"ROK 2009 ROKIEM POLSKIEJ DEMOKRACJI"

 

Opracowały: Alicja Michalkiewicz, Beata Przyborowska (nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie)

 

 

 

 

Program edukacji obywatelskiej 
dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

 

 

SPIS TREŚCI 

        Wstęp

    1.   Ogólne założenia programu

2.   Cele  edukacyjne

3.   Procedury osiągania celów

4.   Treści programu – harmonogram

5.   Zgodność treści programu z podstawą programową

6.   Przewidywane osiągnięcia uczniów

7.   Ewaluacja programu

Załączniki

 

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.”

 

(Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

 

WSTĘP

 

         Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej
przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata[1].
       Wychowanie obywatelskie jest częścią  wychowania umysłowego
i moralnego sytuującym człowieka w społeczeństwie i wyposażającym go
w umiejętności  potrzebne do pożytecznego uczestnictwa w życiu społecznym
i politycznym. Powinno kształtować człowieka świadomego swojego członkostwa w danej społeczności z chęcią aktywnego uczestnictwa w jej życiu dla ogólnego dobra.

      Program edukacji obywatelskiej i patriotycznej jest naszą odpowiedzią  na uchwałę Senatu RP z dnia 7 listopada 2008 roku ogłaszającą rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.

  

 

1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

 

                 Program edukacji obywatelskiej „Rok 2009 – Rokiem Polskiej Demokracji”  przeznaczony jest do realizacji na zajęciach lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
w Mragowie przy ul. Królewieckiej 42.

Termin realizacji: luty 2009 – grudzień 2009

 

Autorami programu i jego głównymi realizatorami są nauczycielki:

Alicja Michalkiewicz – nauczyciel historii i wos

Beata Przyborowska – nauczyciel - bibliotekarz

 

  Adresatami programu  „ Rok 2009 – Rokiem Polskiej Demokracji” są przede wszystkim uczniowie:

o   klas IV-VI Szkoły Podstawowej,

o    klas I-III Gimnazjum

o    klas I-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

W programie przewidziane są także działania skierowane do uczniów młodszych  – klas I-III Szkoły Podstawowej oraz do uczniów Zespołów Edukacyjno-Terapeutucznych z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

     Realizacja założonych w programie celów wymaga świadomej aktywności i pełnego uczestnictwa uczniów oraz wzbudzenia ich zainteresowania proponowana tematyką. Proponowane działania mają różnorodny charakter.

        Aby maksymalizować efektywność oddziaływań wychowawczych, program realizowany będzie metodami wielostronnego kształcenia i stymulacji aktywności komunikacyjnej uczniów.

 Przewidziane są  zadania realizowane metodą projektu, zajęcia grupowe, twórczość literacka i artystyczna , konkursy, wystawy , spotkania  i dyskusje z osobami z innych środowisk.                  
     Ta wielorakość form pracy ma rozbudzić zainteresowania uczniów, skłonić ich do kreatywnego i pełnego zaangażowania uczestnictwa w zajęciach.

Proponowane  formy i metody pracy są dostosowane do rozwoju psychicznego i intelektualnego uczniów a tematy  odpowiadają treściom programowym na poszczególnych etapach kształcenia.

 

 

2.CELE EDUKACYJNE

 

Cele:

o   pogłębianie  poczucia przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego i szacunku do własnego państwa

o   zrozumienie zasad demokracji oraz szanowanie wartości demokratycznych

o   przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa 
w życiu społecznym i publicznym, w tym także w życiu społeczności lokalnej

o   budowanie poczucia własnej wartości i działania na rzecz wspólnego  dobra,

 

 

 

Program kładzie nacisk na rozwijanie następujących umiejętności i postaw ucznia :

-         rozpoznawanie własnych praw i obowiązków w konkretnej sytuacji,

-         prezentowanie własnych poglądów w dyskusji,

-         tolerancja wobec odmiennych poglądów i postaw,

-         godne zachowanie się w czasie obchodów świąt i uroczystości szkolnych i państwowych,

-         załatwianie prostych spraw urzędowych,

  

 

3. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

 

-         Przygotowywanie okolicznościowych apelów i akademii.

-         Udział w uroczystościach państwowych zgodnie z kalendarzem imprez w mieście ( w miarę możliwości organizacyjnych)

-         Spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego

-         Zapoznanie z organizacjami i instytucjami Unii Europejskiej

-         Zapoznanie z zasadami demokracji.

-         Zapoznanie z zadaniami Samorządu Uczniowskiego i Terytorialnego.

-         Poznawanie zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej.

-         Poznawanie praw człowieka i praw dziecka oraz systemu ich obrony.

 

4.  TREŚCI PROGRAMU -  HARMONOGRAM 


 

L.p

Treści programu

Forma realizacji treści programu

Odbiorcy

Programu

Odpowiedzialni za realizację treści programu

Przewidywany czas realizacji

1

Demokracja  - co to takiego?

Cykl  lekcji historii i  wos  poświęconych demokracji,

- historia demokracji

- zasady demokracji

 

Uczniowie:  Szkoły Podst, Gimnazjum , ZSZ

 

 

A. Michalkiewicz

luty 2009 – listopad 2009

2

- Zasłużeni dla demokracji

- Demokracja blisko nas

 

 

Zorganizowanie wystaw tematycznych poprzedzonych zajęciami bibliotecznymi
( praca z albumem, encyklopedią, Internetem)

 

Uczniowie:  Szkoły Podst, Gimnazjum , ZSZ

 

B.Przyborowska

Czerwiec 2009 grudzień 2009

3

Prawa Człowieka

Spotkanie z młodzieżą z Klubu Europolityk działającego na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Wł.Jagiełly w Mrągowie, pod kierunkiem  M.Lewkowicz – dyskusja na temat Praw Człowieka

 

 

Uczniowie:

 klas I – III gimnazjum

A. Michalkiewicz

 B .Przyborowska

marzec

2009

4

Kto rządzi w moim regionie?

Spotkanie z przedstawicielem władzy samorządowej – pogadanka na temat zadań realizowanych przez samorząd lokalny ( Miasto, Gmina, Powiat)

Uczniowie:

 klas I – III gimnazjum

 

A. Michalkiewicz

B. Przyborowska

Kwiecień 2009

5

Europa nasz wspólny dom

Zorganizowanie Dnia Europejskiego – prezentacje  artystyczne  poszczególnych klas

Nawiązujące do tradycji, kultury, zwyczajów wybranych państw europejskich

 

Uczniowie: ZET, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum , ZSZ

 

A. Michalkiewicz

B.            B. Przyborowska

Maj 2009

6

Konstytucja RP

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Przedstawiciele

Klas I-III Gimnazjum
i ZSZ

 

 

A. Michalkiewicz

B. Przyborowska

Maj

2009

7

Parlament RP

Wycieczka do siedziby Parlamentu  w Warszawie– zwiedzanie budynku Sejmu i Senatu

 

Przedstawiciele

Klas I-III Gimnazjum

A. Michalkiewicz

B. Przyborowska

Czerwiec 2009

8

Rządzimy się sami czyli co potrafi Samorząd Uczniowski.

Dzień samorządności w szkole – zajęcia zorganizowane i prowadzone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem opiekuna p J. Margol

Uczniowie:  Szkoły Podst, Gimnazjum , ZSZ

A. Michalkiewicz

 B. Przyborowska

 J. Margol - opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

Wrzesień  2009

9

Urzędy i instytucje w moim mieście
i regionie.

Konkurs plastyczny  -rozstrzygnięcie konkursu podczas obchodów Dnia Nauczyciela – w komisji konkursowej weźmie udział przedstawiciel władzy samorządowej

 

Uczniowie:  ZET,

Szkoły Podst,

 

 

B. Przyborowska

Październik 2009

10

Urzędy i instytucje w moim mieście
i regionie.

Konkurs wiedzy  o samorządzie terytorialnym

-rozstrzygnięcie konkursu w formie Quizu tematycznego podczas obchodów Dnia Nauczyciela – w komisji konkursowej  weźmie  udział przedstawiciel władzy samorządowej

 

Uczniowie:  Szkoły Podst, Gimnazjum , ZSZ

 

 

A. Michalkiewicz

 

Październik 2009

11

Święto Niepodległości

Uroczysta Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przedstawiciele

Klas I-III Gimnazjum
i ZSZ

 

 

A. Michalkiewicz

B. Przyborowska

Listopad 2009

12

Demokracja na codzień

Podsumowanie wiedzy o demokracji

- wykonanie folderu podsumowujące cykl działań związanych z obchodami Roku Polskiej Demokracji

Uczniowie: ZET, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum , ZSZ

 

A. Michalkiewicz

B. Przyborowska

Grudzień 2009

 

 

5. ZGODNOŚĆ TREŚCI PROGRAMU
Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

 

 

L.p.

Treści programu

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

Podstawa programowa kształcenia ogólnego
dla gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla

zasadniczej szkoły zawodowej

1

Demokracja  - co to takiego?

Prawa i obowiązki obywatelskie.

 

Obywatel a władza publiczna w systemach totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych.

 

Obywatel a władza w państwie (…) demokratycznym.

 

2

- Zasłużeni dla demokracji

- Demokracja blisko nas

 

 

Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy).

- Ustrój , zadania instytucje  struktura władzy samorządów terytorialnych

 

 

Obywatel a władza w państwie (…) demokratycznym.

 

3

Prawa Człowieka

 Prawa i obowiązki obywatelskie.

 

Niezbywalny charakter praw człowieka , ich katalog i system ochrony.

 

 

Obywatel a władza w państwie (…) demokratycznym.

 

4

Kto rządzi w moim regionie?

Samorząd terytorialny.

 

- Ustrój , zadania instytucje  struktura władzy samorządów terytorialnych

 

 

Obywatel a władza w państwie (…) demokratycznym.

 

5

Europa nasz wspólny dom

Polska w Europie - kierunki współpracy, procesy integracji z Unią Europejską.

 

 Instytucje Unii Europejskiej

Państwo polskie na tle Europy i jego przemiany

6

Konstytucja RP

Prawa i obowiązki obywatelskie.

 

Konstytucja RP ( ustrój polityczny i instytucje RP, prawa i obowiązki obywateli)

 

 

Obywatel a władza w państwie (…) demokratycznym.

 

7

Parlament RP

 

   …………………….

Samorząd terytorialny
a władza centralna

 

 

Obywatel a władza w państwie (…) demokratycznym.

 

8

Rządzimy się sami czyli co potrafi Samorząd Uczniowski.

Szkolny samorząd uczniowski.

 

Życie szkoły – samorządność , procedury demokratyczne

Obywatel a władza w państwie (…) demokratycznym.

 

9

Urzędy i instytucje w moim mieście
i regionie.

 

Samorząd terytorialny.

 

 

 

        …………………

 

  

 

   …………………….

10

Urzędy i instytucje w moim mieście
i regionie.

 

 

     …………………..

- Ustrój , zadania instytucje , struktura władzy samorządów terytorialnych

- Przykłady procedur obowiązujących z załatwianiu spraw w urzędzie gminnym.

Obywatel a władza w państwie (…) demokratycznym.

 

11

Święto Niepodległości

 

 

      …………………

 

Symbole i święta narodowe

 

 

Obywatel a władza w państwie (…) demokratycznym.

 

12

Demokracja na codzień

Prawa i obowiązki obywatelskie.

 

Obywatel a władza publiczna w systemach totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych.

 

 

Obywatel a władza w państwie (…) demokratycznym.

 

 

6. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

·        Świadomie i aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej

ü   Na miarę swoich możliwości, uczestniczy w uroczystościach organizowanych na terenie miasta

·        Ma poczucie więzi szkolnej, regionalnej, narodowej; dostrzega współistniejące między nimi wartości kulturowej.

ü   Rozumie na czym polega patriotyzm w ujęciu ogólnym oraz patriotyzm lokalny.

ü   Zna i rozumie pojęcia: ojczyzna i mała ojczyzna

·        Zna  zasady  demokracji  

·        Zna zasady funkcjonowania władz terytorialnych i państwowych.

ü   Rozumie na czym polega władza ustawodawcza . wykonawcza i sądownicza.

ü   Zna i wymienia organy samorządu powiatowego
i gminnego.

·        Zna najważniejsze prawa człowieka

·        Wymienia najważniejsze dokumenty dotyczące praw człowieka.

·        Uczestniczy w życiu samorządowym szkoły.

ü    Bierze aktywny udział w uroczystościach, konkursach, akcjach ogólnoszkolnych

·        Zna miejsce oraz rolę Polski i Polaków w zintegrowanej Europie.

·        Wykazuje postawy patriotyczne – szanuje tradycję , kulturę , symbole narodowe.

·        Jest koleżeński, zna wartość przyjaźni i miłości.

ü   Przestrzega zasad kulturalnego zachowania się

ü   Okazuje szacunek osobom starszym

ü   Na miarę swoich możliwości pomaga słabszym
i potrzebującym

 

 

7. EWALUACJA PROGRAMU

 

 

 

Podczas realizacji programu  przewiduje się systematyczną i planową ewaluację. W trakcie realizowania poszczególnych działań  uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania własnych  wiadomości i umiejętności, rozumienia faktów, zjawisk i przyczyn.
     Zakłada się monitorowanie  działań i osiągnięć uczniów poprzez bieżącą ocenę realizacji zadań, takich jak:

*     wykonywanie gazetek, albumów, makiet, folderów,

*     redagowanie tekstów, w których zostaną wykorzystane zdobyte wiadomości,

*     prezentowanie wyników pracy grupowej,

*     samodzielne opracowanie danego tematu, wymagające korzystania
z różnych źródeł informacji,

*     udział w dyskusjach, umiejętność formułowania pytań i wniosków

Nadrzędnym jednak celem, którego osiągnięcie trudno będzie zmierzyć bezpośrednio po realizacji programu  będzie  ukształtowanie młodego człowieka, świadomego swych możliwości i powinności  obywatelskich wobec środowiska lokalnego, kraju, ale także otwartego na współdziałanie z innymi kulturami.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

Powrót

informacje wprowadziła J. Papiernik - administrator strony