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd;
    j) przestrzega zasad bezpieczeństwa;
    k) dba o zdrowie własne i innych: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd;
    l) przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

    2) Ocena zachowania: BARDZO DOBRA
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej, a ponadto:
    a) uczeń ma wysoką frekwencję. Dopuszcza się od 1 do 6 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze. Nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień;
    b) wypełnia polecenia nauczyciela, ma pozytywny stosunek do przedmiotu, pilnie pracuje na lekcjach. Jest zawsze przygotowany;
    c) terminowo i rzetelnie wykonuje powierzone mu prace i zadania;
    d) dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, składek klasowych, przekazuje w ustalonym terminie usprawiedliwienia);
    e) dodatkowo uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań;
f) wyraża chęć uczestnictwa w apelach, akademiach i innych imprezach szkolnych;
g) uczeń dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany;
h) w codziennym życiu szkoły wykazuje się uczciwością, szanuje prace innych oraz mienie szkoły;
i) jest koleżeński;
j) dba o zdrowie własne i innych: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd;
k) przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

3) Ocena zachowania: DOBRA
    a) uczeń ma dobra frekwencję, liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 12 godzin w semestrze;
    b) wykazuje pozytywny stosunek do nauki. Nie utrudnia prowadzenia zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych;
    c) pracuje systematycznie, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskiwania dobrych stopni;
    d) jest taktowny, życzliwie usposobiony, stara się o zachowanie kultury słowa;
    e) dba o swój wygląd, higienę osobistą;
    f) zwykle dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, składki, usprawiedliwienia itp.), wykonuje powierzone mu prace i zadania;
    g) postępuje uczciwie;
    h) szanuje własną i cudza pracę, mienie publiczne i prywatne, pomaga kolegom;
    i) przestrzega zasad bezpieczeństwa;
    j) dba o zdrowie własne i innych;
    k) czasami nie przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

4) Ocena zachowania: POPRAWNA
    a) uczeń ma niewielką ilość godzin nieusprawiedliwionych (do 20-tu w semestrze);
    b) nie zawsze pracuje systematycznie, czasem unika sprawdzianów. Zdarza się, że uczeń utrudnia prowadzenie zajęć. Upomniany stosuje się do ustalonych zasad i wykonuje polecenia nauczyciela;
    c) samodzielnie nie wykazuje chęci uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych;
    d) ubiór ucznia czasami jest niestosowny;
    e) zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów (np. usprawiedliwienia, składki, zwrot książek do biblioteki);
    f) nie angażuje się w działalność klasy czy szkoły;
    g) uczniowi zdarza się nie przestrzegać norm kulturalnego zachowania;
    h) zdarza się, że zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla niego i dla innych;
    i) często nie przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

5) Ocena zachowania: NIEODPOWIEDNIA
     a) uczeń często wagaruje, ma do 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze. Często się spóźnia. Podrabia usprawiedliwienia;
    b) nie jest zainteresowany uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce, utrudnia prowadzenie zajęć;
    c) unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz klasy lub szkoły;
    d) stosunek ucznia do nauczycieli i innych pracowników szkoły bywa lekceważący;
    e) ubiera się niestosownie, nie dba o higienę osobistą;
    f) nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu zadań, prac;
   g) nie przestrzega norm kulturalnego zachowania się;
   h) nie szanuje innych oraz mienia szkolnego i prywatnego;
    i) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i nie reaguje na uwagi;
    j) nie przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

6) Ocena zachowania: NAGANNA
     a) uczeń wagaruje, podrabia usprawiedliwienia. Ma bardzo niską frekwencję, powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze. Bardzo często się spóźnia;
    b) wykazuje lekceważący stosunek do nauki, stale utrudnia prowadzenie zajęć;
    c) często łamie zasady współżycia społecznego. Nie przestrzega obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły;
    d) narusza własność szkoły i własność prywatną;
    e) narusza nietykalność cielesną innych osób;
    f) narusza godność osobistą innych, używa wulgarnych słów i obraźliwych gestów;
    g) stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia swojego i innych;
    h) nie przestrzega zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, egzaminów, sprawdzianów i uroczystości szkolnych.

§ 47

PROJEKT EDUKACYJNY

1. Uczniowie klas gimnazjalnych w szkole podstawowej biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
    1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
    2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
    3) wykonanie zaplanowanych działań;
    4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Kryteria oceniania zachowania ucznia klas gimnazjalnych w szkole podstawowej zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
8. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
9. W przypadku, o których mowa w punkcie 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
10. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa regulamin realizacji projektów edukacyjnych w ZSS w Mrągowie, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora ZSS.

§ 48

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, EGZAMIN GIMNAZJALNY

1. Egzamin ósmoklasisty:
    1) Przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
    2) Przeprowadzany jest w terminie podanym przez CKE na dany rok szkolny.
    3) Przeprowadzany jest w formie pisemnej.
    4) Obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
  a) język polski;
  b) matematykę;
  c) język obcy nowożytny;
  d) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
    5) Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkol w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
    6) Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV do VIII szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I-III.
    7) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
     8) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
    9) W klasie III gimnazjalnej jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.
    10) Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty pisemną informację o:
  a) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
  b) zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji.
    11) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
  a) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów - przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
     12) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami.
    13) Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły podstawowej.
    14) Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
2. Egzamin gimnazjalny.
     1) Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
  a) w części pierwszej – humanistycznej- wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
  b) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
  c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
     2) Egzamin gimnazjalny w szkole przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.
     3) Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określają odrębne przepisy.

§ 49

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustalona ocenę klasyfikacyjną.
7. Do protokołu załącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzła informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy promowo wyżej.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i klasami gimnazjalnymi w szkole podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego cyklu kształcenia promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

§ 50

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgoda rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o zakresie egzaminu klasyfikacyjnego.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny wchodzą:
    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
    2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
10. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
    1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
    2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
    3) termin egzaminu;
    4) imię i nazwisko ucznia;
    5) zadania egzaminacyjne;
    6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
16. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w pkt 15 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
17. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wchodzą:
    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
    2) wychowawca klasy;
    3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
    4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
    5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
    6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
    7) przedstawiciel rady rodziców.
18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
19. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności: w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
    1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
    2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
    3) termin sprawdzianu;
    4) imię i nazwisko ucznia;
    5) zadania sprawdzające;
    6) ustaloną oceną klasyfikacyjną.
20. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
    1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
    2) termin posiedzenia komisji;
    3) imię i nazwisko ucznia;
    4) wynik głosowania;
    5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
21. Protokoły, o których mowa stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
22. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o udzielanych ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
23. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
24. Przepisy pkt 16 - 22 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział XI:  WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

§ 51

1. Szkoła podstawowa organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
2. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zawiera procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie.

Rozdział XII:    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52

1. Szkoła podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Pozostałe kwestie nie zawarte w tym statucie reguluje Statut Zespołu Szkół Specjalnych, w strukturach którego funkcjonuje szkoła podstawowa.

§ 53

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian Statutu jest rada pedagogiczna, która upoważnia dyrektora do wydawania, w drodze obwieszczenia, tekstu jednolitego Statutu w przypadku wprowadzenia w nim więcej niż trzech zmian.

§ 54

1. Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej z dnia 30 listopada 2017 r. i wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-22 08:23przez:
Opublikowano:2021-04-22 11:16przez:
Zmodyfikowano:2021-05-04 10:48przez:
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
Odwiedziny:1001

Rejestr zmian

  • [2021-05-04 10:48:20]budowa strony
  • [2021-04-23 10:58:23]budowa strony
  • [2021-04-23 10:48:24]budowa strony
  • [2021-04-23 10:09:15]budowa strony
  • [2021-04-23 08:48:20]budowa strony
  • [2021-04-23 08:38:51]budowa strony
  • [2021-04-23 08:34:25]budowa strony
  • [2021-04-23 08:20:21]budowa strony
  • [2021-04-22 08:10:03]budowa strony

Banery/Logo