MEDIA W EDUKACJI

 

Opracowały: Alicja Michalkiewicz, Bogusława Kuc (nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie)

 

           

Pojęcie media kojarzone jest często ze środkami masowego przekazu, takimi jak: radio, telewizja czy prasa.

 Wg słownika Łacińskiego, wskazującego na pochodzenie terminu media   od słowa „pomiędzy”, media definiuje się jako pośredniki, środki lub sposoby komunikowania, a więc coś, co pośredniczy w przekazywaniu informacji między nadawcą a odbiorcą.

W literaturze pedagogicznej pojęcia media używa się w odniesieniu do wszelkich pomocy naukowych środków dydaktycznych stosowanych  w nauczaniu i uczeniu się. Pojęcie to obejmuje więc zarówno środki masowego przekazu (mass media) jak też pomoce dydaktyczne stosowane w szkole  (tzw. małe media).

Biorąc pod uwagę postęp cywilizacyjny, rozwój techniki i , co za tym idzie, coraz powszechniejszy dostęp do komputerów i internetu, zarówno szkole jak i w domu, wyłania się nierozerwalne z tym zjawiskiem zagadnienie wykorzystania sieci informatycznej w procesie nauczania-uczenia się.

Po reformie oświatowej w programach nauczania już od najwcześniejszego etapu edukacyjnego, kładzie się znacznie większy nacisk na samodzielną pracę ucznia, umiejętność rozwiązywania problemów oraz korzystania z różnorodnych źródeł informacji, w tym również z Internetu.

Umiejętne użycie komputera już od początku edukacji szkolnej dziecka ma bardzo duże znaczenie, ponieważ odwołuje się do naturalnej potrzeby rozwoju ucznia i uczestniczenia w poznawaniu świata poprzez nowoczesne środki medialne.

Zastosowanie komputera w szkole ma bezpośredni wpływ na przebieg procesu kształcenia,  stwarza też wiele możliwości w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych. Umiejętnie zorganizowana praca z komputerem:

·        Wyrabia u ucznia umiejętność prawidłowej organizacji  i planowania pracy

·        Kształtuje poczucie odpowiedzialności za własną pracę

·        Wyrabia nawyk koncentracji uwagi podczas pracy

·        Kształtuje właściwe postawy koleżeńskie

·        Wdraża do dokładności i cierpliwości podczas wykonywanej pracy

·        Rozbudza zainteresowania  i działalność poznawczą oraz aktywność twórczą

·        Wdraża do samokształcenia i samokontroli

Dla uczniów klas młodszych sam kontakt z komputerem jest wspaniałym ćwiczeniem umiejętności czytania i pisania, tym bardziej, że dziecko wykonując te czynności nie utożsamia ich z nauką, lecz wynikają one przede wszystkim  z potrzeby dokonania konkretnej operacji programowej.

Za wykorzystaniem multimediów w edukacji szkolnej przemawia wiele argumentów, m.in.

·        Obycie dziecka z komputerem związane jest z wykształceniem kultury informatycznej (dzieci uczą się posługiwania myszką, klawiaturą, poznają prostą terminologię komputerową)

·        Komputer pozwala na polisensoryczność przekazu (poznanie wielozmysłowe na etapie wczesnego rozwoju spełnia trudną funkcję dydaktyczną)

·        Komputer pobudza wielostronną aktywność (poprzez częste interakcje wymusza działania dziecka i nie pozwala na bierny odbiór przekazu) aktywność ta może dotyczyć wspierania twórczości graficznej, muzycznej, intelektualnej a także gier zręcznościowych

·        Ucząc bawi, sprawia, że nauka może być przyjemna i atrakcyjna

·        Stanowi pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia)

     Możliwości praktycznego wykorzystania komputera w procesie nauczania-uczenia się są nieograniczone, na każdej płaszczyźnie edukacji.

W zakresie edukacji polonistycznej mogą dotyczyć ćwiczeń w czytaniu, pisaniu, utrwalaniu zasad ortografii, pisaniu i przesyłaniu poczty elektronicznej z zastosowaniem obowiązujących form korespondencji, sięganiu do różnych źródeł informacji.

W zakresie edukacji matematycznej obejmują one m.in. wykonywanie prostych operacji matematycznych w ramach rachunku pamięciowego, ćwiczeń w porządkowaniu i klasyfikowaniu, rozwiązywaniu zadań wymagających logicznego myślenia, dokonywania wyboru i korzystania z bazy danych.

Komputer może też okazać się niezastąpionym środkiem dydaktycznym w edukacji przyrodniczej (wykorzystywanie rysunków, zdjęć, filmów i animacji do poznawania różnych okazów przyrodniczych, poznawania mechanizmów zjawisk w zakresie przyrody nieożywionej itp.), edukacji plastyczno-technicznej (np. do tworzenia form plastycznych edytorze graficznym, do projektowania z wykorzystaniem dostępnych narzędzi graficznych, tworzenia graficznych form użytkowych).

Umiejętnie zastosowana prezentacja multimedialna może być tym elementem, który uatrakcyjni przeprowadzaną lekcję.

    Również nauczyciele mogą znaleźć dla siebie w Internecie wiele ciekawych i pomocnych stron. Portale edukacyjne umieszczają bowiem na swoich stronach różnorodne scenariusze zajęć czy przykłady rozwiązań metodycznych, publikacje nauczycieli często oparte na własnych doświadczeniach pedagogicznych. Na forum list dyskusyjnych istnieje możliwość wymiany opinii oraz doświadczeń z innymi nauczycielami.

    Osobnym zagadnieniem, które trudno pominąć poruszając tematykę edukacyjnych zasobów Internetu jest wykorzystanie go w edukacji oraz komunikacji dzieci niepełnosprawnych. Strony poświecone tej tematyce pełnią funkcję integracyjną. Dla dzieci niepełnosprawnych, często zmuszonych do spędzania dużej ilości czasu w domu, Internet staje się oknem na świat. To co dzieciom zdrowym uatrakcyjnia odwiedzanie sieci, dzieciom niepełnosprawnym umożliwia nawiązywanie ,niezbędnych do prawidłowego rozwoju, kontaktów społecznych.

    Media we współczesnej edukacji odgrywają ogromną rolę, tworząc środowisko edukacyjne ucznia, stając się sprzymierzeńcem pracy nauczyciela
ale czasami także jego konkurentem. Mogą one w różny sposób wspomagać nauczyciela a także samodzielnie organizować proces nauczania-uczenia się.

 

 

informacje wprowadziła J. Papiernik - administrator strony