[Rozmiar: 125806 bajtów]

alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
alt here Szkoła zawodowa
 
 

SZKOLNE WIEŚCI

Projekty realizowane w ramach grantów oświatowych
                   Zobacz więcej
"Czy mali, czy duzi
zawsze Trubadurzy"
                   Zobacz więcej
Jasełka bożonarodzeniowe 2006
                   Zobacz więcej
Wieczór Andrzejkowy
                   Zobacz więcej
Dzień Pracownika
Domu Pomocy Społecznej
                   Zobacz więcej
Wystawa w Bibliotece Pedagogicznej
w Mrągowie.
                   Zobacz więcej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ZADANIA I ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  W MRĄGOWIE

Zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Zadaniem nauczania i wychowania w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych jest osiągnięcie wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie i przyszłej pracy zawodowej w warunkach poszanowania ich godności osobistej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.

Organizacja szkoły

W Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie funkcjonują:

  • SZKOŁA PODSTAWOWA dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • GRUPY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
  • SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY dla młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz  z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  •  

Budynek szkoły

W dniu 3 września 2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Mrągowie rozpoczęli nauką w nowym budynku, który mieści się przy ul. Mrongowiusza 13C.

Budowę obiektu dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie rozpoczęto 21.08.2008 r., a zakończono 20.08.2010 r. Jest to nowoczesny 2-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1433,82m2 .

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych jest tak zaprojektowany aby zapewnić uczniom optymalne warunki, nauki, opieki i pełnego bezpieczeństwa w trakcie pobytu w szkole. Otoczenie szkoły i budynek jest przyjazny osobom niepełnosprawnym ruchowo m.in: szerokie korytarze, podjazdy, dźwig osobowy, węzły sanitarne. Szkoła posiada lokalną sieć komputerową, wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu. Dodatkowo w salach lekcyjnych zainstalowano telefoniczny system przywoławczy pozwalający na szybkie wezwanie pomocy przez nauczyciela.

W nowo wybudowanym budynku znalazło się m.in. 13 sal lekcyjnych wyposażonych w nowe meble oraz niezbędne pomoce dydaktyczne, 2 pracownie gospodarstwa domowego, pracownię komputerową, biblioteką, aulę. Szkoła posiada również mieszkanie treningowe składające się z pokoju, łazienki, kuchni gdzie uczniowie nabywają i doskonalą umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. W obrębie posesji szkoły wybudowano nowoczesne wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową. Dodatkowo uczniowie szkoły korzystają z nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy sąsiadującym Zespole Szkół nr 2.

Placówka posiada salę rehabilitacyjną wyposażoną m.in. w sprzęt do terapii integracji sensorycznej, wspierający rozwój ruchowy uczniów oraz usprawniający ich funkcjonowanie w różnych sferach tego rozwoju. W szkole funkcjonują również specjalistyczne gabinety: psychologiczny, logopedyczny, terapii eeg biofeedbeck, rewalidacji indywidualnej.

Przygotowała Anna Gromańska