[Rozmiar: 125806 bajtów]
alt here Strona główna
alt here Historia szkoły
alt here Statut szkoły
alt here O szkole
alt here Rada Pedagogiczna
alt here Z życia szkoły
alt here Szkoła Przysp.do Pracy
alt here Publikacje nauczycieli
alt here Ekozespoły
alt here Kontakt
alt here Poczta
alt here Informacje dla nauczycieli
alt here Samorząd uczniowski
alt here Trzymaj formę
alt here Szkoły dla Ekorozwoju
alt here Projekt edukacyjny
alt here Przedszkole specjalne
alt here PRZEDSZKOLE-REKRUTACJA
alt here WCZESNE WSPOMAGANIE
 

 BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Sala polisensoryczna
                        Zobacz więcej
Pracownia komputerowa
                        Zobacz więcej
Biblioteka szkolna i czytelnia
                        Zobacz więcej
EEG biofeedback
                        Zobacz więcej
Pomoc specjalistyczna
                        Zobacz więcej
Biblioteka szkolna

powiększ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SZKOLNA BIBLIOTEKA I CZYTELNIA


     Od początku istnienia szkoły funkcjonuje biblioteka szkolna. Jej funkcje i zadania określa szczegółowo Statut Szkoły.

 Szkoła prowadzi bibliotekę wraz z czytelnią, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, a także rodzice. Biblioteka gromadzi i opracowuje zbiory książek, czasopism i kaset. Profil gromadzonych zbiorów wyznaczają programy nauczania oraz potrzeby uczniów i nauczycieli. Bibliotekarz udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym na miejscu – kąciku czytelniczym (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma) oraz do domu (lektury, literaturę piękną i popularno-naukowe).

Biblioteka prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów w oddziałach klasowych. Biblioteka umożliwia czytelnikom codzienny dostęp do swoich zbiorów w czasie trwania zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu ( z wyjątkiem dnia wewnętrznego – środy).

W budżecie szkoły na każdy rok kalendarzowy ustala się kwoty przeznaczone na potrzeby biblioteki (w szczególności na zakup zbiorów i ich konserwację).

W bibliotece stosuje się układ zbiorów działowo-alfabetyczny oraz dwa systemy klasyfikacyjne:

a. działowy dla literatury pięknej,

b. systematyczny dla literatury popularno-naukowej (UKD).

ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

1.Praca pedagogiczna:

a. udostępnianie zbiorów,

b. poradnictwo w wyborach czytelniczych,

c. nauka korzystania z katalogów,

d. prowadzenie lekcji bibliotecznych,

e. informowanie nauczycieli i rodziców o stanie czytelnictwa uczniów,

f. propagowanie książek oraz rozwijanie kultury czytelniczej uczniów poprzez : pasowanie na czytelnika, gazetki, wystawki, apele, inscenizacje, prowadzenie dzienniczków lektur, konkursy czytelnicze.

g. gromadzenie literatury poświęconej problemom niepełnosprawnych.

Prace organizacyjne:

1.gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów,

2.selekcja i konserwacja zbiorów,

3.organizacja warsztatu informacyjno-bibliograficznego.

4.organizacja udostępniania zbiorów,

5.planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna,

Zasady korzystania z biblioteki określa szczegółowo regulamin biblioteki szkolnej. 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

      W bibliotece Zespołu Szkół Specjalnych pracuje jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 30 godzin tygodniowo. Nauczyciel bibliotekarz posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne..

W porozumieniu z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną zostały ustalone dni i godziny otwarcia biblioteki. Jest ona czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 - 14.00. Informacja o dniach i godzinach otwarcia znajduje się na drzwiach wejściowych.

 LOKAL I JEGO WYPOSAŻENIE

      Biblioteka szkolna zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 21,1 m2. Pomieszczenie to stanowi wypożyczalnię łącznie z czytelnią. Znajdują się tu cztery stoliki, sześć krzeseł, dwanaście regałów z książkami, w tym: jeden regał księgozbioru podręcznego, biurko oraz katalogi: alfabetyczny i rzeczowy. Biblioteka wyposażona jest w: telewizor, odtwarzacz DVD, magnetowid, radio, magnetofon. Biblioteka dysponuje planszami informacyjnymi wewnątrz oraz tablicami w holu szkoły, na których znajdują się gazetki biblioteczne.

 ZBIORY BIBLIOTECZNE I ICH ROZMIESZCZENIE

      Stan księgozbioru wynosi 4045 woluminów. Zbiory rozmieszczone są według działów:

·        Baśnie, Bajeczki, Wierszyki

·        Baśnie

·        Baśnie. Legendy z różnych stron świata

·        Biologia

·        Ekologia

·        Geografia

·        Historia

·        Nauka o literaturze

·        Nauczanie osób upośledzonych umysłowo

·        Oświata i Wychowanie

·        Powieści Historyczne

·        Powieści i opowiadania dla młodzieży

·        Powieści i opowiadania dla dzieci

·        Powieści przygodowe

·        Powieści i opowiadania przyrodnicze

·        Psychologia

·        Technika

·        Wydzielono lektury z podziałem na klasy:

- I - VI Szkoły Podstawowej

- I - III Gimnazjum

- I -III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Biblioteka otrzymuje następujące czasopisma: Aura, Przyroda Polska, Ekoświat, Zielona Liga. Są one sponsorowane przez Mazurskie Centrum Edukacyjne przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. 

CZYTELNICTWO

      W roku szkolnym 2005/2006 czytelnictwo uczniów przedstawiało się następująco:

-         Ogólnie czytelnictwem objętych było 42 uczniów

-         Indywidualnie wypożyczono 135 książki, a grupowo 254

Były to lektury szkolne, encyklopedie, słowniki, foliogramy, książki popularno-naukowe. Wymienione egzemplarze wykorzystywane były na lekcjach języka polskiego, geografii, przyrody, jak również przy realizacji ścieżek edukacyjnych. Wielkim zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się czasopisma przyrodnicze i foliogramy.

·        Zespołowo najwięcej książek wypożyczyli uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej - 30 książek, z klasy II SP - 15 książek, z klasy III i IV SP - 23 książek.

 PRACA PEDAGOGICZNA

      Praca pedagogiczna w bibliotece szkolnej przebiegała w ramach edukacji czytelniczej:

·        Przeprowadzono 18 lekcji z przysposobienia czytelniczego według harmonogramu i potrzeb nauczycieli.

·        Gromadzono materiały do teczki tematycznej – „Warmia i Mazury” – z Kuriera Mrągowskiego.

 

·        Uczniowie korzystali z czasopism przyrodniczych i technicznych, encyklopedii, słowników przy odrabianiu lekcji oraz korzystali z książek popularno - naukowych wg swoich zainteresowań.

·        Uczniowie oglądali filmy dydaktyczne, edukacyjne, profilaktyczne o tematyce zdrowotnej, ekologicznej, regionalnej ora lektury szkolne.

·        Uczniowie w ramach spędzania czasu wolnego i swoich zainteresowań korzystali z gier edukacyjnych tj.: Warcaby, Chińczyk, Bierki, Domino.

·        Odbył się turniej gry w Warcaby oraz Chińczyka.

·        Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z pielęgniarką szkolną- „Radosny uśmiech - radosna przyszłość” – klasy I – III Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny.

·        Wykonywano ogólnoszkolne gazetki o tematyce wynikającej z harmonogramu imprez szkolnych, a także gazetki okolicznościowe z okazji świąt i rocznic.

·        Wykonano tablicę informacyjną w holu szkoły – „Będę dobrym czytelnikiem”, na której przedstawia się bieżące informacje z życia biblioteki szkolnej.

·        Próbowano stworzyć Zespół Teatralny i aktyw biblioteczny- niestety próby nie powiodły się z powodu nikłego zainteresowania dzieci i młodzież.

Przygotowała: Beata Przyborowska- nauczyciel bibliotekarz ZSS w Mrągowie

 

informacje wprowadził K. Błachnio - administrator strony