Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE

 

ROZDZIAŁ I: NAZWA I STRUKTURA PRZEDSZKOLA

§ 1

1. Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr XXXII/213/2013 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 kwietnia 2013r.
2. Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
3. Siedziba przedszkola mieści się w budynku ZSS w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 13 C.
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Starostwo Powiatowe w Mrągowie.
5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 13 C.
6. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Specjalne w ZSS w Mrągowie;
2) dyrektorze przedszkola - należy przez to rozumieć Dyrektora ZSS w Mrągowie;
3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Specjalnego w ZSS w Mrągowie;
4) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;
5) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w obowiązujących przepisach prawa oświatowego oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.


§ 3

1. Cele przedszkola:
1) zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) objęcie działalnością opiekuńczo - edukacyjno – wychowawczo - profilaktyczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości;
3) kształtowanie, rozwijanie i wspieranie aktywności dziecka w obszarach jego rozwoju: fizycznego; emocjonalnego, społecznego i poznawczego odpowiednio do jego potrzeb i możliwości przedszkola;
4) przygotowanie wychowanków przedszkola do podjęcia nauki szkolnej;
5) współdziałanie z rodzicami poprzez wspomaganie ich w wychowaniu dziecka.

§ 4

1. Zadania przedszkola wynikające z powyższych celów:
1) wszechstronne wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w dostępnym mu zakresie - na miarę indywidualnych możliwości;
2) kształtowanie umiejętności dziecka w obszarze jego rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego;
3) kształtowanie i rozwijanie dostępnych dziecku form komunikowania się;
4) rozwijanie u dziecka systemu wartości, rozumienia emocji, dbania o zdrowie oraz wzmacnianie więzi z rodziną;
5) kształtowanie u dziecka czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
6) przygotowanie do realizacji obowiązku szkolnego i optymalnego funkcjonowania w środowisku;
7) zapewnienie bezpiecznych warunków do realizacji działań w zakresie opieki, wychowania i edukacji.


§ 5

1. Realizacja celów i zadań przedszkola:
1) dostosowanie metod, form i organizacji pracy z dzieckiem do jego potrzeb i indywidualnych możliwości;
2) zapewnienie wielokierunkowych oddziaływań zmierzających do jak najpełniejszego rozwoju dziecka w sferach: fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej;
3) dostosowywanie do potrzeb i możliwości dziecka odpowiednich form komunikowania się z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom;
5) zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistów;
6) tworzenie bezpiecznych warunków do realizacji działań w zakresie opieki, wychowania i edukacji w przedszkolu

ROZDZIAŁ III: ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 6

1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie;
2) rada pedagogiczna, która jest integralną częścią Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie;
3) rada rodziców, która jest integralną częścią Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie.
2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.


§ 7

1. Szczegółowe informacje o działaniu powyższych organów zawiera Statut ZSS w Mrągowie.

 

ROZDZIAŁ IV: ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA


§ 8

1. Przedszkole realizuje wychowanie przedszkolne dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ale dziecko w wieku powyżej 6 lat zakwalifikowane do kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.


§ 9

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący w miarę możliwości dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Przedszkole prowadzi dwa oddziały.
3. Liczba dzieci w oddziale wynosi:
1) w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - nie więcej niż 4;
2) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi - nie więcej niż 4;
3) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - nie więcej niż 8;
4) w oddziale zorganizowanym dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności - nie więcej niż 5.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.


§ 10

1. Podstawą organizacji pracy przedszkola jest:
1) arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Specjalnych opracowany przez dyrektora ZSS i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę;
2) plany pracy ZSS uchwalone przez radę pedagogiczną;
3) przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych nauczycieli na dany rok szkolny;
4) tygodniowy rozkład zajęć.


§ 11

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia higieny i możliwości organizacyjnych przedszkola.


§ 12

1. Przedszkole funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych, jest placówką feryjną.
2. Dla realizacji celów statutowych przedszkole korzysta z bazy lokalowej, dydaktycznej ZSS.
3. Przedszkole jest czynne w godzinach:
1) oddział I w godzinach 8.00 – 14.00;
2) oddział II w godzinach 8.00 – 15.00.


§ 13

1. Praca edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie:
1) podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowanej przez MEN;
2) programu wychowania w przedszkolu;
3) planu pracy opracowanego przez nauczycieli przedszkola;
4) indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.


§ 14

1. Przedszkole prowadzi:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne organizowane poza czasem, w którym realizowana jest podstawaprogramowa wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


§ 15

1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.


§ 16

1. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem przedszkolnym, organizuje pracę tego oddziału z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań wychowanków.


§ 17

1. Przedszkole zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dzieciom:
1) w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
2) stosując w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;
3) współpracując z organem prowadzącym przedszkole, kuratorium oświaty oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka;
4) udzielając w sytuacjach nagłych pierwszej pomocy dziecku oraz wzywając pogotowie z równoczesnym zawiadomieniem rodziców;
5) poprzez informowanie rodziców o złym samopoczuciu dziecka i w tej sytuacji rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola;
6) poprzez ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice w wyznaczonym terminie.


§ 18

1. W przedszkolu obowiązują następujące zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby:
1) przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się w godzinach pracy oddziałów przedszkolnych;
2) rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie;
3) dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
4) osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:
a) rozebrać dziecko w szatni,
b) osobiście przekazać dziecko nauczycielce grupy przedszkolnej lub innemu nauczycielowi prowadzącemu w tym czasie zajęcia z dziećmi;
5) nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie ZSS bez opieki (np. pozostawienie przed budynkiem szkoły, w szatni, przed salą zajęć itp.);
6) osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo upoważnioną do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola jest osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia);
7) rodzice na początku każdego roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.
2. W przedszkolu obowiązują następujące zasady odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby:
1) nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie;
2) dziecko powinno być odebrane z przedszkola przez rodziców lub upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
3) rodzice lub upoważnione osoby zobowiązani są odebrać dziecko z przedszkola do czasu zakończenia pracy oddziału przedszkolnego, do którego ono uczęszcza;
4) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną;
5) w szczególnych sytuacjach rodzice osobiście powiadamiają nauczyciela o odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka lub w dniu poprzedzającym;
6) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i okazać go na żądanie nauczyciela;
7) w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z jego rodzicami;
8) rodzic/osoba upoważniona odbierająca dziecko nie może być pod wpływem substancji odurzających (alkoholu, narkotyków, dopalaczy);
9) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;
10) w sytuacji o której mowa w pkt 2 ust. 9 nauczyciel postępuje zgodnie z ustalonymi w placówce zasadami postępowania w takich sytuacjach;
11) rodzice/osoby upoważnione zobowiązani są przekazać nauczycielowi aktualny numer telefonu kontaktowego;
12) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;
13) w przypadku, gdy nie można skontaktować się telefonicznie z rodzicami lub osobą upoważnioną, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.


§ 19

1. W przedszkolu obowiązują następujące zasady rekrutacji dzieci do przedszkola:
1) do przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu Powiatu Mrągowskiego;
2) podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest skierowanie organu prowadzącego przedszkole sporządzone na podstawie wniosku rodzica oraz dołączonego przez niego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
3) dyrektor przedszkola w trakcie roku szkolnego może przyjąć dzieci z listy rezerwowej w przypadku zwolnienia miejsca w przedszkolu;
4) dyrektor przedszkola może skreślić wychowanka z listy dzieci przyjętych do przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej ponad miesiąc,
b) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego,
c) gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci przebywających w danym oddziale,
d) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ V: ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA


§ 20

1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie organizowanych zajęć i pracy przedszkola;
3) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
4) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój dzieci.
2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy.
3. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz rewalidacyjnych mają obowiązek kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem ich godności osobistej.
4. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentują.
5. Specjaliści dokonują diagnozy dzieci przedszkolnych oraz prowadzą odpowiednie zajęcia specjalistyczne.
6. Nauczyciele współpracują z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
7. Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych.


§ 21

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w przedszkolu oraz specjaliści pracujący z dziećmi przedszkolnymi tworzą zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania wychowankom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szczególności ustalenie dla każdego dziecka indywidualnego programu edukacyjnego –terapeutycznego, o którym mowa w oddzielnych przepisach.
2. Pracą zespołu do spraw udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej kieruje przewodniczący, którym jest wychowawca oddziału przedszkola.
3. Do zadań zespołu nauczycieli i specjalistów należy ponadto:
1) ustalanie dla każdego dziecka wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania;
2) planowanie zintegrowanych oddziaływań rewalidacyjnych wspierających rozwój dziecka;
3) współtworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla każdego dziecka;
4) organizowanie spotkań z rodzicami.


§ 22

1. W przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela.
2. Zakres czynności pomocy nauczyciela ustala dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ VI: ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE


§ 23

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na zasadach odpłatności ustalonej przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.
2. Rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie z góry w uzgodnionych terminach.
3. Rodzice dokonują opłat za wyżywienie:
1) przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego;
2) gotówką w punkcie wskazanym przez dyrektora przedszkola (Bursa Międzyszkolna w Mrągowie).
4. Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową ustala organ prowadzący przedszkole.
5. Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka w przedszkolu wnosi się w sekretariacie ZSS w Mrągowie w okresach miesięcznych do dnia piątegokażdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się.
6. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole.
7. Rodzice są zobowiązani poinformować osobiście lub telefonicznie sekretariat ZSS lub Bursę Międzyszkolną o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania nie później niż do godz. 7:30 w dniu nieobecności dziecka.
8. W przypadku terminowego zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje prawo do odliczenia dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.
9. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania podpisanej umowy dotyczącej korzystania z usług przedszkola.

ROZDZIAŁ VII: PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI


§ 24

1. Dziecko ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, dostosowanego do jego możliwości i potrzeb rozwojowych oraz niepełnosprawności;
2) indywidualnego procesu i tempa rozwoju;
3) poszanowania godności osobistej i podmiotowego traktowania;
4) przygotowania do życia w społeczeństwie w duchu tolerancji i zrozumienia;
5) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności, zgodnie z indywidualnymi możliwościami;
6) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.


§ 25

1. Obowiązkiem dziecka w przedszkolu, na miarę jego możliwości psychofizycznych, jest:
1) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola;
2) przestrzeganie ustalonych norm współżycia w grupie;
3) poszanowanie wspólnej własności;
4) przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa;
5) wywiązywanie się z przydzielonych zadań.

ROZDZIAŁ VIII: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI


§ 26

1. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego;
2) rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w doborze metod pracy z dzieckiem;
4) uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych
z udziałem dzieci.


§ 27

1. Do obowiązków rodziców należy:
1) udzielanie rzetelnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i funkcjonowanie w grupie;
2) zapewnienie dzieciom systematycznego uczęszczania na zajęcia;
3) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka;
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
5) przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego;
6) współdziałania z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
7) znajomość i przestrzeganie statutu przedszkola.

§ 28

1. Współpraca przedszkola z rodzicami:
1) rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wybierają spośród siebie przedstawicieli, którzy wchodzą w skład Rady Rodziców ZSS;
2) w przedszkolu organizowane są spotkania z rodzicami stwarzające możliwości wzajemnej wymiany informacji;
3) częstotliwość spotkań z rodzicami:
a) spotkania ogólne nie mniej niż 2 razy w ciągu roku szkolnego,
b) według potrzeb spotkania z nauczycielami oddziałów przedszkolnych oraz specjalistami pracującymi z dziećmi przedszkolnymi;
4) rodzice współpracują z nauczycielami i specjalistami w sprawach wychowania, kształcenia i udzielania przez przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom.

ROZDZIAŁ IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 29

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Pozostałe kwestie nie zawarte w tym statucie reguluje Statut Zespołu Szkół Specjalnych, w strukturach którego funkcjonuje przedszkole.

§ 30

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian statutu jest rada pedagogiczna, która upoważnia dyrektora do wydawania, w drodze obwieszczenia, tekstu jednolitego statutu w przypadku wprowadzenia w nim więcej niż trzech zmian.

§ 31

1. Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej z dnia 29 listopada 2017 r. i wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-22 05:24przez:
Opublikowano:2021-04-22 08:08przez:
Zmodyfikowano:2021-04-22 08:08przez:
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
Odwiedziny:966

Rejestr zmian

  • [2021-04-22 08:08:04]budowa strony
  • [2021-04-22 05:37:19]budowa strony
  • [2021-04-22 05:27:56]budowa strony
  • [2021-04-22 05:26:55]budowa strony
  • [2021-04-22 05:07:24]budowa strony

Banery/Logo