[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 
 Działania Ekozespołów
Obchody Dnia Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
Akcja "Sprzątanie Świata 2007"
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Wody
                        Zobacz więcej
Pomagamy ptakom zimą - realizacja programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
                        Zobacz więcej
Nagroda specjalna w wojewódzkim konkursie "Gaz ziemny w życiu codziennym"
                        Zobacz więcej
Akcja "Pomagamy ptakom przetrwać zimę"
                        Zobacz więcej
Dzień Czystego Powietrza
                        Zobacz więcej
akcja Sprzątanie Świata

powiększ  

zajęcia w ramach ekozespołów

powiększ  

szkolny karmnik otzymany w ramach konkursu Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

powiększ  

 
 
  PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU EKOZESPOŁÓW

W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

 

I Plan kampanii  na temat ochrony i poszanowania wody

Temat: Nie ma życia bez wody.

  Cel ogólny:

Ø    Poznanie korzyści dla środowiska wynikających z realizacji Programu Ekozespołów

Cele szczegółowe:

Uczeń:

Ø    Dokonuje pomiarów zużycia energii, wody, wytwarzania odpadów w swoim gospodarstwie domowym;

Ø    Angażuje rodziców i innych domowników w działania służące ochronie środowiska;

Ø     Uzasadnia konieczność prowadzenia pomiarów zasobów naturalnych w celu ich racjonalnego użytkowania;

Ø      Współpracuje w zespole

  Zasięg oddziaływania:

Ø     Gospodarstwo domowe

Ø     Szkoła

Ø     Środowisko lokalne

 Adresaci: cała społeczność szkolna – nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, społeczność lokalna

  Osoby i instytucje wspierające działania:

Ø   Instytucje: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Mrągowie,   Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, Olsztyński Centrum Edukacji Ekologicznej,  

Ø   Osoby: dyrektor szkoły, nauczyciele:  zespołu edukacyjno – terapeutycznego i nauczania początkowego, nauczyciel informatyki

Harmonogram działań

Działania i sposób realizacji

Termin realizacji

Osoby zaangażowane w działania

Spodziewane wyniki

Dokumentujemy nasze działania

IX 2006 – V 2007

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu, 

Uczniowie zakładają indywidualne teczki, w które wkładają wszystkie materiały uzyskane podczas pracy w Ekozespole.

Nauka odczytywania wodomierza oraz obliczania stanu wody.

IX 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu,  

Uczniowie nauczą się odczytywać stan wodomierza i podejmą próbę obliczania stanu wody.

 Sposoby oszczędzania wody. Wykonanie posteru.

IX 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Uczniowie wykonają poster na zadany temat i umieszczą go na tablicy Ekozespołów.

Sposoby oszczędzania wody – opracowanie ulotek, powielenie ich i rozdanie uczniom, umieszczenie ulotek na korytarzu szkolnym do samodzielnego pobrania.

 X 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Uczniowie wyszukają informacje w Internecie na pożądany temat, skopiują je, opracują i powielą ulotki, umieszczą je na tablicy Ekozespołów. Wszystkie ulotki zostaną wzięte przez uczniów do domów.

 

Pomiar zużycia wody

- wypełnianie kart badawczych i ich analiza

 IX - X 2006

I – II 2007

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Po I pomiarze uczniowie dokonają analizy wyników pomiaru, następnie podejmą działania w swoich domach prowadzące do oszczędzania wody, energii i zmniejszenia wytwarzania odpadów. Analiza dokonana po II pomiarze wykaże oszczędności w korzystaniu z zasobów naturalnych.

Opracowanie graficzne wyników pomiaru zużycia wody, umieszczenie wyników na tablicy szkolnej

 X 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Uczniowie opracują wyniki na komputerze i wywiesza je na tablicy Ekozespołów

Źródła zanieczyszczenia wody – wykonanie posteru.

X 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Korzystając z różnych źródeł informacji (czasopisma ekologiczne, Internet…) uczniowie wykonają poster i umieszczą go na tablicy Ekozespołów.

Złożenie wniosków do Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz FOWJM w Giżycku o dofinansowanie działań Ekozespołu.

IX - X 2006

Opiekun Ekozespołu, dyrektor szkoły, FOWJM w Giżycku

Otrzymanie funduszy na realizację zamierzonych działań Ekozespołu.

Co żyje w wodzie? – wypełnianie kart pracy z programu „Obserwator Przyrody”, mikroskopowanie wody z Jeziora Czos.

X 2006

Opiekun Ekozespołu, rodzice

Uczniowie po obserwacji Jez. Czos wypełnią karty obserwacji.

Badanie wody Jeziora Czos – określanie pH

XI 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Uczniowie poznają sposoby badania oraz określania pH wody.

Sposoby uzdatniania wody do picia.

 

XI 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Uczniowie na podstawie literatury i pakietu edukacyjnego „Woda” poznają sposoby uzdatniania wody do picia.

„Jak woda trafia do naszego kranu?”

XI 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Uczniowie na podstawie pakietu edukacyjnego „Woda” poznają „drogę kropli wody”.

„Nie zanieczyszczaj wody” – wykonanie plakatów.

XI 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Uczniowie wykonają plakaty na komputerze z wykorzystaniem klipartów i umieszczą je na tablicy szkolnej.

Środki chemiczne z naszego domu zanieczyszczające wodę”  - ankieta dla rodziców.

XI 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Uczniowie wykorzystując karty pracy z pakietu edukacyjnego „Woda”  poproszą rodziców o wypełnienie ankiet na temat środków chemicznych używanych w domu , które mogą zanieczyszczać wodę.

„Obieg wody w przyrodzie” – wykonanie gazetki szkolnej.

XI 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Uczniowie wykonają gazetkę na korytarzu szkolnym.

Stany skupienia wody – wykonywanie doświadczeń.

XII 2006

Członkowie Ekozespołu, opiekun Ekozespołu

Uczniowie poznają stany skupienia wody na podstawie obserwacji.

Udział w konkursie pt. „Podwodny świat” zorganizowanym przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szczytnie.

III 2007

Członkowie Ekozespołu,

Uczniowie wykonują prace plastyczne, które zostaną odesłane na konkurs.

II Harmonogram działań związanych ze zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów, poszanowaniem wody i energii, podróżowaniem

 

Instruktor Krystyna Janus nauczyciel ZSS w Mrągowie

 

Podsumowanie pracy Ekozespołów

Dnia 27.IV.2007r. w Zespole Szkół Specjalnych odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie, pod kierunkiem Pań B. Kuc, M. Narwojsz i K. Janus przedstawili inscenizację pt. „Nie ma życia bez wody”. Ponadto przedstawiono prezentację multimedialną o działalności Ekozespołów w szkole. Podczas apelu rozstrzygnięto konkursy „Zabawka ze skrawka”
 i „Zielony ogródek na oknie”. Atrakcyjne nagrody zakupiono dzięki pozyskanym funduszom z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na projekty pt. „Żyć ekologicznie”
i „Znaczenie wody w życiu i gospodarce człowieka”.

Dnia 23.IV.2007r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wiosennym Sprzątaniu Warmii i Mazur – akcji zorganizowanej przez CKiT w Mrągowie. Wspólnie z uczniami

ZSz nr 1 , ZSZ, sprzątnięto teren nad Jeziorem Czos. Na zakończenie akcji było ognisko, pieczenie kiełbasek a do wspólnej zabawy przygrywała orkiestra. W czasie spotkania namalowano plakat z hasłem „Dzień Ziemi”.

Opracowały: K. Janus, B. Kuc, M. Narwojsz (nauczyciele ZSS w Mrągowie)

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony